Μικρούτσικος 1 (1995)

ΕΛΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛ/ΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Αθήνα, 5 Ιουνίου 1995

Το Υπουργείο Πολιτισμού πιστεύει ότι η από δεκαετίες διαμορφωμένη κατάσταση στο χώρο της μουσικής παιδείας, έχει οδηγήσει σε αδιέξοδο, τόσο από τυπικής, όσο και από ουσιαστικής θεώρησης των πραγμάτων. Εν όψει αυτής της κατάστασης, και κυρίως της ανάγκης επανατοποθέτησης όλου του εκπαιδευτικού μουσικού ζητήματος και της αναβάθμισης και διαβάθμισης των μουσικών σπουδών, το Υπουργείο Πολιτισμού κατάρτισε το συνημμένο προσχέδιο νόμου, το οποίο θέτει υπόψη σας για ενημέρωση. Θα παρακαλούσαμε όπως, μέχρι τέλος τρέχοντος μηνός Ιουνίου, έχουμε τις κρίσεις και εκτιμήσεις σας, τις υποδείξεις και παρατηρήσεις σας, ώστε να λάβει την τελική του μορφή, ως “σχέδιο Νόμου”.

Με εντολή Υπουργού
ο Διευθυντής
Π. Πολυχρονόπουλος

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

άρθρο 1

Η μουσικἠ Εκπαίδευση παρέχεται από τα παρακάτω εκπαιδευτικά μουσικά ιδρύματα:
1. Μουσική Ακαδημία
2. Δημόσιες και Ιδιωτικές Σχολές Ανώτερης Μουσικής Εκπαίδευσης
3. Δημόσιες και Ιδιωτικές Σχολές Βασικής Μουσικής Εκπαίδευσης
4. Μουσικά εργαστήρια

ΚΕΦ. Α
Μουσική Ακαδημία

άρθρο 2
Βαθμίδα – σκοπός – εποπτεία – ίδρυση

1. Η Μουσική Ακαδημία εντάσσεται στην τρίτη βαθμίδα εκπαίδευσης.

2. Σκοπός Της Μουσικής Ακαδημίας είναι η τελειοποίηση και εξειδίκευση των σπουδών στους τομείς της μουσικολογικής έρευνας, της σύνθεσης, της Δ/νσης Ορχήστρας, της Δ/νσης Χορωδίας, και των εκτελεστών – σολίστ.

3. Η Μουσική Ακαδημία υπάγεται στην εποπτεία και τον έλεγχο του Υπουργείου Πολιτισμού.

4. Με Προεδρικό Διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Προεδρίας, Οικονομικών, Πολιτισμού και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ιδρύεται Μουσική Ακαδημία, με τη μορφή Ν.Π.Δ Δ. και ρυθμίζονται θέματα αφορώντα στην έδρα, διοίκηση, πόρους, οργάνωση, λειτουργία και προσωπικό αυτής.

ΚΕΦ. Β
Οργάνωση και λειτουργία Σχολών Ανώτερης Μουσικής Εκπαίδευσης

άρθρο 3
Βαθμίδα

Η Ανώτερη Μουσική Εκπαίδευση ανήκει στην τρίτη βαθμίδα και παρέχεται από τις Ανώτερες Δημόσιες και Ιδιωτικές Σχολές Μουσικής Εκπαίδευσης.

άρθρο 4
Σκοπός – Εποπτεία

1. Οι Ανώτερες Σχολές Μουσικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Μ.Ε.) έχουν ως σκοπό την παροχή μουσικής εκπαίδευσης και την προετοιμασία των σπουδαστών για επαγγελματική μουσική σταδιοδρομία.

2. Οι Α.Σ.Μ.Ε. υπάγονται στην εποπτεία και τον έλεγχο του Υπουργείου Πολιτισμού.

άρθρο 5
Τομείς Σπουδών

1. Οι ΑΣΜΕ περιλαμβάνουν τους παρακάτω τομείς και τμήματα σπουδών:

α) Τομέα Θεωρητικών Σπουδών με τμήματα:
(1) Σύνθεσης
(2) Ανώτερων Θεωρητικών
(3) Διεύθυνσης Ορχήστρας
(4) Διεύθυνσης Χορωδίας

β) Τομέα Ελληνικής μουσικής με τμήματα:
(1) Βυζαντινής μουσικής
(2) Παραδοσιακής μουσικής

γ) Τομέα Φωνητικής Μουσικής με τμήματα:
(1) Μονωδίας
(2) Μελοδραματικής

δ) Τομέα Πληκτροφόρων με τμήματα:
(1) Πιάνου
(2) Πιάνου – συνοδείας
(3) Τσέμπαλου
(4) Εκκλησιαστικού οργάνου
(5) Ακκορντεόν

ε) Τομέα Εγχόρδων με τμήματα:
(1) Βιολιού
(2) Βιόλας
(3) Βιολοντσέλλου
(4) Κοντραμπάσσου

στ) Τομέα Πνευστών με τμήματα:
(1) Φλάουτου
(2) Όμποε
(3) Κλαρινέτου
(4) Φαγκότου
(5) Σαξόφωνου
(6) Κόρνου
(7) Τρομπέτας
(8) Τρομπονιού
(9) Τούμπας

ζ) Τομέα Κρουστών

η) Τομέα Νυκτών με τμήματα:
(1) Άρπας
(2) Κλασικής κιθάρας

θ) Τομέα Παλαιάς μουσικής με τμήματα:
(1) Φωνητικής
(2) Φλάουτου μπαρόκ
(3) Βιολοντσέλλου μπαρόκ
(4) Basse de viole

ι) Τομέα Τζαζ και αυτοσχεδιαζόμενης μουσικής

ια) Τομέα νέων τεχνολογιών και μουσικής στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στις παραστατικές τέχνες με τμήματα:
(1) Νέων τεχνολογιών και ηχογράφησης
(2) Μουσικής στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στις παραστατικές Τέχνες

ιβ) Τομέα παιδαγωγικής μουσικής

2. Κάθε Α.Σ.Μ.Ε. υποχρεούται να θέσει σε λειτουργία τους κάτωθι τομείς ή τμήματα αυτών:
α. Τμήμα ανωτέρων θεωρητικών
β. Τμήμα βυζαντινής μουσικής ή τμήμα παραδοσιακής μουσικής
γ. Τμήμα μονωδίας ή τμήμα μελοδραματικής
δ. Τμήμα πιάνου
ε. Τρία (3) τουλάχιστον τμήματα του τομέα εγχόρδων
στ. Πέντε (5) τουλάχιστον τμήματα του τομέα πνευστών
ζ. Τομέα κρουστών
η. Τμήμα κλασικής κιθάρας

3. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις εάν αποδεδειγμένα δεν υπάρχει υποψήφιος σπουδαστής σε ένα τομέα και ένα τμήμα ή σε δύο τμήματα της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, μπορεί να εγκριθεί η λειτουργία της Σχολής για ένα σχολικό έτος με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, μετά από εισήγηση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής. Σε καμμία περίπτωση δεν χορηγείται η άδεια, εφόσον δεν λειτουργούν δύο τμήματα του τομέα εγχόρδων και τέσσερα του τομέα πνευστών.

4. Με Προεδρικά Διατάγματα που εκδίδονται μετά από πρόταση του Υπουργού Πολιτισμού μπορεί να προστίθενται και άλλοι τομείς ή τμήματα σπουδών.
5. Οι Α.Σ.Μ.Ε. πρέπει να διατηρούν υποχρεωτικά μαθητική χορωδία και συμφωνική ορχήστρα.

άρθρο 6
Γενικό πλαίσιο σπουδών

1. Το πρόγραμμα σπουδών Της ΑΣΜΕ περιλαμβάνει:

Α. Γενικά υποχρεωτικά μαθήματα

Αα. Τα γενικά υποχρεωτικά μαθήματα για τους σπουδαστές όλων των τομέων και τμημάτων κάθε τομέα πλην του τομέα Ελληνικής Μουσικής είναι:
1. Μορφολογία και ανάλυση
2. Ακουστική αγωγή
3. Στοιχεία αντίστιξης
4. Ίστορία της μουσικής
5. Ίστορία Τέχνης και Πολιτισμού
6. Συμμμετοχή σε χορωδία ή ορχήστρα
7. Εισαγωγή στην Βυζαντινή και Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική
8. Παιδαγωγική
9. Οργανογνωσία
10. Εισαγωγή στη σύγχρονη τεχνολογία

Αβ. Τα γενικά υποχρεωτικά μαθήματα για τους σπουδαστές του τομέα Ελληνικής μουσικής είναι:
1. Θεωρία των μουσικών συστημάτων
2. Στοιχεία μορφολογίας και ανάλυσης ευρωπαϊκής μουσικής
3. Στοιχεία αρμονίας και αντίστιξης ευρωπαϊκής μουσικής
4. Ιστορία ευρωπαϊκής μουσικής
5. Παιδαγωγική
6. Εισαγωγή στη σύγχρονη τεχνολογία
7. Ελληνική ρυθμολογία με υποχρεωτικό όργανο κρουστό
8. Οργανογνωσία ευρωπαϊκής και ελληνικής μουσικής
9. Ιστορία τέχνης και πολιτισμού
10. Αρχαία και σύγχρονη μετρική

Β. Ειδικά μαθήματα σε κάθε τομέα και τμήμα είναι:

Βα. Τομέας θεωρητικών σπουδών

Τμήμα Σύνθεσης
1. Σύνθεση
2. Αρμονία τονικού συστήματος
3. Αρμονική πολυφωνία 18ου αιώνα
4. Μουσική ανάλυση
5. Τεχνικές σύνθεσης του 20ού αιώνα
6. Ενορχήστρωση
7. Δ/νση μουσικών συνόλων (χορωδία ή ορχήστρα)
8. Εκτέλεση παρτιτούρας στο πιάνο
9. Στοιχεία ηλεκτρονικής τεχνολογίας της μουσικής

Τμήμα Ανωτέρων Θεωρητικών
1. Αρμονία τονικού συστήματος
2. Αρμονική πολυφωνία 18ου αιώνα
3. Μουσική ανάλυση
4. Τεχνικές σύνθεσης του 20ού αιώνα
5. Ενορχήστρωση
6. Δ/νση μουσικών συνόλων (χορωδία ή ορχήστρα)
7. Εκτέλεση παρτιτούρας στο πιάνο
8. Στοιχεία σύνθεσης
9. Στοιχεία ηλεκτρονικής τεχνολογίας της μουσικής

Τμήμα Δ/νσης Ορχήστρας
1. Τεχνική Δ/νσης Ορχήστρας
2. Μελέτη ρεπερτορίου όλων των εποχών
3. Ανάγνωση παρτιτούρας και σπαρτίτου εκ πρώτης όψεως στο πιάνο
4. Αρμονία τονικού συστήματος
5. Αρμονική πολυφωνία 18ου αιώνα
6. Μουσική ανάλυση
7. Τεχνικές σύνθεσης του 20ού αιώνα
8. Ενορχήστρωση
9. Δ/νση μουσικών συνόλων (ορχήστρα ή χορωδία)
10. Στοιχεία σύνθεσης
11. Στοιχεία ηλεκτρονικής τεχνολογίας της μουσικής
12. Στοιχεία Δ/νσης χορωδίας

Τμήμα Δ/νσης Χορωδίας
1. Τεχνική Δ/νσης Χορωδίας
2. Στοιχεία Δ/νσης Ορχήστρας
3. Μελέτη χορωδιακού ρεπερτορίου
4. Ανάγνωση και εκτέλεση στο πιάνο παρτιτούρας και σπαρτίτου εκ πρώτης όψεως
5. Φωνητική αγωγή
6. Ανάγνωση παλαιών κλειδιών και τονικές μεταφορές
7. Αρμονία στο πιάνο (ενάριθμο και ανάριθμο βάσιμο)
8. Ιστορία χορωδιακής μουσικής
9. Αρμονία τονικού συστήματος
10. Αρμονική πολυφωνία 18ου αιώνα
11. Μουσική ανάλυση
12. Τεχνικές σύνθεσης του 20ού αιώνα
13. Ενορχήστρωση
14. Στοιχεία σύνθεσης
15. Στοιχεία ηλεκτρονικής τεχνολογίας της μουσικής

Ββ. Τομέας Ελληνικής μουσικής

Τμήμα Βυζαντινής μουσικής
1. Πρακτικό μέρος: Καταβασίες, Δοξολογίες, Πολυέλεοι, Ιδιόμελα Μεγάλης Τεσσαρακοστής, Αργά Κεκραγάρια και Πασαπνοάρια, Χερουβικά, Κοινωνικά, Καλοφωνικοί Ειρμοί
2. Θεωρία Βυζαντινής μουσικής
3. Διεύθυνση εκκλησιαστικής χορωδίας
4. Συμμετοχή σε εκκλησιαστική χορωδία
5. Ιστορία αρχαίας ελληνικής και βυζαντινής μουσικής
6. Παραδοσιακό όργανο (συγκερασμένο ή ασυγκέραστο)
7. Δημοτικό τραγούδι (πρακτική)
8. Γενική ακουστική αγωγή και ειδική με βυζαντινή σημειογραφία
9. Τυπικό, Λειτουργική, Αναγνώσματα
10. Μορφολογία και ανάλυση βυζαντινής μουσικής
11. Πιάνο (προαιρετικό)

Τμήμα Παραδοσιακής μουσικής
1. Ειδικό όργανο ή τραγούδι
2. Δεύτερο υποχρεωτικό όργανο: επιλέγεται ένα συγκερασμένο παραδοσιακό, αν το ειδικό είναι ασυγκέραστο, ή ένα ασυγκέραστο αν το ειδικό είναι συγκερασμένο
Οι σπουδαστές του τραγουδιού επιλέγουν ένα υποχρεωτικό όργανο ή ένα ασυγκέραστο ή ένα συγκερασμένο
3. Παραδοσιακό τραγούδι (εξαιρούνται οι σπουδαστές του τραγουδιού)
4. Συμμετοχή σε ζυγιά ή κομπανία και αυτοσχεδιασμό
5. Παραδοσιακοί χοροί (θεωρία και πρακτική)
6. Θεωρία Βυζαντινής και παραδοσιακής μουσικής
7. Ιστορία παραδοσιακής μουσικής και εξωευρωπαϊκή παραδοσιακή μουσική
8. Στοιχεία κατασκευής παραδοσιακών οργάνων (πρακτική και θεωρία)
9. Λαογραφία, Εθνολογία, Μεθολογία έρευνας
10. Φιλολογία Δημοτικού τραγουδιού
11. Ντικτέ από παραδοσιακή θεματολογία με Βυζαντινή σημειογραφία

Βγ. Τομέας φωνητικής μουσικής

Τμήμα μονωδίας
1. Φυσιολογία της φωνής και φωνητική αγωγή
2. Ρεπερτόριο μονωδίας (ορατόριο, Lied)
3. Φωνητικά σύνολα
4. Ανάγνωση και εκτέλεση εκ πρώτης όψεως
5. Ορθοφωνία
6. Σωματική έκφραση και τεχνικές χαλάρωσης
7. Γερμανικά και Ιταλικά ή Γαλλικά

Τμήμα Μελοδραματικής
1. Φυσιολογία της φωνής και φωνητική αγωγή
2. Ρεπερτόριο μελοδραματικών ρόλων
3. Φωνητικό σύνολο
4. Ιστορία λυρικού Θεάτρου
5. Ανάγνωση και εκτέλεση εκ πρώτης όψεως
6. Ορθοφωνία
7. Ξιφασκία (για άνδρες)
8. Υποκριτική – Σκηνοθεσία
10. Σωματική έκφραση και τεχνικές χαλάρωσης
11. Ιταλικά και Γερμανικά ή Γαλλικά

Βδ. Τομείς πληκτροφόρων (πλην τμήματος πιάνου – συνοδείας), εγχόρδων, πνευστών, κρουστών και νυκτών
1. Διδασκαλία τεχνικής οργάνου και ρεπερτορίου
2. Μουσική δωματίου
3. Εκτέλεση εκ πρώτης όψεως
4. Συμμετοχή σε μαθητική ορχήστρα (όλα τα όργανα της ορχήστρας)
Ειδικά για το τμήμα ακκορντεόν συμμετοχή σε οργανικό σύνολο
Τμήμα πιάνου – συνοδείας
1. Διδασκαλία τεχνικής οργάνου και ρεπερτορίου
2. Μουσική δωματίου
3, Εκτέλεση παρτιτούρας στο πιάνο
4. Ανάγνωση εκ πρώτης όψεως
5. Συνοδεία χορωδίας

Βε. Τομέας παλαιάς μουσικής
1. Διδασκαλία τεχνικής και ρεπερτορίου της φωνής και του οργάνου
2. Οργανικό ή φωνητικό σύνολο
3. Εκτέλεση εκ πρώτης όψεως
4. Ανάλυση και ιστορία παλαιάς μουσικής

Βστ. Τομέας Τζαζ και αυτοσχεδιαζόμενης μουσικής
1. Θεωρία της Τζαζ
2. Ρεπερτόριο της Τζαζ
3. Αυτοσχεδιασμός
4. Ιστορία της μουσικής (τζαζ, κλασική, ροκ)
5. Ενοργάνωση
6. Σύγχρονες τεχνοτροπίες
7. Συμμετοχή σε οργανικό σύνολο τζαζ
8. Μουσική κινηματογράφου

Βζ. Τομέας νέων τεχνολογιών και μουσικής στα μαζικά μέσα ενημέρωσης και στις παραστατικές τέχνες

Τμήμα νέων τεχνολογιών και ηχογράφησης
1. Στοιχεία Μαθηματικών και ηλεκτρολογίας
2. Ακουστική – ψυχοακουστική – ηλεκτροακουστική. Ακουστική χώρων και μουσικών οργάνων
3. Ηχογράφηση
4. Στούντιο (πρακτική)
5. Σύνθεση με ηλεκτροακουστικά μέσα
6. Υπολογιστές, σύγχρονη μουσική τεχνολογία
7. Παρτιτούρα στο πιάνο (εύκολη) και ανάγνωση παρτιτούρας
8. Ειδικά ζητήματα (μικροφωνικές εγκαταστάσεις, ειδικές τεχνικές ηχοληψίας και ενίσχυσης διαφορετικών μουσικών ειδών π.χ. ροκ, τζαζ, μουσική δωματίου κλπ.)
9. Στοιχεία ενορχήστρωσης

Τμήμα μουσικής στα μαζικά μέσα ενημέρωσης και στις παραστατικές τέχνες
1. Στοιχεία Ακουστικής, ηχοληψίας και επεξεργασίας του ήχου
2. Μουσική τεχνολογία και υπολογιστές
3. Μουσική στο θέατρο, κινηματογράφο, τηλεόραση κλπ.
4. Μουσικοκριτική
5. Πολιτιστική οργάνωση
6. Σύνθεση με ηλεκτροακουστικά μέσα
7. Παραγωγή μουσικών προγραμμάτων
8. Στούντιο (πρακτική)

Βη Τομέας παιδαγωγικής μουσικής
1. Εισαγωγή στην τεχνική της φωνητικής αγωγής
2. Ενεργητικές μέθοδοι (συστήματα Ορφ, Κόνταλυ, Μαρτενώ κλπ)
3. Κρουστά
4. Ένα πνευστό ή έγχορδο κατ΄ επιλογή, σε επίπεδο βασικής εκπαίδευσης
5. Διεύθυνση μουσικών συνόλων
6. Παιδοψυχολογία
7. Ψυχολογία της εκπαίδευσης
8. Επεξεργασία ενός μουσικού κομματιού για φωνητικό και οργανικό σύνολο
9. Διδασκαλία σε σχολείο
Σ. Στις περιπτώσεις που υποχρεωτικό μάθημα διδάσκεται ως ειδικό, ο σπουδαστής απαλλάσσεται του υποχρεωτικού

άρθρο 7
Επιτροπές εισαγωγικών και διπλωματικών εξετάσεων

1. Οι εισαγωγικές και διπλωματικές εξετάσεις διενεργούνται από πενταμελείς επιτροπές, που ορίζονται, με τα αναπληρωματικά τους μέλη, με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, που εκδίδεται μετά από εισήγηση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής.
Με την ίδια απόφαση ορίζεται ως γραμματέας κάθε επιτροπής υπάλληλος της Σχολής στην οποία διενεργούνται οι εξετάσεις.

2. Οι επιτροπές απαρτίζονται από τον Δ/ντή της Σχολής, έναν ειδικό καθηγητή της Σχολής και τρεις καθηγητές ΑΣΜΕ της ειδικότητας του εξεταζομένου μαθήματος, ή προσωπικότητες καθηγητές ή μη, αναγνωρισμένου κύρους, σχετικές με το αντικείμενο.

3. Κάθε χρόνο συγκροτείται σύμφωνα με το γενικό κανονισμό, με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, μετά από πρόταση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής, η Γενική Επιτροπή εισαγωγικών και διπλωματικών εξετάσεων, ο αριθμός μελών της οποίας είναι ανάλογος με τον αριθμό των υποψηφίων.
Ο καταμερισμός των μελών της Γενικής Επιτροπής στις διάφορες επιτροπές γίνεται από την Γνωμοδοτική Επιτροπή.

4. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού ορίζεται εκπρόσωπος του Υπουργείου Πολιτισμού, ο οποίος συμμετέχει στην διαδικασία των εξετάσεων χωρίς δικαίωμα ψήφου.

άρθρο 8
Εισαγωγικές εξετάσεις

1. Οι εισαγωγικές εξετάσεις διενεργούνται μία φορά τον χρόνο σύμφωνα με τον γενικό κανονισμό και περιλαμβάνουν σε γενικό πλαίσιο:

Α1. Την βασική εξέταση που αφορά τους υποψηφίους όλων των τομέων πλην του τομέα ελληνικής μουσικής και περιλαμβάνει:
α). Γραπτή εναρμόνιση δοσμένου αριθμημένου βάσιμου και δοσμένης μελωδίας
β). Μελωδική και αρμονική υπαγόρευση
γ). Μουσική ανάγνωση άγνωστης τονικής μελωδίας σε πρώτη όψη (σολφέζ)
δ). Εκτέλεση στο πιάνο πλην των τομέων Ελληνικής μουσικής, νυκτών και των τμημάτων πιάνου, πιάνου – συνοδείας
ε). Γενικές γνώσεις θεωρίας και ιστορίας της μουσικής

Α2. Την βασική εξέταση που αφορά τους υποψηφίους του τομέα ελληνικής μουσικής και περιλαμβάνει:
α) Μουσική υπαγόρευση τονικής μελωδίας σε δυτική σημειογραφία και ενός απλού μετρικού ελληνικού παραδοσιακού τραγουδιού σε βυζαντινή σημειογραφία
β) Μουσική ανάγνωση άγνωστης τονικής μελωδίας σε πρώτη όψη (δυτική σημειογραφία)
γ) Μουσική ανάγνωση σε πρώτη όψη ενός απλού βυζαντινού ύμνου ή παραδοσιακού τραγουδιού (βυζαντινή σημειογραφία)
δ) Γενικές γνώσεις θεωρίας και ιστορίας της ευρωπαϊκής μουσικής

Β. Την ειδική εξέταση που περιλαμβάνει:

α. Τομέας θεωρητικών σπουδών

Τμήμα Σύνθεσης
(1) Παρουσίαση έργων του υποψηφίου
(2) Τετράφωνη αντίστιξη στο ύφος του 16ου αιώνα
(3) Εναρμόνιση χορικού
(4) Μελωδική υπαγόρευση δίφωνη και αρμονική υπαγόρευση
(5) Ανάλυση

Τμήμα Ανώτερων Θεωρητικών
(1) Τετράφωνη αντίστιξη στο ύφος του 16ου αιώνα
(2) Μελωδική υπαγόρευση δίφωνη και αρμονική υπαγόρευση
(3) Χορικό
(4) Ανάλυση

Τμήμα διεύθυνσης ορχήστρας
(1) Διεύθυνση ορχηστρικών έργων
(2) Δίφωνη αντίστιξη 16ου αιώνα
(3) Εναρμόνιση χορικού
(4) Ανάλυση
(5) Μελωδική υπαγόρευση δίφωνη και αρμονική υπαγόρευση
(6) Έλεγχος μουσικής ακοής σε συνδυασμό με τη γνώση του ορχηστρικού ρεπερτορίου
(7) Ανάγνωση σε πρώτη όψη παρτιτούρας στο πιάνο

Τμήμα διεύθυνσης χορωδίας
(1) Διεύθυνση χορωδιακών έργων
(2) Δίφωνη αντίστιξη 16ου αιώνα
(3) Εναρμόνιση χορικού
(4) Ανάλυση
(5) Μελωδική δίφωνη και αρμονική υπαγόρευση
(6) Έλεγχος μουσικής ακοής σε συνδυασμό με τη γνώση του χορωδιακού ρεπερτορίου
(7) Ανάγνωση σε πρώτη όψη παρτιτούρας στο πιάνο
(8) Φωνητική εκτέλεση μελωδικών γραμμών από το χορωδιακό ρεπερτόριο

β. Τομέας Ελληνικής μουσικής

Τμήμα Βυζαντινής μουσικής
(1) Πρακτική εξέταση
Καταβασίες, Δοξολογίες, Σύντομα και Αργά Προσόμοια, Πολυέλεοι, Προκείμενα Μεγάλης Τεσσαρακοστής
(2) Θεωρητική Εξέταση
Βασική θεωρία της Βυζαντινής μουσικής, θεωρία και σολφέζ της ευρωπαϊκής μουσικής

Τμήμα παραδοσιακής μουσικής
(1) Πρακτική εξέταση
Εκτέλεση τριών μη μετρικών και τριών μετρικών κομματιών, φωνητικών ή οργανικὠν
(2) Θεωρητική εξέταση
Βασική θεωρία της βυζαντινής μουσικής, θεωρία και σολφέζ της ευρωπαϊκής μουσικής

γ. Τομέας φωνητικής μουσικής

(1) Ανάγνωση σε πρώτη όψη
(2) Από ένα έργο προκλασικής, κλασικής, ρομαντικής και σύγχρονης εποχής, περιλαμβάνοντας απαραίτητα μία άρια από όπερα, μία από ορατόριο και ένα ελληνικό τραγούδι.

δ. Τομέας πληκτροφόρων

Τμήμα πιάνου και πιάνου συνοδείας
(1) ανάγνωση σε πρώτη όψη
(2) Πρελούδιο και φούγκα του Bach
(3) Σονάτα του Beethoven
(4) ένα ρομαντικό και ένα σύγχρονο έργο
(5) μία σπουδή από Czerny 50, Moscheles ή Chopin
(6) ένα ελληνικό έργο
Επιπρόσθετα στο τμήμα πιάνου συνοδείας:
(1) μεταφορά στο πιάνο ενός αποσπάσματος από λυρικό ή συμφωνικό έργο, το οποίο γνωστοποιείται στον υποψήφιο 15 ημέρες προ των εξετάσεων
(2) αυτοσχεδιασμός της συνοδείας στο πιάνο μιας μελωδίας που παίζεται από ένα σόλο όργανο

Τμήμα τσέμπαλου
(1) ανάγνωση σε πρώτη όψη
(2) Πρελούδιο και φούγκα του Bach
(3) ένα έργο του Couperin ή της εποχής του
(4) μία σονάτα του Scarlatti
(5) ένα ελληνικό έργο

Τμήμα εκκλησιαστικού οργάνου
(1) ανάγνωση σε πρώτη όψη
(2) τρία έργα του ρεπερτορίου εκ των οποίων το ένα του Bach
(3) ένα ελληνικό έργο

Τμήμα ακορντεόν
(1) ένα πολυφωνικό κομμάτι
(2) ένα έργο του Bach
(3) δύο έργα από τα δύο το ένα να είναι πρωτότυπο
(4) δύο σπουδές μία για το δεξί και μία για το αριστερό χέρι
(5) ένα ελληνικό έργο

ε. Τομέας εγχόρδων

(1) ανάγνωση σε πρώτη όψη στο όργανο της ειδικότητας
(2) ένα γρήγορο και ένα αργό μέρος κοντσέρτου του ρεπερτορίου
(3) ένα σημαντικό έργο χωρίς συνοδεία
(4) μία σπουδή Kreutzer ή Fiorillo ή Rode
(5) ένα σύγχρονο έργο
(6) ένα ελληνικό έργο

στ. Τομέας πνευστών

Τμήματα φλάουτου, όμποε, κλαρινέτου, φαγκότου
(1) ανάγνωση σε πρώτη όψη
(2) ένα γρήγορο και ένα αργό μέρος κοντσέρτου του ρεπερτορίου
(3) αποσπάσματα από ορχηστρικά έργα
(4) μία σπουδή
(5) ένα ελληνικό έργο

Τμήματα σαξόφωνου, κόρνου, τρομπέτας, τρομπονιού, τούμπας
(1) ανάγνωση σε πρώτη όψη
(2) δύο έργα διαφορετικής εποχής του ρεπερτορίου
(3) αποσπάσματα από ορχηστρικά έργα
(4) μία σπουδή
(5) ένα ελληνικό έργο

ζ. Τομέας κρουστὠν

(1) ανάγνωση σε πρώτη όψη (ταμπούρο-τύμπανα-ξυλόφωνο)
(2) από ένα έργο μέσης δυσκολίας για ταμπούρο, τύμπανα, ξυλόφωνο
(3) εκτέλεση ρούλου στο ταμπούρο και στα τύμπανα
(4) ένα ελληνικό έργο

η. Τομέας νυκτών

Τμήμα άρπας
(1) ανάγνωση σε πρώτη όψη
(2) δύο έργα διαφορετικής εποχής μέσης δυσκολίας
(3) αποσπάσματα από ορχηστρικά έργα
(4) ένα ελληνικό έργο

Τμήμα κλασικής κιθάρας
(1) ανάγνωση σε πρώτη όψη
(2) πρελούδιο και φούγκα από τις σουίτες και παρτίτες του Bach
(3) ένα ρομαντικό και ένα σύγχρονο έργο
(4) μία σπουδή του Villa Lobos εκτός της No 5
(5) ένα ελληνικό έργο

θ. Τομέας παλαιάς μουσικής

Τμήμα φωνητικής
(1) ανάγνωση σε πρώτη όψη από το μπαρόκ ρεπερτόριο
(2) αποσπάσματα από έργα Γάλλου συνθέτη 17ου-18ου αιώνα
(3) αποσπάσματα από όπερα ή καντάτα Ιταλού συνθέτη 17ου-18ου αιώνα

Τμήματα φλάουτου μπαρόκ, βιολοντσέλλου μπαρόκ και basse de viole
(1) ανάγνωση σε πρώτη όψη από το μπαρόκ ρεπερτόριο
(2) εκτέλεση δύο έργων ετιοχής
(3) εκτέλεση μιάς σονάτας Ιταλού συνθέτη 18ου αιώνα

ι. Τομέας τζαζ και αυτοσχεδιαζόμενης μουσικής

(1) ανάγνωση σε πρώτη όψη
(2) εκτέλεση στο όργανο και πρακτική γνώση των αρχών του αυτοσχεδιασμού στη τζαζ
(3) έλεγχος ακουστικής ικανότητας
(4) προφορική εξέταση στη βασική αρμονία της τζαζ

ια. Τομέας νέων τεχνολογιών και μουσικής στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στις παραστατικές τέχνες

Τμήμα νέων τεχνολογιών και ηχογράφησης
(1) στοιχεία μαθηματικών
(2) στοιχεία φυσικής (ακουστική, ηλεκτρισμός)
(3) γενικές γνώσεις για ηλεκτρονικούς υπολογιστές και στοιχειώδης εξοικείωση με ηλεκτρονικά μουσικά όργανα και με το χειρισμό προγραμμάτων υπολογιστών (τουλάχιστον ενός βασικού)

Τμήμα μουσικής στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στις παραστατικές τέχνες
(1) στοιχεία φυσικής (ακουστική, ηλεκτρισμός)
(2) γενικές γνώσεις γύρω από τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και τη μουσική τεχνολογία
(3) γραπτή ανάπτυξη με ενημερωτικό και κριτικό χαρακτήρα ενός μουσικού θέματος, είτε από την ιστορία της μουσικής είτε απὀ τρέχουσα μουσική ζωή (μουσικές προσωπικότητες, εκδηλώσεις, θεσμούς, μουσικά ρεύματα κλπ.). Η γραπτή ανάπτυξη μπορεί να συμπεριλαμβάνει ιστορικά, μουσικολογικά, ανεκδοτολογικά, κοινωνικά στοιχεία που απευθύνονται σ᾽ έναν υποθετικό μη ειδικευμένο αναγνώστη.

ιβ. Τομέας παιδαγωγικής μουσικής

(1) ρυθμική ανάγνωση σε πρώτη όψη με κρουστό όργανο
(2) τραγούδι
(3) μουσικό όργανο κατ’ επιλογή
(4) απλή εναρμόνιση και συνοδεία στο πιάνο μιας δοσμένης μελωδίας

2. Δικαίωμα συμμετοχής στις εισαγωγικές εξετάσεις έχουν οι σπουδαστές που έχουν απολυτήριο Σχολής Βασικής Μουσικής Εκπαίδευσης.

3. Η βασική εξέταση διενεργείται από τις Σχολές σύμφωνα με τον γενικό κανονισμό και αποτελεί προϋπόθεση συμμετοχής στην ειδική εξέταση.
Εάν ο σπουδαστής απορριφθεί στην βασική εξέταση δεν λαμβάνει μέρος στην ειδική εξέταση.

4. Η ειδική εξέταση διενεργείται από τις επιτροπές των εισαγωγικών εξετάσεων.

άρθρο 9
Διπλωματικές εξετάσεις

1. Οι διπλωματικές εξετάσεις διενεργούνται στο τέλος κάθε εξαμήνου σύμφωνα με τον γενικό κανονισμό και περιλαμβάνουν σε γενικό πλαίσιο:

Α. Τομέας Θεωρητικών Σπουδών

1. Τμήμα σύνθεσης
(α) Οι υποψήφιοι πρέπει να παρουσιάσουν στην επιτροπή έναν ικανοποιητικό αριθμό έργων, εκ των οποίων τουλάχιστον ένα συμφωνικό, ένα χορωδιακό χωρίς συνοδεία ή με συνοδεία και ένα έργο μουσικής δωματίου. Δύο από τα έργα αυτά θα παρουσιαστούν σε ζωντανή εκτέλεση ή ηχογραφημένα, και
(β) Οι υποψήφιοι θα υποβληθούν σε γραπτή εξέταση, η οποία περιλαμβάνει 1) την σύνθεση ενός έργου για φωνή και πιάνο, πάνω σε δοσμένο κείμενο 2) τρεις τουλάχιστον παραλλαγές πάνω σε ένα δοσμένο θέμα, για τρία όργανα επιλογής της επιτροπής.

2. Τμήμα ανωτέρων θεωρητικών
(α) Σύνθεση τετράφωνης φούγκας πάνω σε δοσμένο θέμα
(β) Ενορχήστρωση δοσμένου κομματιού από το ρεπερτόριο του πιάνου
(γ) Μουσική ανάλυση δοσμένου έργου

3. Τμήμα Δ/νσης Ορχήστρας
(α) Δ/νση τριών κομματιών διαφορετικής εποχής (ένα κλασικό, ένα ρομαντικό και ένα σύγχρονο), τα οποία ανακοινώνονται από την αρμοδία επιτροπή ένα μήνα προ των εξετάσεων.
(β) Δ/νση ενός αποσπάσματος έργου σε πρώτη όψη.
Για τις ανάγκες εκτέλεσης των ανωτέρων έργων, ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού μία εκ των εποπτευομένων από το ΥΠΠΟ ορχηστρών.

4. Τμήμα Δ/νσης Χορωδίας
Η Γνωμοδοτική Επιτροπή δύο μήνες προ των εξετάσεων επιλέγει την χορωδία μιας ΑΣΜΕ για τις ανάγκες των διπλωματικών εξετάσεων οι οποίες περιλαμβάνουν:
(α) Δ/νση τριών μικρών κομματιών του χορωδιακού ρεπερτορίου διαφορετικής εποχής, επιλογής της Γνωμοδοτικής Επιτροπής.
Το πρόγραμμα ανακοινώνεται για προετοιμασία ένα μήνα πριν από την εξέταση.
(β) Διδασκαλία ενός απλού έργου του ρεπερτορίου που ορίζεται από την Γνωμοδοτική Επιτροπή και παραδίδεται στην Εξεταστική Επιτροπή κατά την ημέρα των εξετάσεων.

Β. Τομέας Ελληνικής Μουσικής

1. Τμήμα Βυζαντινής Μουσικής
(α) Μικρή συναυλία διάρκειας 40’ που να περιλαμβάνει κομμάτια από εωθινά και δοξαστικά Ιακώβου Πρωτοψάλτου – μέγιστα ανοιξαντάρια Ι. Κουκουζέλη – Μεγάλη Εβδομάδα Ραιδεστηνού – Μαθήματα σύγχρονων Βυζαντινών μελουργών – καλοφωνικοί Ειρμοί, καθώς και δύο δημοτικά τραγούδια.
(β) Δ/νση βυζαντινής χορωδίας σε έναν προετοιμασμένο ύμνο που ορίζεται από την επιτροπή την ώρα της εξέτασης.

2. Τμήμα Παραδοσιακής Μουσικής
(α) όργανα ή φωνή

Συναυλία διάρκειας τουλάχιστον 30΄ που να περιλαμβάνει:
1) ένα μη μετρικό κομμάτι με ανώτερες τεχνικές δυσκολίες, χωρίς συνοδεία,
2) ένα μετρικό κομμάτι με ανώτερες τεχνικές δυσκολίες, χωρίς συνοδεία,
3) τέσσερα διαφορετικά κομμάτια αντιπροσωπευτικά διαφορετικών τοπικών μουσικών ιδιωμάτων, με συνοδεία κομπανίας ή ζυγιάς.
(β) κρουστά
Συναυλία διάρκειας τουλάχιστον 30΄ που να περιλαμβάνει:
1) την χωρίς συνοδεία εκτέλεση ρυθμών, με ανώτερες τεχνικές δυσκολίες, της Ηπείρου (ντέφι), Θράκης (τουμπελέκι), Ανατολικής Μακεδονίας (νταϊρές), Δυτικής Μακεδονίας (νταούλι),
2) τέσσερα διαφορετικά κομμάτια αντιπροσωπευτικά των προαναφερθεισών περιοχών με συνοδεία κομπανίας ἡ ζυγιάς.

Γ. Τομέας φωνητικής μουσικής

1. Τμήμα μονωδίας
Συναυλία τουλάχιστον 60΄ που να περιλαμβάνει:
(α) μία άρια αντίκα
(β) μία άρια από ορατόριο του Bach
(γ) δύο κλασικά Lieder
(δ) δύο ρομαντικά Lieder
(ε) δύο σύγχρονα Lieder
(στ) δύο Lieder έλληνα συνθέτη
(ζ) ένα Lied που ορίζεται από τη γνωμοδοτική επιτροπή δύο μήνες πριν από την εξέταση
Η από μνήμης εκτέλεση είναι υποχρεωτική.

2. Τμήμα μελοδραματικής
Συναυλία τουλάχιστον 60΄ που να περιλαμβάνει:

(α) μία άρια αντίκα
(β) μία άρια από γερμανική όπερα
(γ) μία άρια από γαλλική όπερα
(6) μία άρια από ιταλική όπερα
(ε) μία άρια από ρωσσικἡ όπερα
(στ) ἑνα απόσπασμα από σύγχρονη όπερα
(ζ) μία άρια από ελληνική όπερα
(η) μία άρια που ορίζεται από τη Γνωμοδοτική επιτροπή δύο μήνες πριν από την εξέταση
Η από μνήμης εκτέλεση είναι υποχρεωτική.

Δ. Τομέας πληκτροφόρων

1. Τμήμα πιάνου
Συναυλία τουλάχιστον 90΄ που να περιλαμβάνει:
(α) ένα έργο του Bach
(β) μία σονάτα του Beethoven
(γ) ένα ρομαντικό έργο
(δ) ένα σύγχρονο έργο
(ε) ένα κοντσέρτο για ορχήστρα και πιάνο
(στ) ένα έργο έλληνα συνθέτη
(ζ) ένα κομμάτι που ορίζεται από τη Γνωμοδοτική Επιτροπή δύο μήνες πριν από την εξέταση
Η από μνήμης εκτέλεση είναι υποχρεωτική.

2. Τμήμα πιάνου – συνοδείας
Συναυλία τουλάχιστον 90΄ που να περιλαμβάνει:
(α) συνοδεία οργάνων και φωνής με έργα του ρεπερτορίου διαφορετικών εποχών
(β) ένα κομμάτι που ορίζεται από τη Γνωμοδοτική Επιτροπή δύο μήνες πριν από την εξέταση
Η από μνήμης εκτέλεση είναι υποχρεωτική.

3. Τμήμα τσέμπαλου
Συναυλία τουλάχιστον 75΄ που να περιλαμβάνει:
(α) πέντε έργα προκλασικής περιόδου διαφορετικών συνθετών
(β) δύο έργα του Bach
(γ) ένα κοντσέρτο του Bach για τσέμπαλο και ορχήστρα
(δ) ένα σύγχρονο έργο
(ε) ένα έργο έλληνα συνθέτη
(στ) ένα έργο που ορίζεται από τη Γνωμοδοτική Επιτροπή δύο μήνες πριν από την εξέταση
Η από μνήμης εκτέλεση είναι υποχρεωτική.

4. Τμήμα εκκλησιαστικού οργάνου
Συναυλία τουλάχιστον 75΄ που να περιλαμβάνει:
(α) δύο έργα του Bach
(β) μία σονάτα
(γ) ένα έργο δεξιοτεχνικό
(δ) ένα σύγχρονο έργο
(ε) ένα έργο έλληνα συνθέτη
(στ) ένα έργο που ορίζεται από τη Γνωμοδοτική Επιτροπή δύο μήνες πριν από την εξέταση
Η από μνήμης εκτέλεση είναι υποχρεωτική.

5. Τμήμα ακκορντεόν
Συναυλία τουλάχιστον 75΄ που να περιλαμβάνει:
(α) ένα έργο του Bach
(β) ένα προκλασικό έργο
(γ) μία σονάτα ή σουίτα
(δ) δύο έργα του ρεπερτορίου εκ των οποίων το ένα διασκευασμένο
(ε) ένα κοντσέρτο
(στ) ένα ελληνικό έργο
(ζ) ένα έργο που ορίζεται από τη Γνωμοδοτική Επιτροπή δύο μήνες πριν από την εξέταση
Η από μνήμης εκτέλεση είναι υποχρεωτική.

Ε. Τομέας εγχόρδων

1. Τμήμα βιολιού
Συναυλία τουλάχιστον 75΄ που να περιλαμβάνει:
(α) μία απὀ τις σονάτες ή παρτίτες για σόλο βιολί του Bach
(β) ένα δεξιοτεχνικό έργο
(γ) ένα κλασικό έργο
(δ) ένα ρομαντικό έργο
(ε) ένα σύγχρονο έργο
(στ) ένα ελληνικό έργο
(ζ) ένα κοντσέρτο για ορχήστρα και βιολί
(η) ένα έργο που ορίζεται από τη Γνωμοδοτική Επιτροπή δύο μήνες πριν από την εξέταση
Η από μνήμης εκτέλεση είναι υποχρεωτική.

2. Τμήμα βιόλας
Συναυλία τουλάχιστον 75΄ που να περιλαμβάνει:
(α) ένα σόλο έργο του Bach (σε μεταφορά)
(β) δύο δεξιοτεχνικά έργα
(γ) ένα κλασικό κοντσέρτο
(δ) ένα ρομαντικό έργο
(ε) ένα σύγχρονο κοντσέρτο
(στ) ένα ελληνικό έργο
(ζ) ένα έργο που ορίζεται από τη Γνωμοδοτική Επιτροπή δύο μήνες πριν από την εξέταση
Η από μνήμης εκτέλεση είναι υποχρεωτική.

3. Τμήμα βιολοντσέλλου
Συναυλία τουλάχιστον 75΄ που να περιλαμβάνει:
(α) μία σουίτα για σόλο βιολοντσέλλο του Bach
(β) δύο δεξιοτεχνικά έργα
(γ) ένα κλασικό κοντσέρτο
(δ) ένα ρομαντικό έργο
(ε) ένα σύγχρονο κοντσέρτο
(στ) ένα ελληνικό έργο
(ζ) ένα έργο που ορίζεται από τη Γνωμοδοτική Επιτροπή δύο μήνες πριν από την εξέταση
Η από μνήμης εκτέλεση είναι υποχρεωτική.

4. Τμήμα κοντραμπάσσου
(α) ένα σόλο έργο του Bach
(β) ένα ρομαντικό έργο
(γ) ένα σύγχρονο έργο
(δ) ένα έργο έλληνα συνθέτη
(ε) ένα δεξιοτεχνικό έργο
(στ) ένα έργο που ορίζεται από τη Γνωμοδοτική Επιτροπή δύο μήνες πριν από την εξέταση
Η από μνήμης εκτέλεση είναι υποχρεωτική.

ΣΤ. Τομέας πνευστών

Συναυλία τουλάχιστον 60΄ που να περιλαμβάνει:
(α) ένα έργο του Bach πρωτότυπο ή σε μεταγραφή
(β) ένα κλασικό έργο, ένα ρομαντικό έργο, ένα ελληνικό έργο εκ των οποίων το ένα τουλάχιστον κοντσέρτο
(γ) ένα κομμάτι διαγωνισμού όγδοου ή ένατου βαθμού δυσκολίας
(δ) ένα έργο που ορίζεται από τη Γνωμοδοτική Επιτροπή δύο μήνες πριν από την εξέταση
Η από μνήμης εκτέλεση είναι υποχρεωτική.

Ζ. Τομέας κρουστών

Συναυλία τουλάχιστον 90΄ που να περιλαμβάνει:
(α) δύο έργα του ρεπερτορίου η εκτέλεση των οποίων απαιτεί την χρήση των κυριοτέρων κρουστών οργάνων
(β) δύο κοντσέρτα εκ των οποίων το ένα για τύμπανα
(γ) ένα ελληνικό έργο
(δ) ένα έργο που ορίζεται από τη Γνωμοδοτική Επιτροπή δύο μήνες πριν από την εξέταση
Η από μνήμης εκτέλεση είναι υποχρεωτική.

Η. Τομέας νυκτών

1. Τμήμα άρπας
Συναυλία τουλάχιστον 60΄ που να περιλαμβάνει:
(α) ένα κλασικό έργο
(β) ένα ρομαντικό έργο
(Υ) ένα σύγχρονο έργο
(δ) ένα ελληνικό έργο
(ε) ένα έργο που ορίζεται από τη Γνωμοδοτική Επιτροπή δύο μήνες πριν από την εξέταση
Η από μνήμης εκτέλεση είναι υποχρεωτική.

2. Τμήμα κλασικής κιθάρας
Συναυλία τουλάχιστον 75΄ που να περιλαμβάνει:
(α) ένα έργο αναγέννησης ή πρώιμου μπαρόκ
(β) μία σουίτα ἡ παρτίτα του Bach
(γ) ένα έργο κλασικής περιόδου
(δ) ένα σύγχρονο έργο
(ε) ένα ελληνικό έργο
(στ) ένα έργο Ισπανού ἡ Λατινοαμερικάνου συνθέτη
(ζ) ένα κοντσέρτο εκτός του κοντσέρτου του Vivaldi και του Boccherini
(η) ένα έργο που ορίζεται από τη Γνωμοδοτική Επιτροπή δύο μήνες πριν από την εξέταση
Η από μνήμης εκτέλεση είναι υποχρεωτική.

Θ. Τομέας παλαιάς μουσικής (αναγεννησιακής)

1. Τμήμα φωνητικής
Συναυλία μέχρι 60΄ που να περιλαμβάνει έργα του ρεπερτορίου μπαρόκ

2. Τμήματα φλάουτου μπαρόκ, βιολοντσέλλου μπαρόκ, Basse de viole
Συναυλία μέχρι 60΄ που να περιλαμβάνει έργα του ρεπερτορίου μπαρόκ

Ι. Τομέας Τζαζ και αυτοσχεδιαζόμενης Μουσικής

Συναυλία τζαζ διάρκειας 40΄ που να περιλαμβάνει:
α) ένα σόλο από το βασικό ρεπερτόριο της τζαζ
β) δύο τουλάχιστον κομμάτια από το βασικό ρεπερτόριο και δύο κομμάτια της επιλογής του υποψηφίου με συνοδεία δύο τουλάχιστον οργάνων (εκ των οποίων το ένα αρμονικό) που επιλέγονται με ευθύνη του υποψηφίου.

Ια. Τομέας νέων τεχνολογιών και μουσικής στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στις παραστατικές τέχνες

1. Τμήμα νέων τεχνολογιών και ηχογράφησης
α) Παρουσίαση τριών προετοιμασμένων ηχογραφήσεων. Τα έργα θα πρέπει να ανήκουν σε διαφορετικά μουσικά είδη (κλασικό, τζαζ, παραδοσιακό κλπ).
β) Ζωντανή ηχογράφηση ενός κομματιού για μικρό σύνολο τριών έως οκτώ οργάνων, στα οποία συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά φωνή και πιάνο.
Γενικές και ειδικές ερωτήσεις στις παραπάνω ηχογραφήσεις.
γ) Παρουσίαση μίας μουσικής κατασκευής – σύνθεσης του υποψηφίου με ηλεκτρονικά μέσα και χρήση υπολογιστών.
Γενικές και ειδικές ερωτήσεις στη συγκεκριμένη εργασία.

2. Τμήμα μουσικής στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στις παραστατικές τέχνες
α) Σύνθεση με ηλεκτρονικά μέσα ενός κομματιού κατάλληλου για την συνοδεία ενός δοσμένου κειμένου ή μιάς δοσμένης θεατρικής σκηνής ή μιάς περιγραφόμενης κινηματογραφικής σκηνής.
β) Ραδιοφωνική ανάλυση – παρουσίαση ενός δοσμένου έργου (δίδεται η ηχογράφηση του έργου σε CD ή κασσέτα, ο τίτλος του έργου και το όνομα του συνθέτη).

Ιβ. Τομέας Παιδαγωγικής Μουσικής

α) Οργάνωση ενός μουσικού παιχνιδιού με χρήση φωνών, κρουστών τύπου Orff και άλλων απλών οργάνων, πάνω σε δοσμένο κείμενο ή θέμα. Το παιχνίδι πρέπει να αναπαρασταθεί σε γραφική παρτιτούρα και να επεξηγηθεί προφορικά.
β) Επεξεργασία μιάς γνωστής μελωδίας για δίφωνη παιδική χορωδία, πιάνο και κρουστά.
γ) Παρουσίαση – σχολιασμός ενός κλασικού κομματιού και ενός παραδοσιακού ελληνικού κομματιού, με τρόπο που να αρμόζει σε παιδιά μιάς συγκεκριμένης ηλικίας.

2. Δικαίωμα συμμετοχής στις διπλωματικές εξετάσεις, σύμφωνα με τον γενικό κανονισμό, έχουν οι σπουδαστές που έχουν προαγώγιμο τελικό βαθμό σε όλα τα υποχρεωτικά και ειδικά μαθήματα του τμήματος στο οποίο φοιτούν και προτείνονται από τον Διευθυντή και τον
διδάσκοντα καθηγητή.

άρθρο 10
Εξοπλισμός

Κάθε ΑΣΜΕ πρέπει να διαθέτει σύμφωνα με τον γενικό κανονισμό:
α. βιβλιοθήκη, δισκοθήκη και βιντεοθήκη με τα ανάλογα συστήματα ακρόασης.
β. τα απαραίτητα όργανα για τη λειτουργία των τομέων ή τμημάτων της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος
γ. αίθουσα δοκιμών της ορχήστρας και χορωδίας
δ. αίθουσα συναυλιών

άρθρο 11
Προσόντα Διευθυντού

1. Ο Δ/ντής ΑΣΜΕ πρέπει να έχει τα παρακάτω προσόντα:
α) Δίπλωμα ή πτυχίο Ανωτάτης Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής με ειδικότητα σ᾽ έναν από τους Τομείς ή τμήματα σπουδών του άρθρου 5 του παρόντος νόμου, ή
β) Δίπλωμα Ανώτερης Σχολής Μουσικής Εκπαίδευσης ή ισότιμο τίτλο της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
γ) Δεκαετή καλλιτεχνική σταδιοδρομία και επταετή διδακτική προυπηρεσία στα ως άνω ιδρύματα ή ΑΣΜΕ ή στα μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου λειτουργούντα αναγνωρισμένα μουσικά εκπαιδευτήρια. Η διδακτική προϋπηρεσία είναι δυνατόν να συντρέχει
με την καλλιτεχνική σταδιοδρομία.

2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής, μπορεί να εγκριθεί η πρόσληψη ως Διευθυντού, μουσικού, του οποίου η επαγγελματική σταδιοδρομία στη συγκεκριμένη ειδικότητα, το κύρος και η προσφορά, υπερβαίνουν κατ᾽ ουσία τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα.

3. Ο Διευθυντής μπορεί να διδάσκει το μάθημα της ειδικότητάς του.

άρθρο 12
Διδακτικό προσωπικό – προσόντα – έργο

1. Το διδακτικό προσωπικό των ΑΣΜΕ αποτελείται από:
α) καθηγητές
β) επιμελητές

2. Οι καθηγητές πρέπει να έχουν τα παρακάτω προσόντα:
α) δίπλωμα ή πτυχίο Ανωτάτης Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής στην ειδικότητα που θα διδάξουν, ή
β) δίπλωμα Ανώτερης Σχολής Μουσικής Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή ισότιμο τίτλο στην ειδικότητα που θα διδάξουν, και
γ) επταετή καλλιτεχνική σταδιοδρομία και πενταετή διδακτική υπηρεσία στα ως άνω ιδρύματα ή στα μέχρι την δημοσίευση του παρόντος αναγνωρισμένα μουσικά εκπαιδευτήρια. Η διδακτική υπηρεσία είναι δυνατόν να συντρέχει με την καλλιτεχνική σταδιοδρομία.

3. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής, μπορεί να εγκριθεί η πρόσληψη ως καθηγητού, μουσικού του οποίου η επαγγελματική σταδιοδρομία στη συγκεκριμένη ειδικότητα, το κύρος και η προσφορά υπερβαίνουν κατ᾿ ουσία τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα.

4. Οι επιμελητές πρέπει να έχουν τα τυπικά προσόντα των περ. α και β της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και τριετή καλλιτεχνική σταδιοδρομία ή διδακτική υπηρεσία, όπως ορίζεται στην περ. γ΄ της ιδίας ως άνω παραγράφου.

5. Για την διδασκαλία οργάνων ή λειτουργία τμημάτων σπουδών, όπου δεν υπάρχουν αναγνωρισμένα διπλώματα ή πτυχία, απαιτείται για μεν την περίπτωση καθηγητή επταετής, για δε την περίπτωση επιμελητή τριετής, καλλιτεχνική σταδιοδρομία ή διδακτική εμπειρία.

6. Για την διδασκαλία μαθημάτων που δεν έχουν άμεση σχέση με την μουσική (ηλεκτρολογία, παιδοψυχολογία, ξένη γλώσσα, υποκριτική, σκηνοθεσία, ξιφασκία, χορός κλπ.) ως προσόντα διορισμού καθηγητών ή επιμελητών θεωρούνται οι αντίστοιχοι τίτλοι σπουδών ή εφόσον δεν υπάρχουν, επαγγελματική πείρα. Απαραίτητα πρέπει να συντρέχουν οι προϋποθέσεις της περ. γ΄ της παρ. 2 του παρόντος άρθρου για τους καθηγητές και της παρ. 3 για τους επιμελητές.

7. Οι καθηγητές διδάσκουν υποχρεωτικά και ειδικά μαθήματα.

8. Οι επιμελητές διδάσκουν υποχρεωτικά μαθήματα και επικουρούν τους καθηγητές στο διδακτικό τους έργο.

9. Επιμελητής, μετά τη συμπλήρωση της επταετούς υπηρεσίας στην ΑΣΜΕ, δεν προάγεται υποχρεωτικά στο βαθμό του καθηγητή στη σχολή που υπηρετεί. Για την προαγωγή απαιτείται απόφαση του Δ/ντή.

10. Τα μέλη του διδακτικού προσωπικού πρέπει να έχουν τις προϋποθέσεις του άρθρου 19 παρ.1 περ. α και παρ. 2 και να μην έχουν στερηθεί του δικαιώματος διδασκαλίας.

άρθρο 13
Φοίτηση – προσόντα εγγραφής

1. Η διάρκεια φοίτησης στις ΑΣΜΕ είναι 6 εξάμηνα, ενώ το μέγιστο χρονικό όριο για την περάτωση των σπουδών και την απόκτηση διπλώματος δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο των 10 εξαμήνων. Σε περίπτωση που σπουδαστής, σύμφωνα με το γενικό κανονισμό, διακόψει λόγω ανωτέρας βίας τις σπουδές του για ορισμένο χρονικό διάστημα, ο χρόνος αυτὸς δεν προσμετράται στο συνολικό χρόνο που απαιτείται για την αποπεράτωση των σπουδών.

2. Στο πρώτο έτος σπουδών εγγράφονται κατόπιν εισαγωγικών εξετάσεων οι έχοντες συμπληρώσει το 14ο τουλάχιστον έτος της ηλικίας.

3. Στις ΑΣΜΕ δύνανται να εγγραφούν, κατόπιν εξετάσεων, και αλλοδαποί εφόσον έχουν τα προσόντα εγγραφής της παρ. 2 του παρόντος άρθρου και γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα σε βαθμό που να επιτρέπει την απρόσκοπτη εκπαίδευσή τους.

4. Σπουδαστές προερχόμενοι από Ανώτερες ή Ανώτατες Σχολές του εξωτερικού εγγράφονται στη Σχολή κατόπιν κατατακτηρίων εξετάσεων, οι οποίες διεξάγονται από τις επιτροπές των εισαγωγικών εξετάσεων. Η εγγραφή μπορεί να γίνει μέχρι το πέμπτο εξάμηνο.

5. Διπλωματούχοι ΑΣΜΕ εγγράφονται σε άλλον τομέα ή τμήμα μετά από εισαγωγικές εξετάσεις στα μαθήματα της ειδικής εξέτασης.

6. Μεταγραφή σε άλλη ΑΣΜΕ επιτρέπεται σύμφωνα με τον γενικό κανονισμό μέχρι ένα τουλάχιστον έτος προ της συμμετοχής στις διπλωματικές εξετάσεις.

7. Παράλληλη φοίτηση σε δύο τμήματα σπουδών επιτρέπεται μετά από απόφαση του Δ/ντή.

άρθρο 14
Τίτλοι σπουδών – ισοτιμία

1. Στους σπουδαστές που επιτυγχάνουν στις διπλωματικές εξετάσεις, χορηγείται δίπλωμα, ο τύπος του οποίου καθορίζεται στον γενικό κανονισμό. Το δίπλωμα υπόκειται σε νόμιμο τέλος χαρτοσήμου και θεωρείται από το Υπουργείο Πολιτισμού.

2. Ισότιμα προς τα διπλώματα των ΑΣΜΕ είναι το δίπλωμα σύνθεσης, το πτυχίο φυγής και τα διπλώματα οργάνων που έχουν εκδοθεί από το Ωδείο Θεσσαλονίκης ή τα αναγνωρισμένα από το κράτος ιδιωτικά μουσικά ιδρύματα, εφόσον οι απολυτήριες εξετάσεις έχουν διεξαχθεί νόμιμα, σύμφωνα με τα ισχύοντα κατά τον χρόνο κτήσεως αυτών.

3. Η ισοτιμία χορηγείται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού μετά από εισήγηση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής.

άρθρο 15
Ατέλειες

Οι ισχύουσες ατέλειες για την μεταφορά σπουδαστών με μαζικά μέσα μεταφοράς, ισχύουν και για τους σπουδαστές των Ανωτέρων Σχολών Μουσικής Εκπαίδευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
Δημόσιες Ανώτερες Σχολές Μουσικής Εκπαίδευσης

άρθρο 16
Ίδρυση

1. Με Προεδρικά Διατάγματα που εκδίδονται μετά από πρόταση των Υπουργών Προεδρίας, Οικονομικών και Πολιτισμού μπορούν να ιδρύονται Δημόσιες Ανώτερες Σχολές Μουσικής Εκπαίδευσης με την μορφή ΝΠΔΔ και να ρυθμίζονται θέματα διοίκησης, πόρων, οργάνωσης, λειτουργίας καί προσωπικού αυτών.

2. Για τις Δημόσιες ΑΣΜΕ ισχύουν όλες οι διατάξεις του νόμου αυτού που ρυθμίζουν θέματα που αφορούν στους τομείς σπουδών, στο περιεχόμενο σπουδών, στις πάσης φύσεως εξετάσεις, στους τίτλους σπουδών, στα προσόντα Δ/ντού και διδακτικού προσωπικού, στις κτιριακές προδιαγραφές και στον εξοπλισμό των Σχολών.

3. Οι Δημόσιες ΑΣΜΕ θα ακολουθούν τον γενικό κανονισμό του παρόντος νόμου.

άρθρο 17
Κρατικό Ωδείο Θεσσολονίκης

1. Το Ωδείο Θεσσαλονίκης που λειτουργεί σύμφωνα με το Ν.Δ. 1445/42, ονομάζεται στο εξής “Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης” (Κ.Ω.Θ.) και διέπεται από τις διατάξεις του νόμου αυτού.

2. Στο Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης λειτουργούν Ανώτερη Σχολή Μουσικής Εκπαίδευσης και ο δεύτερος κύκλος σπουδών Σχολής Βασικής Μουσικής Εκπαίδευσης. Ο αριθμός μαθητών της Σχολής Βασικής Μουσικής Εκπαίδευσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το διπλάσιο του αριθμού των σπουδαστών της ΑΣΜΕ.

3. Με Π.Δ. που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Προεδρίας, Οικονομικών και Πολιτισμού, μετά γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης ορίζεται ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού και των γενικών κανονισμών και ρυθμίζονται θέματα διοίκησης, οργάνωσης, λειτουργίας, διάρθρωσης των υπηρεσιών αυτού και προσωπικού αυτού. Με το ίδιο Π.Δ. οι οργανικές θέσεις Του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης, οι οποίες μπορούν να αυξηθούν αναδιαρθρώνονται κατά κλάδους σε θέσεις διδακτικού, διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού.
Για κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών, επιτρέπεται η πρόσληψη ωρομισθίων καθηγητών, ελλήνων ή αλλοδαπών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου και η μετάκληση αλλοδαπών καθηγητών για διδασκαλία συγκεκριμένων μαθημάτων.
Με το ίδιο Π.Δ. ορίζεται ειδική διαδικασία πρόσληψης τακτικού διδακτικού προσωπικού καθώς και διδακτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και μετακαλουμένων, και ρυθμίζονται θέματα ωραρίου εργασίας διδακτικού προσωπικού και κατάταξης του ήδη υπηρετούντος προσωπικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
Ανώτερες Ιδιωτικές Σχολές Μουσικής Εκπαίδευσης (ΑΙΣΜΕ)

άρθρο 18
Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας

1. Για την ίδρυση και λειτουργία ΑΙΣΜΕ απαιτείται άδεια, η οποία χορηγείται μετά από αίτηση του ιδρυτή.

2. Επιτρέπεται η χορήγηση στον ίδιο ιδρυτή αδείας ίδρυσης και λειτουργίας και άλλων ΑΣΜΕ με διαφορετικές προσωνυμίες και Δ/ντές.

3. Η αίτηση για την χορήγηση της αδείας υποβάλλεται στο Υπουργείο Πολιτισμού από 1 Ιανουαρίου έως 30 Μαρτίου κάθε έτους. Στην αίτηση πρέπει να αναφέρονται η προσωνυμία της Σχολής, οι τομείς και τα τμήματα σπουδών, η έδρα, η δ/νση του κτιρίου που πρόκειται να στεγαστεί η Σχολή και ο Δ/ντής αυτής. Στην αίτηση επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στον γενικό κανονισμό και παράβολο ποσού που ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2.
Εάν ιδρυτής είναι νομικό πρόσωπο ή εταιρεία την αίτηση με τα παραπάνω δικαιολογητικά και αντίγραφο της συστατικής πράξης του νομικού προσώπου υποβάλλει ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού.

4. Η αίτηση ίδρυσης και λειτουργίας εάν δεν συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά ή δεν περιέχει τα απαραίτητα στοιχεία απορρίπτεται για λόγους τυπικούς.

5. Απαγορεύεται η διαφήμιση, αγγελία και εγγραφή σπουδαστών πριν τη δημοσίευση της απόφασης της παρ. 1 του παρόντος.

άρθρο 19
Ιδρυτές – κωλύματα – ασυμβίβαστα

1. Ιδρυτές ΑΙΣΜΕ μπορεί να είναι:
α) Έλληνες πολίτες εφόσον: 1) έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας 2) έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν νόμιμη απαλλαγή 3) δεν έχουν καταδικαστεί για οποιοδήποτε αδίκημα απ’ αυτά που αποτελούν κώλυμα για διορισμό σε δημόσια θέση 4) δεν έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και 5) δεν έχουν κηρυχθεί σε απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη ή πτώχευση.
β) Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου ή Εταιρείες εφόσον: 1) η πλειοψηφία της διοίκησης αυτών και προκειμένου περί εταιρειών και η πλειοψηφία του κεφαλαίου αυτών ανήκει σε Έλληνες πολίτες 2) επιδιώκονται με το καταστατικό τους κυρίως μορφωτικοί ή πολιτιστικοί σκοποί και 3) ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτών έχει τα προσόντα του εδ. α.
γ) Δήμοι ή Κοινότητες ή ΝΠΔΔ ή Δημοτικές ή Κοινοτικές Επιχειρήσεις.
δ) Πολίτες υπήκοοι των Κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του εδ. α του παρόντος.

2. Απαγορεύεται η χορήγηση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας ΑΙΣΜΕ α) σε πρόσωπα που απολύθηκαν από δημόσια υπηρεσία ή ΝΠΔΔ για ανεπαρκή εκπλήρωση καθηκόντων ή για έλλειψη ήθους β) σε δημοσίους υπαλλήλους ή υπαλλήλους ΝΠΔΔ και γ) σε φυσικά πρόσωπα ή ΝΠΙΔ και εταιρείες των οποίων ανακλήθηκε η άδεια σύμφωνα με το άρθρο 23.

άρθρο 20
Καθήκοντα – υποχρεώσεις και δικαιώματα ιδιοκτητών

1. Οι ιδιοκτήτες των Σχολών ευθύνονται για κάθε πράξη ή παράλειψη, από την οποία δυσχεραίνεται η άρτια, ομαλή και κατά νόμο λειτουργία της Σχολής.

2. Σε περίπτωση μεταβίβασης της αδείας της Σχολής σε άλλο πρόσωπο, το αρχείο αυτής περιέρχεται στον νέο ιδιοκτήτη.

3. Σε περίπτωση ανάκλησης της αδείας ίδρυσης και λειτουργίας της Σχολής, το αρχείο παραδίδεται με ευθύνη του ιδιοκτήτη και του Δ/ντή στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού.

4. Ο ιδιοκτήτης επιλέγει και προτείνει στο Υπουργείο Πολιτισμού τον Δ/ντή της Σχολής.

5. Ο ιδιοκτήτης μπορεί να ορίζεται και Δ/ντής της Σχολής του ή να διδάσκει μάθημα της ειδικότητάς του, εφόσον έχει τα νόμιμα προσόντα.

6. Εάν ιδιοκτήτες Σχολών είναι Ν.Π. ή εταιρείες, οι εκπρόσωποι αυτών έχουν τα καθήκοντα, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που προβλέπονται για τους ιδιοκτήτες.

άρθρο 21
Στέγαση – καταλληλότητα κτιρίου

1. Κάθε ΑΙΣΜΕ στεγάζεται σε κτίριο, το οποίο πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις του Π. Δ/γματος της παρ. 3 του παρόντος.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μετά από αιτιολογημένη πρόταση του ιδιοκτήτη και εισήγηση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής είναι δυνατή η επέκταση της Σχολής και σε άλλο κτίριο της ίδιας περιοχής για την στέγαση συγκεκριμένων τμημάτων σπουδών.

2. Συστέγαση ΑΙΣΜΕ απαγορεύεται. Επιτρέπεται μόνον η συστέγαση με Σχολή Βασικής Μουσικής Εκπαίδευσης του ιδίου ιδρυτή με την προϋπόθεση ότι η Σχολή αυτή στεγάζεται σε άλλον χώρο του κτιρίου και δεν εμποδίζει την απρόσκοπτη λειτουργία της ΑΙΣΜΕ.

3. Με Π.Δ. που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Πολιτισμού καθορίζονται οι όροι καταλληλότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων και τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν καθώς και ο εν γένει εξοπλισμός των Σχολών.

4. Ο έλεγχος των προϋποθέσεων καταλληλότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων, της χωρητικότητας και του εξοπλισμού της Σχολής διενεργείται από επιτροπές οι οποίες ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και αποτελούνται από έναν Υγειονομικό, έναν Αρχιτέκτονα, έναν Πολιτικό Μηχανικό και έναν Μουσικό, υπαλλήλους του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. Σε περιοχές εκτός του Νομού Αττικής οι επιτροπές ορίζονται με απόφαση του αρμοδίου Νομάρχη. Η Επιτροπή ενεργεί αυτοψία και υποβάλλει έκθεση στο Υπουργείο Πολιτισμού. Σε περίπτωση που η Επιτροπή κρίνει ότι πρέπει να γίνουν συμπληρώσεις, τροποποιήσεις ή μεταρρυθμίσεις, ορίζει εύλογη προθεσμία για την πραγματοποίησή τους. Εάν η προθεσμία περάσει άπρακτη, η αίτηση απορρίπτεται.

5. Μεταστέγαση της Σχολής σε άλλο κτίριο επιτρέπεται μετά από αίτηση του ιδρυτή, στην οποία επισυνάπτονται τα νόμιμα δικαιολογητικά και παράβολο που καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 23. Η σχετική άδεια χορηγείται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού μετά τον έλεγχο της παρ. 4 του παρόντος.

6. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας και μετά από γνώμη της Γνωμοδοτικής Επιτροπής επιτρέπεται, με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, η συνέχιση της λειτουργίας της Σχολής στο ίδιο ή άλλο κτίριο, που δεν διαθέτει όλες τις προϋποθέσεις, μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους.

7. Οι Επιτροπές που προβλέπονται στην παρ. 4 ασκούν και περιοδικό έλεγχο των Σχολών μετά από εντολή του Υπουργού Πολιτισμού.

άρθρο 22
Μεταβίβαση αδείας

1. Μεταβίβαση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ΑΙΣΜΕ επιτρέπεται, μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων, στην οποία επισυνάπτονται τα νόμιμα δικαιολογητικά και παράβολο που ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 27, εφόσον το πρόσωπο στο οποίο μεταβιβάζεται η άδεια έχει τα προσόντα που απαιτούνται για τους ιδρυτές. Η μεταβίβαση εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Σε περίπτωση θανάτου του ιδιοκτήτου συνεχίζεται η λειτουργία της Σχολής από τους κληρονόμους, οι οποίοι υποχρεούνται να προτείνουν μέσα σε 6 μήνες και οπωσδήποτε προ της λήξεως του διανυομένου σχολικού έτους τον εκπρόσωπό τους, που πρέπει να έχει τα προβλεπόμενα για τον ιδρυτή προσόντα. Εάν παρέλθει η προθεσμία, η Σχολή παύει να λειτουργεί μετά τη λήξη του σχολικού έτους και ανακαλείται η σχετική άδεια.

3. Ο εκπρόσωπος της παρ. 2 ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και σε περίπτωση που δεν είναι κληρονόμος, ασκεί τα καθήκοντά του μέχρι να αποκτήσει τα προσόντα ένας από τους κληρονόμους.

4. Η διάταξη των αρ. 2 και 3 ισχύουν και για την περίπτωση κήρυξης του ιδιοκτήτη σε δικαστική απαγόρευση ή αντίληψη ή πτώχευση.

άρθρο 23
Ανάκληση αδείας – αναστολή λειτουργίας

1. Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ΑΙΣΜΕ ανακαλείται μετά από εισήγηση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής κατά τον τρόπο που χορηγείται για τους παρακάτω λόγους:
α) Εάν η Σχολή δεν λειτουργήσει όλους τους υποχρεωτικούς τομείς σπουδών ή τμήματα αυτών της παρ. 2 του άρθρου 5 του νόμου αυτού για οποιοδήποτε λόγο:
1) επί τρία σχολικά έτη από της ενάρξεως λειτουργίας της Σχολής
2) επί ένα σχολικό έτος οποτεδήποτε μετά την παρέλευση των τριών πρώτων ετών λειτουργίας της Σχολής.
β) Εάν η Σχολή διέκοψε τη λειτουργία της κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους.
γ) Εάν το φυσικό πρόσωπο ή ο εκπρόσωπος του νομικού προσώπου ή της εταιρείας καταδικάστηκε για αδίκημα που επιφέρει έκπτωση της ιδιότητας του δημοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ. ή απέκτησε την ιδιότητα δημοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ. Προκειμένου για νομικό πρόσωπο ή εταιρεία εφόσον δεν αντικαθίσταται ο ως άνω εκπρόσωπος.
δ) Εάν δεν τηρήθηκαν οι προϋποθέσεις των παρ. 2 και 3 του όρθρου 22 του παρόντος.
ε) Εάν επιβλήθηκε η πειθαρχική ποινή της οριστικής άρσης της αδείας ίδρυσης και λειτουργίας της Σχολής.

2. Άδεια επανίδρυσης και επαναλειτουργίας της Σχολής στις παραπάνω περιπτώσεις πλην των γ΄ και ε΄ δεν δύναται να χορηγηθεί προ της παρελεύσεως δύο πλήρων σχολικών ετών από της ανακλήσεως της αδείας.

3. Για λόγους ανώτερης βίας, με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού που εκδίδεται μετά από εισήγηση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής, μπορεί να αναστέλλεται η λειτουργία της Σχολής για χρονικό διάστημα μέχρι δύο σχολικών ετών.

4. Σπουδαστές της Σχολής της οποίας ανακλήθηκε η άδεια ή ανεστάλη η λειτουργία εγγράφονται σε άλλη σχολή και στο αυτό εξάμηνο σπουδών, μετά από έγκριση της αρμοδίας υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού ανεξάρτητα από την ημερομηνία κατά την οποία διακόπηκε η λειτουργία της Σχολής.

άρθρο 24
Επωνυμία – προσωνυμία

1. Κάθε ΑΙΣΜΕ οφείλει να έχει δική της επωνυμία στην ελληνική γλώσσα.

2. Στην επωνυμία αναγράφονται οι λέξεις:
α) ΑΝΩΤΕΡΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
β) μία προσωνυμία.

3. Η ίδια προσωνυμία δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται από άλλη Σχολή.

4. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση στην προσωνυμία των λέξεων “Ακαδημία”, “Ανωτάτη”, “Εθνική”, “Ελληνική”, “Πρότυπο”, “Ινστιτούτο”, “Κολλέγιο”, τοπωνύμια ή άλλων συναφών παραπλανητικών λέξεων. Εξαιρούνται από την διάταξη αυτή οι ιδιοκτήτες που διατηρούν κατά τη δημοσίευση του νόμου εκπαιδευτικά ιδρύματα, οι οποίοι μπορούν να ζητήσουν την ίδρυση ΑΙΣΜΕ με την ίδια προσωνυμία.

5. Οι Σχολές που θα ιδρυθούν, οφείλουν να αναγράφουν στην πινακίδα που θα αναρτηθεί, στη σφραγίδα και στα έγγραφα που θα εκδίδουν, την πλήρη επωνυμία, όπως αναγράφεται στην άδεια ίδρυσης και λειτουργίας.

άρθρο 25
Διαδικασία πρόσληψης Δ/ντή – Διδακτικού προσωπικού

1. Ο Δ/ντής της Σχολής προσλαμβάνεται από τον ιδιοκτήτη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για δύο τουλάχιστον σχολικά έτη ή σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου και εγκρίνεται από τον Υπουργό Πολιτισμού. Σε καμμία περίπτωση δεν μπορεί να λειτουργήσει Σχολή, χωρίς προηγούμενη έκδοση της εγκριτικής απόφασης.

2. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πρόσληψη του Δ/ντή υποβάλλονται στο Υπουργείο Πολιτισμού μαζί με την αίτηση για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της Σχολής, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό.

3. Η σύνθεση και ο αριθμός των μελών του διδακτικού προσωπικού είναι ανάλογος με το συνολικό αριθμό των σπουδαστών και με το αναλυτικό και ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας.

4. Η πρόσληψη των διδασκόντων Ελλήνων ή αλλοδαπών, γίνεται από τον ιδιοκτήτη της Σχολής, μετά από εισήγηση του Δ/ντή, για ένα τουλάχιστον σχολικό έτος και εγκρίνεται από τον Υπουργό Πολιτισμού.
Πρόσληψη διδακτικού προσωπικού χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του Δ/ντή δεν επιτρέπεται.

5. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πρόσληψη του διδακτικού προσωπικού υποβάλλονται στο Υπουργείο Πολιτισμού το αργότερο τριάντα ημέρες πριν από την έναρξη του διδακτικού έτους, σύμφωνα με τον γενικό κανονισμό.

6. Ο ιδιοκτήτης μπορεί οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους να καταγγείλει αιτιολογημένα τη σύμβαση εργασίας του Δ/ντή ή μέλους του διδακτικού προσωπικού για σπουδαίο λόγο, με έγκριση του Υπουργού Πολιτισμού.

7. Εάν κενωθεί η θέση του Δ/ντή ή μέλους του διδακτικού προσωπικού κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους για οποιοδήποτε λόγο, ο ιδιοκτήτης της Σχολής υποχρεούται μέσα σ᾿ ένα μήνα να προτείνει στο Υπουργείο Πολιτισμού την πρόσληψη αντικαταστάτη. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί για ένα ακόμη μήνα κατόπιν αιτιολογημένης πρότασης του ιδιοκτήτη. Εάν η προθεσμία παρέλθει άπρακτη αναστέλλεται η χορηγηθείσα άδεια.

8. Ο Δ/ντής ή μέλη του διδακτικού προσωπικού εκπίπτουν αυτοδίκαια της υπηρεσίας, εάν καταδικάστηκαν με αμετάκλητη απόφαση, σε ποινή που συνεπάγεται έκπτωση για τους δημοσίους υπαλλήλους.

άρθρο 26
Καθήκοντα – Υποχρεώσεις – Αναπλήρωση Διευθυντή

1. Τον Διευθυντή, όταν κωλύεται, αναπληρώνει καθηγητής, που ορίζεται από τον ίδιο στην αρχή κάθε σχολικού έτους και εγκρίνεται από τον Υπουργό Πολιτισμού.

2. Ο Διευθυντής είναι υπεύθυνος για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της Σχολής, είναι αρμόδιος για την άρτια διοικητική και καλλιτεχνική οργάνωση της εκπαίδευσης στα πλαίσια του γενικού κανονισμού, προΐσταται του Συμβουλίου των καθηγητών και ασκεί πειθαρχική εξουσία στους σπουδαστές και διδακτικό προσωπικό και εισηγείται στην Γνωμοδοτική Επιτροπή την επιβολή των πέραν της αρμοδιότητός του διοικητικών κυρώσεων του διδακτικού προσωπικού.

3. Ο Διευθυντής υποβάλλει για θεώρηση στο Υπουργείο Πολιτισμού πλήρες αντίγραφο μαθητολογίου την επομένη της λήξης των εγγραφών και στο τέλος του διδακτικού έτους κατάσταση των προαχθέντων, απορριφθέντων και ανεξεταστέων σπουδαστών.

4. Ο Διευθυντής απαγορεύεται να διευθύνει άλλη ΑΙΣΜΕ. Επιτρέπεται όμως να διευθύνει μία Σχολή Βασικής Μουσικής Εκπαίδευσης του ιδίου ιδιοκτήτη εφόσον εδρεύουν στον ίδιο Δήμο ή Κοινότητα.

5. Ο Διευθυντής και οι καθηγητές αποτελούν το Συμβούλιο των καθηγητών, του οποίου προεδρεύει ο Διευθυντής.

άρθρο 27
Οικονομικές υποχρεώσεις

1. Οι οικονομικές υποχρεώσεις των σπουδαστών γνωστοποιούνται ένα μήνα πριν από την έναρξη του σχολικού έτους στο οποίο αφορούν, και περιλαμβάνουν:
α) ετήσια δίδακτρα του εγκρίνονται από τον Υπουργό Εμπορίου και καταβάλλονται μηνιαίως. Αύξηση διδάκτρων κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους δεν επιτρέπεται.
β) παράβολο για συμμετοχή στις εισαγωγικές εξετάσεις.
γ) παράβολο για συμμετοχή στις διπλωματικές εξετάσεις.
δ) ένσημα για την απόκτηση διπλώματος.

2. Οι ιδιοκτήτες υποχρεούνται στην καταβολή παραβόλων για την ίδρυση και λειτουργία, μεταβίβαση άδειας, μεταστέγοση, προσθήκη τομέων σπουδών ή τμημάτων αυτών, τα οποία καθορίζονται ανά διετία με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού.

3. Από τα ανωτέρω, τα ένσημα επικολλώνται στους τίτλους σπουδών, τα δε παράβολα κατατίθενται σε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού ιδιωτικής Μουσικής Εκπαίδευσης.

άρθρο 28
Είδη παραβάσεων

1. Κάθε παράβαση, με υπαίτια πράξη ή παράλειψη, των διατάξεων του νόμου αυτού, του γενικού κανονισμού και των σε εκτέλεση αυτού κανονιστικών πράξεων που θα εκδοθούν, των ιδιοκτητών, Δ/ντών, καθηγητών και επιμελητών στον τομέα αρμοδιότητος αυτών, αποτελεί πειθαρχικό αδίκημα που τιμωρείται με τις ποινές των άρθρων 29 και 30.

2. Μεταξύ των παραβάσεων περιλαμβάνονται κυρίως:
α) Λειτουργία ΑΙΣΜΕ χωρίς άδεια.
β) Μη συμμόρφωση της Σχολής προς τις έγγραφες οδηγίες του Υπουργείου Πολιτισμού σχετικά με την εκπλήρωση των νομίμων υποχρεώσεών τους.
γ) Μη εμπρόθεσμη συμπλήρωση κενών θέσεων Δ/ντού, καθηγητών και επιμελητών.
δ) Μη παράδοση του αρχείου σε περίπτωση ανάκλησης ή μεταβίβασης της άδειας.
ε) Εκπρόθεσμη υποβολή των δικαιολογητικών πρόσληψης Δ/ντού και διδακτικού προσωπικού.
στ) Παράνομη έκδοση ή μη χορήγηση τίτλου σπουδών.
ζ) Παρεμπόδιση άσκησης ελέγχου από την εποπτεύουσα αρχή.
η) Πλημμελής άσκηση καθηκόντων Δ/ντή ή του διδακτικού προσωπικού κατά τις ώρες λειτουργίας.
θ) Παρέκκλιση από το πρόγραμμα διδασκαλίας.
ι) Παράβαση των διατάξεων περί επωνυμίας, προσωνυμίας, διαφήμισης, γνωστοποίησης και εγγραφής σπουδαστών.
ια) Μη υποβολή υπηρεσιακών στοιχείων και δικαιολογητικών που ζητούνται από το Υπουργείο Πολιτισμού.
ιβ) Παράβαση των διατάξεων για την στέγαση και εξοπλισμό της Σχολής.
ιγ) Απασχόληση Δ/ντού και διδακτικού προσωπικού χωρίς νόμιμη πρόσληψη.
ιδ) Είσπραξη χρημάτων εκτός από τα οριζόμενα στο νόμο αυτό.
ιε) Μη τήρηση αρχείου – βιβλίων.
ιστ) Παράβαση των διατάξεων του άρθρου 26 παρ. 3 και 4.

άρθρο 29
Διοικητικές κυρώσεις

1. Διοικητικές κυρώσεις για τους ιδιοκτήτες:
α) έγγραφη επίπληξη
β) πρόστιμο μέχρι 5.000.000 δρχ.
γ) προσωρινή άρση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της Σχολής
δ) οριστική άρση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της Σχολής.

2. Διοικητικές κυρώσεις για τους Δ/ντές και διδακτικό προσωπικό:
α) έγγραφη επίπληξη
β) πρόστιμο μέχρι 500.000 δρχ.
γ) προσωρινή στέρηση του δικαιώματος να διευθύνουν ή να διδάσκουν για ένα σχολικό έτος
δ) οριστική στέρηση του δικαιώματος να διευθύνουν ή να διδάσκουν.

3. Οι παραπάνω κυρώσεις επιβάλλονται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού μετά από σύμφωνη γνώμη της Γνωμοδοτικής Επιτροπής.
4. Τα πρόστιμα που επιβάλλονται και τα οποία μπορεί να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, εισπράττονται ως έσοδα του Δημοσίου υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Ιδιωτικής Μουσικής Εκπαίδευσης.
5. Ανεξάρτητα από τις κυρώσεις του άρθρου αυτού, η λειτουργία της Σχολής χωρίς άδεια, συνεπάγεται την άμεση διακοπή της λειτουργίας της, που πραγματοποιείται από την αρμόδια κατά τόπο αστυνομική αρχή μετά από έγγραφο του Υπουργείου Πολιτισμού.

άρθρο 30
Ποινικές κυρώσεις

1. Οι παραπάνω παραβάσεις αποτελούν ποινικά αδικήματα που διώκονται αυτεπάγγελτα και επισύρουν τις ποινές που αναγράφονται σε κάθε περίπτωση:
α) οι ιδρύοντες ή διατηρούντες Σχολή χωρίς την νόμιμη άδεια τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι ένα έτος και χρηματική ποινή.
β) οι ιδιοκτήτες ή οι Δ/ντές που δεν παραδίδουν το αρχείο στο Υπουργείο Πολιτισμού μέσα σε είκοσι ημέρες από την κοινοποίηση της απόφασης ανάκλησης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της Σχολής τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι έξι μηνών και χρηματική ποινή.
γ) οι ιδιοκτήτες που χρησιμοποιούν επωνυμία διαφορετική από την εγκριθείσα, τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι τριών μηνών και χρηματική ποινή.
δ) οι ιδιοκτήτες και οι Δ/ντές σε περίπτωση απασχόλησης διδακτικού προσωπικού, χωρίς νόμιμη έγκριση και πρόσληψη, τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών.
ε) η παράνομη χορήγηση ή άρνηση χορήγησης διπλώματος τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών.

2. Στις περιπτώσεις που ιδρυτής είναι νομικό πρόσωπο ή εταιρεία ευθύνονται οι νόμιμοι εκπρόσωποι αυτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
Γενικές διατάξεις

άρθρο 31
Γνωμοδοτική Επιτροπή

Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού συγκροτείται επταμελής Γνωμοδοτική Επιτροπή με θητεία τριών ετών στην οποία μετέχουν:
α) τέσσερεις καθηγητές προερχόμενοι από διαφορετικές ΑΣΜΕ.
β) τρεις μουσικοί αναγνωρισμένου κύρους.
Χρέη εισηγητή χωρίς δικαίωμα ψήφου εκτελεί ο αρμόδιος Δ/ντής του Υπουργείου Πολιτισμού με αναπληρωτή τον αρμόδιο Τμηματάρχη.
Γραμματέας ορίζεται υπάλληλος της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Πολιτισμού με τον αναπληρωτή του.
Με την ίδια απόφαση ορίζονται ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος και τα αναπληρωματικά μέλη της επιτροπής, που πρέπει να έχουν την ίδια ή παραπλήσια ιδιότητα με τα τακτικά μέλη.

2. Στην Επιτροπή κατά περίπτωση δεν συμμετέχει καθηγητής ΑΣΜΕ, εφόσον συζητείται θέμα της σχολής στην οποία υπηρετεί. Την θέση του καταλαμβάνει αναπληρωματικό μέλος.

3. Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τέσσερα από τα μέλη της, απαραίτητα όμως ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος.
Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου.

4. Στην Επιτροπή μετέχει με δικαίωμα ψήφου και ο Νομικός Σύμβουλος Διοικήσεως του Υπουργείου Πολιτισμού, όταν αυτή γνωμοδοτεί για θέματα που αφορούν στην επιβολή διοικητικών κυρώσεων.

5. Η Επιτροπή μπορεί να καλεί στις συνεδριάσεις της όποιο πρόσωπο κρίνει απαραίτητο.

6. Έργο της Επιτροπής είναι:
α) η γνωμοδότηση για τη στέγαση της Σχολής στο ίδιο ή άλλο κτίριο σε περίπτωση ανωτέρας βίας
β) η γνωμοδότηση για την ανάκληση και αναστολή λειτουργίας της Σχολής
γ) ο έλεγχος των υποβαλλομένων δικαιολογητικών για την έγκριση προσλήψεως των μελών του διδακτικού προσωπικού
δ) η συγκρότηση των επιτροπών για την διεξαγωγή των διπλωματικών εξετάσεων
ε) η γνωμοδότηση επί θεμάτων αφορώντων στην χορήγηση υποτροφιών και μετεκπαίδευσης καθηγητών και σπουδαστών
στ) η γνωμοδότηση για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων
ζ) η γνωμοδότηση για την τροποποίηση του γενικού κανονισμού
η) η γνωμοδότηση για κάθε θέμα που αφορά στην εφαρμογή του παρόντος Νόμου και ποραπέμπεται από τον Υπουργό Πολιτισμού.

άρθρο 32
Γενικός κανονισμός

1. Με Προεδρικό Διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Πολιτισμού εντός έξι μηνών από την δημοσίευση του παρόντος νόμου, ορίζεται ο γενικός κανονισμός λειτουργίας των ΑΣΜΕ, με τον οποίο ρυθμίζονται θέματα, όπως:
α) όροι καταλληλότητας κτιριακών εγκαταστάσεων
β) έναρξη και λήξη σχολικού και διδακτικού έτους
γ) διδακτέα ύλη
δ) διαδικασία διεξαγωγής εξετάσεων και εξεταστέα ύλη
ε) δικαιολογητικά που υποβάλλονται με την αίτηση για την χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της Σχολής
στ) δικαιολογητικά για πρόσληψη Δ/ντή και διδακτικού προσωπικού
ζ) εγγραφές, μεταγραφές σπουδαστών, φοίτηση, απουσίες
η) αξιολόγηση επίδοσης σπουδαστών
θ) τύπος τίτλων σπουδών
ι) τις πάσης φύσεως εξετάσεις και τον χρόνο διενεργείας αυτών
ια) αργίες, διακοπές, δικαιώματα – υποχρεώσεις σπουδαστών, πειθαρχικά παραπτώματα σπουδαστών και διδακτικού προσωπικού, πειθαρχικά όργανα και ποινές
ιβ) τηρούμενα από τις Σχολές βιβλία – αρχεία καθώς και κάθε άλλο συναφές θέμα.

άρθρο 33
Εσωτερικός Κανονισμός

1. Κάθε Σχολή καταρτίζει τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της στα πλαίσια του νόμου αυτού και του γενικού κανονισμού.

2. Ο εσωτερικός κανονισμός ρυθμίζει θέματα εσωτερικής λειτουργίας της Σχολής όπως το διοικητικό προσωπικό, τις σχέσεις της Σχολής με το προσωπικὀ, την διαχείριση, τις εγγραφές, τις σπουδαστικές και οικονομικές υποχρεώσεις των σπουδαστών, τα ελεύθερα εργαστήρια σπουδών και τις ώρες διδασκαλίας αυτών.

3. Οι διατάξεις του εσωτερικού κανονισμού που αφορούν στους σπουδαστές γνωστοποιούνται σ᾽ αυτούς κατά την πρώτη τους εγγραφή στη Σχολή.

άρθρο 34
Ειδικός Λογαριασμός Ιδιωτικής Ανώτερης Μουσικής Εκπαίδευσης

1. Ιδρύεται ειδικός λογαριασμός με τον τίτλο “Λογαριασμὸς Ανώτερης Ιδιωτικής Μουσικής Εκταίδευσης” στον οποίο περιέρχονται όλα τα ποσά από παράβολα, πρόστιμα και χρηματικές ποινές που ορίζονται στο νόμο αυτό και ο οποίος μπορεί να επιχορηγείται από τον κρατικό προυπολογισμό. Τα ποσά αυτά εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων.

2. Ο λογαριασμός της παραπάνω παραγράφου τηρείται σε Τράπεζα του Δημοσίου Τομέα.

3. Ο τρόπος διαχείρισης και πληρωμών σε βάρος του λογαριασμού αυτού ρυθμίζεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού.

4. Οι σκοποί για τους οποίους διατίθενται τα έσοδα του λογαριασμού αυτού είναι:
α) χορήγηση υποτροφιών σε αριστούχους σπουδαστές
β) μετεκπαίδευση καθηγητών και σπουδαστών στο εξωτερικό
γ) αμοιβή Γνωμοδοτικής Επιτροπής
δ) αμοιβή Επιτροπών εισαγωγικών και διπλωματικών εξετάσεων και Εποπτών Σχολών.

5. Οι προϋποθέσεις και το ύψος της δαπάνης για τις παροχές της παρ. 4 ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού.

6. Η πληρωμή των διαφόρων δαπανών σε βάρος του λογαριασμού αυτού γίνεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού.

7. Η διαχείριση του Ειδικού Λογαριασμού γίνεται κατά παρέκκλιση των διατάξεων περί Δημοσίου Λογιστικού.

άρθρο 35
Αμοιβή Επιτροπών

Στα μέλη των επιτροπών εισαγωγικών και διπλωματικών εξετάσεων, στους Επόπτες Σχολών, καθώς και στα μέλη, τον εισηγητή και γραμματέα της Γνωμοδοτικής Επιτροπής καταβάλλεται αποζημίωση από τον Ειδικό Λογαριασμό Ιδιωτικής Ανώτερης Μουσικής Εκπαίδευσης, που καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού.

άρθρο 36
Επιθεώρηση

1. Όλες οι ΑΣΜΕ υπόκεινται σε επιθεώρηση από τα αρμόδια όργανα του Υπουργείου Πολιτισμού και τους Επόπτες Σχολών.

2. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού ορίζονται μουσικοί με θητεία δύο ετών, ως Επόπτες Σχολών, έργο των οποίων είναι ο έλεγχος της εύρυθμης λειτουργίας των ΑΣΜΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού και του γενικού κανονισμού. Η αμοιβή των Εποπτών ορίζεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Οικονομικών κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων.

3. Οι Διευθυντές των ΑΣΜΕ υποχρεούνται να διευκολύνουν το έργο των Εποπτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
Οργάνωση και λειτουργία Σχολών Βασικής Μουσικής Εκπαίδευσης

άρθρο 37
Σκοπός – εποπτεία

1. Σκοπός των Σχολών Βασικής Μουσικής Εκπαίδευσης (ΣΒΑΜΕ) είναι:
α. Η παροχή των βασικών μουσικών γνώσεων στους τομείς θεωρητικών σπουδών, ενόργανης, φωνητικής και ελληνικής μουσικής και η προετοιμασία για την εισαγωγή των σπουδαστών στις ΑΣΜΕ.
β. Η παροχή των βασικών μουσικών γνώσεων στα πλαίσια μιας ερασιτεχνικής ενασχόλησης με την μουσική.

2. Οι ΣΒΑΜΕ δεν κατατάσσονται σε βαθμίδα Εκπαίδευσης και υπάγονται στην εποπτεία και τον έλεγχο του Υπουργείου Πολιτισμού.

άρθρο 38
Τομείς σπουδών – εξοπλισμός

1. Οι ΣΒΑΜΕ περιλαμβάνουν τους παρακάτω τομείς και τμήματα σπουδών.

α) Τομέα θεωρητικών Σπουδών με τμήματα:
(1) Σύνθεσης
(2) Ανώτερων Θεωρητικών
(3) Δ/νσης Ορχήστρας
(4) Δ/νσης Χορωδίας
(5) Νέων τεχνολογιών και μουσικής στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στις παραστατικές τέχνες
(6) Παιδαγωγικής μουσικής

β) Τομέα Ελληνικής μουσικής με τμήματα:
(1) Βυζαντινής μουσικής
(2) Παραδοσιακής μουσικής

γ) Τομέα φωνητικής μουσικής με τμήματα:
(1) Μονωδίας
(2) Μελοδραματικής

δ) Τομέα πληκτροφόρων με τμήματα:
(1) Πιάνου
(2) Πιάνου-συνοδείας
(3) Τσέμπαλου
(4) Εκκλησιστικού οργάνου
(5) Ακκορντεόν

ε) Τομέα εγχόρδων με τμήματα:
(1) Βιολιού
(2) Βιόλας
(3) Βιολοντσέλου
(3) Κοντραμπάσσου

στ) Τομέα πνευστών με τμήματα:
(1) Φλάουτου
(2) Όμποε
(3) Κλαρινέτου
(4) Φαγκότου
(5) Σαξόφωνου
(6) Κόρνου
(7) Τρομπέτας
(8) Τρομπονιού
(9) Τούμπας

ζ) Τομέα κρουστών

η) Τομέα νυκτών με τμήματα:
(1) Άρπας
(2) Κλασικής κιθάρας

θ) Τομέα παλαιάς μουσικής με τμήματα:
(1) Φωνητικής
(2) Φλάουτου μπαρόκ
(3) Βιολοντσέλλου μπαρόκ
(4) Basse de viole

ι) Τομέα τζαζ και αυτοσχεδιαζόμενης μουσικής

2. Κάθε ΣΒΑΜΕ υποχρεούται στον δεύτερο κύκλο σπουδών να θέσει σε λειτουργία τους κάτωθι τομείς ή τμήματα αυτών:
α. Τμήμα ανώτερων θεωρητικών
β. Τμήμα βυζαντινής ή τμήμα παραδοσιακής μουσικής
γ. Τμήμα μονωδίας ή τμήμα μελοδραματικής
δ. Τμήμα πιάνου
ε. Δύο (2) τουλάχιστον τμήματα του τομέα εγχόρδων
στ. Τρία (3) τουλάχιστον τμήματα του τομέα πνευστών
ζ. Τομέα κρουστών
η. Τμήμα κλασικής κιθάρας

3. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις εάν αποδεδειγμένα δεν υπάρχει υποψήφιος μαθητής σ᾿ ένα τομέα και ένα τμήμα ή σε δύο τμήματα της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, μπορεί να εγκριθεί η λειτουργία της Σχολής για ένα σχολικό έτος με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού. Σε καμμία περίπτωση δεν χορηγείται η άδεια εφόσον δεν λειτουργούν ένα τμήμα του τομέα εγχόρδων και δύο τμήματα του τομέα πνευστών.

4. Με Προεδρικά Διατάγματα που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Πολιτισμού μπορούν να προστίθενται και άλλοι τομείς ή τμήματα σπουδών.

5. Κάθε ΣΒΑΜΕ πρέπει να διαθέτει σύμφωνα με τον γενικό κανονισμό:
α. Βιβλιοθήκη, δισκοθήκη και βιντεοθήκη με τα ανάλογα συστήματα ακρόασης.
β. Τα απαραίτητα όργανα για την ομαλή λειτουργία της Σχολής και την εξάσκηση των μαθητών.
γ. Αίθουσα δοκιμών και ακροάσεων για χορωδία και οργανικά σύνολα.

6. Οι ΣΒΑΜΕ πρέπει να διατηρούν υποχρεωτικά μαθητική χορωδία και οργανικό σύνολο.

άρθρο 39
Γενικό πλαίσιο σπουδών

1. Το πρόγραμμα σπουδών της ΣΒΑΜΕ περιλαμβάνει:

Α. Γενικά υποχρεωτικά μαθήματα

Αα. Τα γενικά υποχρεωτικά μαθήματα για τους μαθητές όλων των τομέων και τμημάτων κάθε τομέα, πλην του τομέα Ελληνικής Μουσικής, είναι:

(1) Ακουστική αγωγή και σολφέζ
(2) Θεωρία μουσικών συστημάτων
(3) Αρμονία
(4) Ιστορία της μουσικής
(5) Στοιχεία μορφολογίας και ανάλυσης
(6) Υποχρεωτικό πιάνο
(7) Συμμετοχή σε χορωδία και μουσικά σύνολα

Αβ. Τα γενικά υποχρεωτικά μαθήματα για τους μαθητές του τομέα ελληνικής μουσικής είναι:

(1) Θεωρία μουσικών συστημάτων
(2) Ελληνική ρυθμολογία με υποχρεωτικό κρουστό όργανο
(3) Θεωρία βυζαντινής μουσικής (για το τμήμα βυζαντινής μουσικής)
(4) Στοιχεία θεωρίας βυζαντινής μουσικής (για το τμήμα παραδοσιακής μουσικής)
(5) Θεωρία και σολφέζ ευρωπαϊκής μουσικής
(6) Ιστορία ελληνικής και ευρωπαϊκής μουσικής

Β. Ειδικά μαθήματα σε κάθε τομέα είναι:

Βα. Τομέας θεωρητικών σπουδών
(1) Ανάγνωση παρτιτούρας σε πρώτη όψη στο πιάνο
(2) Αρμονία τονικού συστήματος
(3) Αντίστιξη 18ου αιώνα
(4) Μουσική ανάλυση
(5) Χορικό
(6) Στοιχεία οργανογνωσίας, ενοργάνωσης-ενορχήστρωσης
(7) Μελωδική και αρμονική ακουστική αγωγή
(8) Εισαγωγή στη διεύθυνση ορχήστρας και διεύθυνση χορωδίας
(9) Στοιχεία σύνθεσης
(10) Εισαγωγή στη σύγχρονη τεχνολογία
(11) Ρυθμική αγωγή με χρήση κρουστού οργάνου
(12) Στοιχειώδης γνώση φωνητικής αγωγής
(13) Εξοικείωση με τα ηλεκτρονικά μουσικά όργανα
(14) Εισαγωγή στις ενεργητικές μεθόδους (συστήματα Ορφ, Κόνταλυ, Μαρτενώ κλπ.)

Ββ. Τομέας ελληνικής μουσικής
(1) Ακουστική αγωγή (ευρωπαϊκή και βυζαντινή σημειογραφία)
(2) Βασική θεωρία της βυζαντινής μουσικής
(3) Θεωρία και σολφέζ ευρωπαϊκής μουσικής
(4) Γνώση Βυζαντινής υμνολογίας και ειδικότερα Καταβασίες, Δοξολογίες, Σύντομα και Αργά Προσόμοια, Πολυέλεοι, Προκείμενα Μεγάλης Τεσσαρακοστής (για το τμήμα βυζαντινής μουσικής).
(5) Τεχνική και ρεπερτόριο του οργάνου ή της φωνής (για το τμήμα παραδοσιακής μουσικής).

Βγ. Τομέας φωνητικής μουσικής
(1) Ρεπερτόριο τραγουδιού και όπερας προκλασικής, κλασικής, ρομαντικής και σύγχρονης εποχής.
(2) Ανάγνωση και εκτέλεση σε πρώτη όψη.
(3) Ορθοφωνία
(4) Σωματική έκφραση και τεχνική χαλάρωσης.

Βδ. Τομείς πληκτροφόρων, εγχόρδων, πνευστών, κρουστών, νυκτών οργάνων
(1) Ανάγνωση σε πρώτη όψη
(2) Διδασκαλία τεχνικής οργάνου και ρεπερτορίου
(3) Συμμετοχή σε μαθητική ορχήστρα για τα όργανα ορχήστρας

Βε. Τομέας παλαιάς μουσικής
(1) Ανάγνωση σε πρώτη όψη
(2) Διδασκαλία τεχνικής, ρεπερτορίου, φωνής και οργάνου
(3) Οργανικό ή φωνητικό σύνολο

Βστ. Τομέας τζαζ και αυτοσχεδιαζόμενης μουσικής
(1) Θεωρία και ρεπερτόριο τζαζ
(2) Αυτοσχεδιασμός
(3) Ιστορία μουσικής (τζαζ, ροκ, κλασική)
(4) Συμμετοχή σε οργανικό σύνολο τζαζ

άρθρο 40
Κύκλοι σπουδών – κατευθύνσεις – προσόντα εγγραφής – τίτλοι σπουδών

1. Στη ΣΒΑΜΕ η εκπαίδευση παρέχεται σε τρεις κύκλους σπουδών συνολικής διάρκειας κατ΄ ανώτατο όριο δώδεκα ετών, όπως ορίζεται στον γενικό κανονισμό. Οι κύκλοι σπουδών είναι οι εξής:
α. Προκαταρκτικός
β. Πρώτος κύκλος
γ. Δεύτερος κύκλος
2. Οι κατευθύνσεις που ακολουθούνται κατά τη διάρκεια σπουδών είναι δύο:
α. Ερασιτεχνική κατεύθυνση
β. Κατεύθυνση προετοιμασίας για επαγγελματική κατάρτιση.

3. Οι μαθητές εγγράφονται στον προκαταρκτικό κύκλο. Μετά από κατατακτήριες εξετάσεις εγγράφονται μέχρι και το πρώτο έτος του δεύτερου κύκλου σπουδών. Οι κατατακτήριες εξετάσεις διενεργούνται σύμφωνα με τον γενικό κανονισμό από πενταμελείς επιτροπές που απαρτίζονται από τον Δ/ντή, δύο δασκάλους της σχολής και δύο δασκάλους προερχόμενους από άλλη ΣΒΑΜΕ της ειδικότητας του εξεταζομένου.

4. Το όριο ηλικίας εγγραφής των μαθητών ορίζεται στον γενικό κανονισμό.

5. Όσοι μαθητές δεν παρακολουθούν σύμφωνα με τον γενικό κανονισμό υποχρεωτικά μαθήματα, εντάσσονται με απόφαση του Διευθυντή στην ερασιτεχνική κατεύθυνση και στερούνται του δικαιώματος συμμετοχής στις εισαγωγικές εξετάσεις των ΑΙΣΜΕ.

6. Μαθητές ερασιτεχνικής κατεύθυνσης μπορούν να εγγραφούν μέχρι και το πρώτο έτος του δεύτερου κύκλου σπουδών μετά από κατατακτήριες εξετάσεις, που διενεργούνται σύμφωνα με τον γενικό κανονισμό.

7. Μαθητής κατεύθυνσης προετοιμασίας για επαγγελματική κατάρτιση, μετά τριετή τουλάχιστον φοίτηση μπορεί να μεταταγεί στην ερασιτεχνική κατεύθυνση με εισήγηση του δασκάλου και απόφαση του Διευθυντή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον γενικό κανονισμό.

8. Στους μαθητές της κατεύθυνσης προετοιμασίας για επαγγελματική κατάρτιση που επιτυγχάνουν στις απολυτήριες εξετάσεις χορηγείται απολυτήριο, ο τύπος του οποίου ορίζεται στον γενικό κανονισμό.

άρθρο 41
Απολυτήριες εξετάσεις

1. Οι απολυτήριες εξετάσεις διενεργούνται στο τέλος του σχολικού έτους σύμφωνα με τον γενικό κανονισμό και περιλαμβάνουν σε γενικό πλαίσιο:

Α1. Την βασική εξέταση που αφορά τους υποψηφίους όλων των τομέων πλην του τομέα ελληνικής μουσικής και περιλαμβάνει:

α). Γραπτή εναρμόνιση δοσμένου αριθμημένου βάσιμου και δοσμένης μελωδίας
β). Μελωδική και αρμονική υπαγόρευση
γ). Μουσική ανάγνωση άγνωστης τονικής μελωδίας σε πρώτη όψη (σολφέζ)
δ). Εκτέλεση στο πιάνο πλην των τομέων Ελληνικής μουσικής, νυκτών και των τμημάτων πιάνου, πιάνου – συνοδείας
ε). Γενικές γνώσεις θεωρίας και ιστορίας της μουσικής

Α2. Την βασική εξέταση που αφορά τους υποψηφίους του τομέα ελληνικής μουσικής και περιλαμβάνει:

α) Μουσική υπαγόρευση τονικής μελωδίας σε δυτική σημειογραφία και ενός απλού μετρικού ελληνικού παραδοσιακού τραγουδιού σε βυζαντινή σημειογραφία
β) Μουσική ανάγνωση άγνωστης τονικής μελωδίας σε πρώτη όψη (δυτική σημειογραφία)
γ) Μουσική ανάγνωση σε πρώτη όψη ενός απλού βυζαντινού ύμνου ή παραδοσιακού τραγουδιού (βυζαντινή σημειογραφία)
δ) Γενικές γνώσεις θεωρίας και ιστορίας της ευρωπαϊκής μουσικής

Β. Την ειδική εξέταση που περιλαμβάνει:

α. Τομέας θεωρητικών σπουδών
Τμήμα Σύνθεσης

(1) Παρουσίαση έργων του υποψηφίου
(2) Τετράφωνη αντίστιξη στο ύφος του 16ου αιώνα
(3) Εναρμόνιση χορικού
(4) Μελωδική υπαγόρευση δίφωνη και αρμονική υπαγόρευση
(5) Ανάλυση
Τμήμα Ανώτερων Θεωρητικών
(1) Τετράφωνη αντίστιξη στο ύφος του 16ου αιώνα
(2) μελωδική υπαγόρευση δίφωνη και αρμονική υπαγόρευση
(3) Χορικό
(4) Ανάλυση
Τμήμα διεύθυνσης ορχήστρας
(1) Διεύθυνση ορχηστρικών έργων
(2) Δίφωνη αντίστιξη 16ου αιώνα
(3) Εναρμόνιση χορικού
(4) Ανάλυση
(5) Μελωδική υπαγόρευση δίφωνη και αρμονική υπαγόρευση
(6) Έλεγχος μουσικής ακοής σε συνδυασμό με τη γνώση του ορχηστρικού ρεπερτορίου
(7) Ανάγνωση σε πρώτη όψη παρτιτούρας στο πιάνο
Τμήμα διεύθυνσης χορωδίας
(1) Διεύθυνση χορωδιακών έργων
(2) Δίφωνη αντίστιξη 16ου αιώνα
(3) Εναρμόνιση χορικού
(4) Ανάλυση
(5) Μελωδική δίφωνη και αρμονική υπαγόρευση
(6) Έλεγχος μουσικής ακοής σε συνδυασμό με τη γνώση του χορωδιακού ρεπερτορίου
(7) Ανάγνωση σε πρώτη όψη παρτιτούρας στο πιάνο
(8) Φωνητική εκτέλεση μελωδικών γραμμών από το χορωδιακό ρεπερτόριο

β. Τομέας Ελληνικής μουσικής
Τμήμα Βυζαντινής μουσικής
(1) Πρακτική εξέταση
Καταβασίες, Δοξολογίες, Σύντομα και Αργά Προσόμοια και Πολυέλαιοι, Προκείμενα Μεγάλης Τεσσαρακοστής
(2) Θεωρητική Εξέταση
Βασική θεωρία της Βυζαντινής μουσικής, θεωρία και σολφέζ της ευρωπαϊκής μουσικής
Τμήμα παραδοσιακής μουσικής
(1) Πρακτική εξέταση
Εκτέλεση τριών μη μετρικών και τριών μετρικών κομματιών, φωνητικών ή οργανικών
(2) Θεωρητική εξέταση
Βοσική θεωρία της βυζαντινής μουσικής, θεωρία και σολφέζ της ευρωπαϊκής μουσικής

γ. Τομέας φωνητικής μουσικής
(1) Ανάγνωση σε πρώτη όψη
(2) Από ένα έργο προκλασικής, κλασικής, ρομαντικής και σύγχρονης εποχής, περιλαμβάνοντας απαραίτητα μία άρια από όπερα, μία από ορατόριο και ένα ελληνικό τραγούδι.

δ. Τομέας πληκτροφόρων
Τμήμα πιάνου και πιάνου συνοδείας
(1) ανάγνωση σε πρώτη όψη
(2) πρελούδιο και φούγκα του Bach
(3) σονάτα του Beethoven
(4) ένα ρομαντικό και ένα σύγχρονο έργο
(5) μία σπουδή απὀ Czerny 50, Moscheles ή Chopin
(6) ένα ελληνικό έργο
Επιπρόσθετα στο τμήμα πιάνου συνοδείας:
(1) μεταφορά στο πιάνο ενός αποσπάσματος από λυρικό ή συμφωνικό έργο, το οποίο γνωστοποιείται στον υποψήφιο 15 ημέρες προ των εξετάσεων
(2) αυτοσχεδιασμός της συνοδείας στο πιάνο μιας μελωδίας που παίζεται από ένα σόλο όργανο
Τμήμα τσέμπαλου
(1) ανάγνωση σε πρώτη όψη
(2) πρελούδιο και φούγκα του Bach
(3) ένα έργο του Couperin ή της εποχής του
(4) μία σονάτα του Scarlatti
(5) ένα ελληνικό έργο
Τμήμα εκκλησιαστικού οργάνου
(1) ανάγνωση σε πρώτη όψη
(3) τρία έργα του ρεπερτορίου εκ των οποίων το ένα του Bach
(3) ένα ελληνικό έργο
Τμήμα ακορντεόν
(1) ένα πολυφωνικό κομμάτι
(2) ένα έργο του Bach
(3) δύο έργα από τα δύο το ένα να είναι πρωτότυπο
(4) δύο σπουδές μία για το δεξί και μία για το αριστερό χέρι
(5) ένα ελληνικό έργο

ε. Τομέας εγχόρδων
(1) ανάγνωση σε πρώτη όψη στο όργανο της ειδικότητος
(2) ένα γρήγορο και ένα αργό μέρος κοντσέρτου του ρεπερτορίου
(3) ένα σημαντικό έργο χωρίς συνοδεία
(4) μία σπουδή του Kreutzer ή Fiorillo ή Rode
(5) ένα σύγχρονο έργο
(6) ένα ελληνικό έργο

στ. Τομέας πνευστών
Τμήματα φλάουτου, όμποε, κλαρινέτου, φαγκότου

(1) ανάγνωση σε πρώτη όψη
(2) ένα γρήγορο και ένα αργό μέρος κοντσέρτου του ρεπερτορίου
(3) αποσπάσματα από ορχηστρικά έργα
(4) μία σπουδή
(5) ένα ελληνικό έργο
Τμήματα σαξόφωνου, κόρνου, τρομπέτας, τρομπονιού, τούμπας
(1) ανάγνωση σε πρώτη όψη
(2) δύο έργα διαφορετικής εποχής του ρεπερτορίου
(3) αποσπάσματα από ορχηστρικά έργα
(4) μία σπουδή
(9) ένα ελληνικό έργο

ζ. Τομέας κρουστών
(1) ανάγνωση σε πρώτη όψη (ταμπούρο-τύμπανα-ξυλόφωνο)
(2) από ένα έργο μέσης δυσκολίας για ταμπούρο, τύμπανα, ξυλόφωνο
(3) εκτέλεση ρούλου στο ταμπούρο και στα τύμπανα
(4) ένα ελληνικό έργο

η. Τομέας νυκτών
Τμήμα άρπας
(1) ανάγνωση σε πρώτη όψη
(2) δύο έργα διαφορετικής εποχής μέσης δυσκολίας
(3) αποσπάσματα από ορχηστρικά έργα
(4) ένα ελληνικό έργο
Τμήμα κλασικής κιθάρας
(1) ανάγνωση σε πρώτη όψη
(2) πρελούδιο και φούγκα από τις σουίτες και παρτίτες του Bach
(3) ένα ρομαντικό και ένα σύγχρονο έργο
(4) μία σπουδή του Villa Lobos εκτός της Νο 5
(5) ένα ελληνικό έργο

θ. Τομέας παλαιάς μουσικής
Τμήμα φωνητικής
(1) ανάγνωση σε πρώτη όψη από το μπαρόκ ρεπερτόριο
(2) αποσπάσματα από έργα Γάλλου συνθέτη 17ου-18ου αιώνα
(3) αποσπάσματα από όπερα ή καντάτα Ιταλού συνθέτη 17ου-18ου αιώνα
Τμήματα φλάουτου μπαρόκ, βιολοντσέλλου μπαρόκ και Basse de viole
(1) ανάγνωση σε πρώτη όψη από το μπαρόκ ρεπερτόριο
(2) εκτέλεση δύο έργων εποχής
(3) εκτέλεση μιάς σονάτας Ιταλού συνθέτη 18ου αιώνα

ι. Τομέας τζαζ και αυτοσχεδιαζόμενης μουσικής
(1) ανάγνωση σε πρώτη όψη
(2) εκτέλεση στο όργανο και πρακτική γνώση των αρχών του αυτοσχεδιασμού στη τζαζ
(3) έλεγχος ακουστικής ικανότητας
(4) προφορική εξέταση στη βασική αρμονία της τζαζ

ια. Τομέας νέων τεχνολογιών και μουσικής στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στις παραστατικές τέχνες
Τμήμα νέων τεχνολογιών και ηχογράφησης
(1) στοιχεία μαθηματικών
(2) στοιχεία φυσικής (ακουστική, ηλεκτρισμός)
(3) γενικές γνώσεις για ηλεκτρονικούς υπολογιστές και στοιχειώδης εξοικείωση με ηλεκτρονικά μουσικά όργανα και με το χειρισμό προγραμμάτων υπολογιστών
(τουλάχιστον ενός βασικού)
Τμήμα μουσικής στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στις παραστατικές τέχνες
(1) στοιχεία φυσικής (ακουστική, ηλεκτρισμός)
(2) γενικές γνώσεις γύρω από τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και τή μουσική τεχνολογία
(3) γραπτή ανάπτυξη με ενημερωτικό και κριτικό χαρακτήρα ενός μουσικού θέματος, είτε από την ιστορία της μουσικής είτε από τρέχουσα μουσική ζωή (μουσικές προσωπικότητες, εκδηλώσεις, θεσμούς, μουσικά ρεύματα κλπ). Η γραπτή ανάπτυξη μπορεί να συμπεριλαμβάνει ιστορικά, μουσικολογικά, ανεκδοτολογικά, κοινωνικά στοιχεία που απευθύνονται σ΄έναν υποθετικό μη ειδικευμένο αναγνώστη.

ιβ. Τομέας παιδαγωγικής μουσικής
(1) ρυθμική ανάγνωση σε πρώτη όψη με κρουστό όργανο
(2) τραγούδι
(3) μουσικό όργανο κατ’ επιλογἡ
(4) απλή εναρμόνιση και συνοδεία στο πιάνο μιας δοσμένης μελωδίας

2. Δικαίωμα συμμετοχής στις απολυτήριες εξετάσεις, σύμφωνα με τον γενικό κανονισμό έχουν οι μαθητές που έχουν προαγώγιμο τελικό βαθμό σε όλα τα υποχρεωτικά και ειδικά μαθήματα του τμήματος στο οποίο φοιτούν και προτείνονται από τον διευθυντή και το δάσκαλο.

άρθρο 42
Διευθυντής – διδακτικό προσωπικό – προσόντα – έργο

1. Ο Διευθυντής ΣΒΑΜΕ πρέπει να έχει τα παρακάτω προσόντα:
α. Δίπλωμα ή πτυχίο Ανώτατης Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής με ειδικότητα σ΄ έναν από τους τομείς ή τμήματα σπουδών του άρθρου 38 του παρόντος νόμου, ή
β. Δίπλωμα ή πτυχίο μουσικολογίας Ανώτατης Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή
γ. Δίπλωμα Ανώτερης Σχολής Μουσικής Εκπαίδευσης ή ισότιμο τίτλο της ημεδαπής ή αλλοδαπής, και
δ. Πενταετή καλλιτεχνική σταδιοδρομία ή διδακτική προϋπηρεσία στα ως άνω ιδρύματα ή ΑΣΜΕ ή στα μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου λειτουργούντα αναγνωρισμένα μουσικά εκπαιδευτήρια

2. Το διδακτικό προσωπικό των ΣΒΑΜΕ αποτελείται από
α. Δασκάλους
β. Βοηθούς

3. Οι δάσκαλοι πρέπει να έχουν τα παρακάτω προσόντα:
α. Δίπλωμα ή πτυχίο Ανωτάτης Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής στην ειδικότητα που θα διδάξουν, ή
β. Δίπλωμα ΑΣΜΕ της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή ισότιμο τίτλο στην ειδικότητα που θα διδάξουν,
γ. Πτυχίο ωδικής ή αρμονίας ή ενοργάνωσης ή αντίστιξης ή οργάνου των μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος λειτουργούντων αναγνωρισμένων μουσικών εκπαιδευτηρίων.
δ. Τριετή καλλιτεχνική σταδιοδρομία ή διδακτική υπηρεσία στα ως άνω ιδρύματα ή στα μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος λειτουργούντα αναγνωρισμένα μουσικά εκπαιδευτήρια.

4. Οι βοηθοί πρέπει να έχουν τα παρακάτω προσόντα:
α. Δίπλωμα ή πτυχίο Ανωτάτης Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής στην ειδικότητα που θα διδάξουν, ή
β. δίπλωμα ΑΣΜΕ της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή ισότιμο τίτλο στην ειδικότητα που θα διδάξουν,
γ. Πτυχίο ωδικής ή αρμονίας ή ενοργάνωσης ή αντίστιξης ή οργάνου των μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος λειτουργούντων αναγνωρισμένων μουσικών εκπαιδευτηρίων.

5. Για τη διδασκαλία οργάνων ή λειτουργία τμημάτων σπουδών, όπου δεν υπάρχουν αναγνωρισμένα διπλώματα ή πτυχία για την περίπτωση του δασκάλου απαιτείται τριετής καλλιτεχνική σταδιοδρομία ή διδακτική εμπειρία.

6. Ο Διευθυντής είναι υπεύθυνος για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της σχολής, αρμόδιος για την άρτια διοικητική και καλλιτεχνική οργάνωση της εκπαίδευσης στα πλαίσια του γενικού κανονισμού. Ο Διευθυντής υποβάλλει για θεώρηση στο Υπουργείο Πολιτισμού πλήρες αντίγραφο μαθητολογίου του δεύτερου κύκλου σπουδών. Επιτρέπεται να διευθύνει μέχρι δύο ΣΒΑΜΕ. Ο Διευθυντής μπορεί να διδάσκει το μάθημα της ειδικότητάς του.

7. Οι δάσκαλοι διδάσκουν υποχρεωτικά και ειδικά μαθήματα.

8. Οι βοηθοί διδάσκουν υποχρεωτικά μαθήματα και επικουρούν τους δασκάλους στο διδακτικό τους έργο. Οι βοηθοί δεν προάγονται υποχρεωτικά στο βαθμό του δασκάλου μετά την παρέλευση της τριετούς υπηρεσίας στη σχολή που υπηρετούν. Για την προαγωγή απαιτείται απόφαση του Διευθυντή.

9. Ο Διευθυντής και το διδακτικό προσωπικό πρέπει να έχουν τις προϋποθέσεις του άρθρου 19 παρ. 1 περ. α και παρ. 2 και να μην έχουν στερηθεί του δικαιώματος της διδασκαλίας.

άρθρο 43
Γενικός κανονισμός

1. Με Προεδρικό Διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Πολιτισμού εντός έξι μηνών από την δημοσίευση του παρόντος νόμου, ορίζεται ο γενικός κανονισμός των ΣΒΑΜΕ, με τον οποίο ορίζονται θέματα, όπως:
α. Όροι καταλληλότητας κτιριακών εγκαταστάσεων
β. Έναρξη και λήξη σχολικού και διδακτικού έτους
γ. Διδακτέα ύλη κατά κύκλους σπουδών
δ. Εξετάσεις, διαδικασία διεξαγωγής εξετάσεων και εξεταστέα ύλη
ε. Δικαιολογητικά που υποβάλλονται για την χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της Σχολής
στ. Δικαιολογητικά για την πρόσληψη Διευθυντή και διδακτικού προσωπικού
ζ. Εγγραφές, μεταγραφές μαθητών, φοίτηση, απουσίες
η. Αξιολόγηση επίδοσης σπουδαστών
θ. Τύπος τίτλων σπουδών
ι. Τις πάσης φύσεως εξετάσεις και τον χρόνο διενεργείας αυτών
ια. Αργίες, διακοπές, δικαιώματα – υποχρεώσεις σπουδαστών, πειθαρχικά παραπτώματα σπουδαστών και διδακτικού προσωπικού, πειθαρχικά όργανα και ποινές
ιβ. Τηρούμενα από τις Σχολές βιβλία – αρχεία καθώς και κάθε άλλο συναφές θέμα.

άρθρο 44
Επωνυμία και άλλες διατάξεις

1. Κάθε Ιδιωτική Σχολή Βασικής Μουσικής Εκπαίδευσης οφείλει να έχει δική της επωνυμία στην ελληνική γλώσσα.

2. Στην επωνυμία αναγράφονται οι λέξεις:
α. ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ,
β. Μία προσωνυμία

3. Οι διατάξεις των άρθρων 5 παρ. 3, 16, 18, 19, 20 παρ. 1, 2, 4, 5, 6, άρθ. 21 πλην της γνώμης της Γνωμοδοτικής Επιτροπής, 22, 23 παρ. 1 περ. γ, δ, ε, παρ. 2 και 3 πλην της εισήγησης της Γνωμοδοτικής Επιτροπής, 24 παρ. 3, 4 και 5, 27 παρ. 1 περ. α, παρ. 2 και 3, 28 παρ. 1, 2 περ. α, β,γ, ε, στ, ζ, η, θ, ι, ια, ιβ, ιγ, ιδ, ιε, 29 πλην της γνώμης της Γνωμοδοτικής Επιροπής, 30 παρ. 1 περ. α, γ, δ, ε, παρ. 2, 33 και 36 έχουν ανάλογη εφαρμογή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
Μουσικά εργαστήρια

άρθρο 45

1. Σκοπός των Μουσικών Εργαστηρίων είναι η παροχή βασικών μουσικών γνώσεων στα πλαίσια μιας ερασιτεχνικής ενασχόλησης με τη μουσική.

2. Στα μουσικά Εργαστήρια λειτουργούν οι εξής κύκλοι σπουδών:
α) προκαταρκτικός κύκλος
β) πρώτος κύκλος

3. Για τη λειτουργία Μουσικού Εργαστηρίου απαιτείται άδεια, η οποία για μεν την Αττική χορηγείται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, για δε την περιφέρεια με απόφαση του οικείου Νομάρχη.

4. Το Μουσικό Εργαστήρι μπορεί να λειτουργεί οποιοδήποτε τομέα ή τμήμα εκ των αναφερομένων στο άρθρο 38 του παρόντος νόμου.

5. Με εφάπαξ εκδιδόμενη απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζεται ο κανονισμός λειτουργίας με τον οποίον ρυθμίζεται κάθε θέμα αναγόμενο στην οργάνωση και λειτουργία των Μουσικών Εργαστηρίων, τα προσόντα των ιδρυτών, τις κτιριολογικές εγκαταστάσεις, καθώς και τα δικαιολογητικά που απαιπούνται για την χορήγηση της άδειας ἱδρυσης και λειτουργίας αυτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η
Μεταβατικές διατάξεις

άρθρο 46

1. Μετά τη λήξη δύο πλήρων σχολικών ετών από την δημοσίευση των γενικών κανονισμών των άρθρων 32 και 43 παύουν να ισχύουν όλες οι άδειες ίδρυσης και λειτουργίας μουσικών ιδρυμάτων.

2. Τα μουσικά ιδρύματα που λειτουργούν, μπορούν να δέχονται για εγγραφή σπουδαστές μέχρι την έναρξη του δεύτερου σχολικού έτους της παραγράφου 1.

3. Μετά τη λήξη του σχολικού έτους της παρ. 2, οι σπουδαστές του ανώτερου κύκλου σπουδών των αναγνωρισμένων μουσικών ιδρυμάτων κατατάσσονται στις ΑΣΜΕ μετά από εξετάσεις στα γενικά και ειδικά μαθήματα μέχρι και το πέμπτο εξάμηνο σπουδών.

4. Κάτοχοι πτυχίου αρμονίας και αντίστιξης κατατάσσονται στις ΑΣΜΕ κατά την διαδικασία της παρ. 3.

5. Οι κάτοχοι πτυχίου ωδικής και οι σπουδαστές του πρώτου έτους του ανώτερου κύκλου σπουδών εισάγονται στις ΑΣΜΕ μετά από εισαγωγικές εξετάσεις που διενεργούνται σύμφωνα με το άρθρο 8.

6. Μετά την δημοσίευση του νόμου αυτού και μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους της παρ. 2 οι πτυχιακές και διπλωματικές εξετάσεις διεξάγονται σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά την δημοσίευση του νόμου διατάξεις από επιτροπές, που συγκροτούνται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού.

7. Οι σπουδαστές του προκαταρκτικού, κατωτέρου και μέσου κύκλου σπουδών κατατάσσονται στις ΣΒΑΜΕ με ευθύνη του Διευθυντή και του ειδικού καθηγητή.

8. Σε πρώτη εφαρμογή του νόμου αυτού οι ΑΣΜΕ υποχρεούνται να θέσουν σε λειτουργία τους τομείς ή τα τμήματα αυτών της παρ. 2 του άρθρου 5 μέσα σε τρία χρόνια.

άρθρο 47
Καταργούμενες διατάξεις

1. Μετά την έκδοση του Π.Δ. του άρθρου 17 και την έναρξη λειτουργίας της ΑΣΜΕ και της ΣΒΑΜΕ με την επιφύλαξη του άρθρου 46 καταργούνται οι διατάξεις του Ν.Δ. 1445/42 και του Β.Δ. της 11.11.57 (ΦΕΚ 229:Α) και κάθε άλλη διάταξη που αναφέρεται στην οργάνωση, λειτουργία και το προσωπικό του Ωδείου Θεσσαλονίκης.

2. Μετά από δύο πλήρη σχολικά έτη από την δημοσίευση των γενικών κανονισμών των άρθρων 32 και 43 καταργούνται όλες οι διατάξεις περί ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων, πλην του άρθρου 2 του Β.Δ. 16.66 που καταργείται από την δημοσίευση του νόμου αυτού.