Μικρούτσικος 2Α (1998)

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ
Οργάνωση και λειτουργία Σχολών Ανώτερης Μουσικής Εκπαίδευσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
Γενικές διατάξεις περί Δημοσίων και Ιδιωτικών Σχολών Ανώτερης Μουσικής Εκπαίδευσης

άρθρο 1
Σκοπός – εποπτεία

1. Η Ανώτερη Μουσική Εκπαίδευση παρέχεται από τις Ανώτερες Δημόσιες και Ιδιωτικές Σχολές Μουσικής Εκπαίδευσης.

2. Οι Ανώτερες Σχολές Μουσικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Μ.Ε.) έχουν ως σκοπό την παροχή μουσικής εκπαίδευσης στο ανώτερο δυνατό επίπεδο που μπορεί να οδηγήσει και στην επαγγελματική μουσική σταδιοδρομία.

3. Οι Α.Σ.Μ.Ε. υπάγονται στην εποπτεία και τον έλεγχο του Υπουργείου Πολιτισμού.

άρθρο 2
Τομείς Σπουδών

1. Οι ΑΣΜΕ περιλαμβάνουν τους παρακάτω τομείς και τμήματα σπουδών:

α) Τομέα Θεωρητικών Σπουδών με τμήματα:
(1) Σύνθεσης
(2) Ανώτερων Θεωρητικών
(3) Διεύθυνσης Ορχήστρας
(4) Διεύθυνσης Χορωδίας
(5) Ενοργάνωσης και Διεύθυνσης μπάντας

β) Τομέα ελληνικής μουσικής με τμήματα:
(1) Βυζαντινής μουσικής
(2) Παραδοσιακής μουσικής

γ) Τομέα Φωνητικής Μουσικής με τμήματα:
(1) Μονωδίας
(2) Μελοδραματικής

δ) Τομέα Πληκτροφόρων οργάνων με τμήματα:
(1) Πιάνου
(2) Πιάνου – συνοδείας
(3) Τσέμπαλου
(4) Εκκλησιαστικού οργάνου
(5) Ακκορντεόν

ε) Τομέα Εγχόρδων οργάνων με τμήματα:
(1) Βιολιού
(2) Βιόλας
(3) Βιολοντσέλου
(4) Κοντραμπάσσου

στ) Τομέα Πνευστών οργάνων με τμήματα:
(1) Φλάουτου
(2) Όμποε
(3) Κλαρινέτου
(4) Φαγκότου
(5) Σαξόφωνου
(6) Κόρνου
(7) Τρομπέτας
(8) Τρομπονιού
(9) Τούμπας

ζ) Τομέα Κρουστών οργάνων

η) Τομέα Νυκτών οργάνων με τμήματα:
(1) Άρπας
(2) Κιθάρας

θ) Τομέα Παλαιάς μουσικής με τμήματα:
(1) Φωνητικής μουσικής, μεσαιωνικής, αναγεννησιακής ή μπαρόκ περιόδου
(2) Οργανικής μουσικής, μεσαιωνικής, αναγεννησιακής ή μπαρόκ περιόδου

ι) Τομέα Τζαζ και αυτοσχεδιαζόμενης μουσικής

ια) Τομέα νέων τεχνολογιών και μουσικής στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στις παραστατικές τέχνες με τμήματα:
(1) Νέων τεχνολογιών και ηχογράφησης
(2) Μουσικής στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στις παραστατικές τέχνες

2. Κάθε Α.Σ.Μ.Ε υποχρεούται να έχει σε λειτουργία τους κάτωθι τομείς ή τμήματα:
(1) Τμήμα ανωτέρων θεωρητικών
(2) Τμήμα βυζαντινής μουσικής ή τμήμα παραδοσιακής μουσικής
(3) Τμήμα μονωδίας ή τμήμα μελοδραματικής
(4) Τμήμα πιάνου
(5) Τρία τουλάχιστον τμήματα του τομέα εγχόρδων
(6) Πέντε τουλάχιστον τμήματα του τομέα πνευστών
(7) Τομέα κρουστών
(8) Τμήμα κιθάρας

3. Εάν αποδεδειγμένα δεν υπάρχει υποψήφιος σπουδαστής σε κάποιο τομέα ή τμήμα σπουδών της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, μπορεί, σύμφωνα με το γενικό κανονισμό, να εγκριθεί η λειτουργία της σχολής για το συγκεκριμένο σχολικό έτος, με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, που εκδίδεται μετά από εισήγηση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής χωρίς τον τομέα ή το τμήμα αυτό.

4. Οι Α.Σ.Μ.Ε. πρέπει να διατηρούν υποχρεωτικά μαθητική χορωδία και συμφωνική ορχήστρα.

άρθρο 3
Γενικό πλαίσιο σπουδών

1. Το πρόγραμμα σπουδών της ΑΣΜΕ περιλαμβάνει:

Α. Γενικά μαθήματα

Αα. Τα γενικά μαθήματα για τους σπουδαστές όλων των τομέων και τμημάτων κάθε τομέα πλην του τομέα Ελληνικής Μουσικής είναι:
(1) Μορφολογία και ανάλυση
(2) Ακουστική αγωγή
(3) Στοιχεία αρμονίας και αντίστιξης
(4) Ιστορία της μουσικής
(5) Ιστορία Τέχνης και Πολιτισμού
(6) Συμμετοχή σε χορωδία ή ορχήστρα
(7) Εισαγωγή στην Βυζαντινή και Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική
(8) Παιδαγωγική
(9) Οργανογνωσία – ενοργάνωση
(10) Εισαγωγή στη σύγχρονη τεχνολογία
(11) Ενεργητικές μέθοδοι (συστήματα Ορφ, Κόνταλυ, Μαρτενώ κλπ.)
(12) Διεύθυνση μουσικών συνόλων

Αβ. Τα γενικά μαθήματα για τους σπουδαστές του τομέα Ελληνικής μουσικής είναι:
(1) Θεωρία των μουσικών συστημάτων
(2) Στοιχεία μορφολογίας και ανάλυσης ευρωπαϊκής μουσικής
(3) Στοιχεία αρμονίας και αντίστιξης ευρωπαϊκής μουσικής
(4) Ιστορία ευρωπαϊκής μουσικής
(5) Παιδαγωγική
(6) Εισαγωγή στη σύγχρονη τεχνολογία
(7) Ελληνική ρυθμολογία με υποχρεωτικό όργανο κρουστό
(8) Οργανογνωσία ευρωπαϊκής και ελληνικής μουσικής
(9) Ιστορία τέχνης και πολιτισμού
(10) Αρχαία και σύγχρονη μετρική
(11) Πιάνο

Β. Ειδικά μαθήματα σε κάθε τομέα και τμήμα είναι:

Βα. Τομέας θεωρητικών σπουδών:
Τμήμα Σύνθεσης

(1) Σύνθεση
(2) Αρμονία τονικού συστήματος
(3) Αντίστιξη
(4) Μουσική ανάλυση
(5) Σύγχρονες τεχνικές σύνθεσης
(6) Ενορχήστρωση
(7) Διεύθυνση μουσικών συνόλων (χορωδία και ορχήστρα)
(8) Εκτέλεση παρτιτούρας στο πιάνο
(9) Στοιχεία ηλεκτρονικής τεχνολογίας της μουσικής
Τμήμα Ανωτέρων Θεωρητικών
(1) Αρμονία τονικού συστήματος
(2) Αντίστιξη
(3) Μουσική ανάλυση
(4) Σύγχρονες τεχνικές σύνθεσης
(5) Ενορχήστρωση
(6) Διεύθυνση μουσικών συνόλων (χορωδία ή ορχήστρα)
(7) Εκτέλεση παρτιτούρας στο πιάνο
(8) Στοιχεία σύνθεσης
(9) Στοιχεία ηλεκτρονικής τεχνολογίας της μουσικής
Τμήμα Διεύθυνσης Ορχήστρας
(1) Τεχνική Διεύθυνσης Ορχήστρας
(2) Μελέτη ρεπερτορίου όλων των εποχών
(3) Ανάγνωση παρτιτούρας και σπαρτίτου στο πιάνο
(4) Αρμονία τονικού συστήματος
(5) Αντίστιξη
(6) Μουσική ανάλυση
(7) Σύγχρονες τεχνικές σύνθεσης
(8) Ενορχήστρωση και αναλυτική οργανογνωσία
(9) Διεύθυνση μουσικών συνόλων (ορχήστρα και χορωδία)
(10) Στοιχεία σύνθεσης
(11) Στοιχεία ηλεκτρονικής τεχνολογίας της μουσικής
Τμήμα Διεύθυνσης Χορωδίας
(1) Τεχνική Διεύθυνσης Χορωδίας
(2) Στοιχεία Διεύθυνσης Ορχήστρας
(3) Μελέτη χορωδιακού ρεπερτορίου
(4) Ανάγνωση παρτιτούρας και σπαρτίτου στο πιάνο
(5) Φωνητική αγωγή
(6) Ανάγνωση παλαιών κλειδιών και τονικές μεταφορές
(7) Αρμονία στο πιάνο (ενάριθμο και ανάριθμο βάσιμο)
(8) Ιστορία χορωδιακής μουσικής
(9) Αρμονία τονικού συστήματος
(10) Αντίστιξη
(11) Μουσική ανάλυση
(12) Σύγχρονες τεχνικές σύνθεσης
(13) Ενορχήστρωση
(14) Στοιχεία σύνθεσης
(15) Στοιχεία ηλεκτρονικής τεχνολογίας της μουσικής

Ββ. Τομέας Ελληνικής μουσικής
Τμήμα Βυζαντινής μουσικής
(1) Πρακτικό μέρος: Καταβασίες, Δοξολογίες, Πολυέλεοι, Ιδιόμελα Μεγάλης Τεσσαρακοστής, Αργά Κεκραγάρια και Πασαπνοάρια, Χερουβικά, Κοινωνικά, Καλοφωνικοί Ειρμοί.
(2) Θεωρία Βυζαντινής μουσικής
(3) Διεύθυνση εκκλησιαστικής χορωδίας
(4) Συμμετοχή σε εκκλησιαστική χορωδία
(5) Ιστορία αρχαίας ελληνικής και βυζαντινής μουσικής
(6) Παραδοσιακό όργανο (συγκερασμένο ή μη)
(7) Δημοτικό τραγούδι (πρακτική)
(8) Γενική ακουστική αγωγή και ειδική με βυζαντινή σημειογραφία
(9) Τυπικό, Λειτουργική, Αναγνώσματα
(10) Μορφολογία και ανάλυση βυζαντινής μουσικής
Τμήμα Παραδοσιακής μουσικής
(1) Ειδικό όργανο ή τραγούδι
(2) Δεύτερο υποχρεωτικό όργανο: επιλέγεται ένα συγκερασμένο παραδοσιακό, αν το ειδικό είναι μη συγκερασμένο, ή ἑνα μη συγκερασμένο αν το ειδικό είναι συγκερασμένο. Οι σπουδαστές του τραγουδιού επιλέγουν ένα υποχρεωτικό όργανο συγκερασμένο ή μη.
(3) Παραδοσιακό τραγούδι (για τους σπουδαστές των οργάνων)
(4) Συμμετοχή σε ζυγιά ή κομπανία και αυτοσχεδιασμός
(5) Παραδοσιακοί χοροί (θεωρία και πρακτική)
(6) Θεωρία Βυζαντινής και παραδοσιακής μουσικής
(7) Ιστορία παραδοσιακής μουσικής ελληνικής και ξένης
(8) Στοιχεία κατασκευής παραδοσιακών οργάνων (πρακτική και θεωρία)
(9) Λαογραφία, Εθνολογία, Μεθοδολογία έρευνας
(10) Φιλολογία Δημοτικού τραγουδιού
(11) Μουσική υπαγόρευση από παραδοσιακή θεματολογία με Βυζαντινή σημειογραφία

Βγ. Τομέας φωνητικής μουσικής
Τμήμα μονωδίας
(1) Φυσιολογία της φωνής και φωνητική αγωγή
(2) Ρεπερτόριο μονωδίας
(3) Φωνητικά σύνολα
(4) Ανάγνωση και εκτέλεση εκ πρώτης όψεως
(5) Ορθοφωνία
(6) Σωματική έκφραση και τεχνικές χαλάρωσης
(7) Γερμανικά και Ιταλικά ή Γαλλικά
Τμήμα Μελοδραματικής
(1) Φυσιολογία της φωνής και φωνητική αγωγή
(2) Ρεπερτόριο μελοδραματικών ρόλων
(3) Φωνητικά σύνολα
(4) Ιστορία λυρικού θεάτρου
(5) Ανάγνωση και εκτέλεση εκ πρώτης όψεως
(6) Ορθοφωνία
(7) Υποκριτική – Σκηνοθεσία
(8) Σωματική έκφραση και τεχνικές χαλάρωσης
(9) Κίνηση – Χορός – Ξιφασκία
(10) Ιταλικά και Γερμανικά ή Γαλλικά

Βδ. Τομείς πληκτροφόρων (πλην τμήματος πιάνου-συνοδείας), εγχόρδων, πνευστών, κρουστών και νυκτών
(1) Διδασκαλία τεχνικής οργάνου και ρεπερτορίου
(2) Μουσική δωματίου
(3) Ανάγνωση εκ πρώτης όψεως
(4) Συμμετοχή σε μαθητική ορχήστρα (όλα τα όργανα της ορχήστρας). Ειδικά για το τμήμα ακκορντεόν συμμετοχή σε οργανικό σύνολο.
Τμήμα πιάνου – συνοδείας
(1) Διδασκαλία τεχνικής οργάνου και ρεπερτορίου
(2) Μουσική δωματίου
(3) Εκτέλεση παρτιτούρας στο πιάνο
(4) Ανάγνωση εκ πρώτης όψεως
(5) Συνοδεία χορωδίας

Βε. Τομέας παλαιάς μουσικής
(1) Διδασκαλία τεχνικής και ρεπερτορίου της φωνής και του οργάνου
(2) Οργανικό ή φωνητικό σύνολο
(3) Ανάγνωση εκ πρώτης όψεως
(4) Ανάλυση και ιστορία παλαιάς μουσικής
(5) Πρακτική και σημειογραφία παλαιάς μουσικής
(6) Τεχνική bassso continuo

Βστ. Τομέας Τζαζ και αυτοσχεδιαζόμενης μουσικής
(1) Θεωρία και ειδική αρμονία της Τζαζ
(2) Ρεπερτόριο της Τζαζ
(3) Αυτοσχεδιασμός
(4) Ιστορία της μουσικής (κλασική, τζαζ, ροκ)
(5) Ενοργάνωση
(6) Σύγχρονες τεχνοτροπίες
(7) Συμμετοχή σε οργανικό σύνολο τζαζ

Βζ. Τομέας νέων τεχνολογιών και μουσικής στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στις παραστατικές τέχνες
Τμήμα νέων τεχνολογιών και ηχογράφησης
(1) Στοιχεία μαθηματικών και φυσικής
(2) Ακουστική (ψυχοακουστική – ηλεκτροακουστική – ακουστική χώρων και μουσικών οργάνων)
(3) Ηλεκτρονική
(4) Ηχογράφηση
(5) Στούντιο (πρακτική)
(6) Σύνθεση με ηλεκτροακουστικά μέσα
(7) Υπολογιστές, σύγχρονη μουσική τεχνολογία
(8) Παρτιτούρα στο πιάνο και ανάγνωση παρτιτούρας
(9) Ειδικά ζητήματα (μικροφωνικές εγκαταστάσεις, ειδικές τεχνικές ηχοληψίας και ενίσχυσης διαφορετικών μουσικών ειδών)
(10) Στοιχεία ενορχήστρωσης και οργανογνωσίας
Τμήμα μουσικής στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στις παραστατικές τέχνες
(1) Στοιχεία Ακουστικής, ηχοληψίας και επεξεργασίας του ήχου
(2) Μουσική τεχνολογία και υπολογιστές
(3) Μουσική στο θέατρο, κινηματογράφο, τηλεόραση
(4) Μουσικοκριτική
(5) Πολιτιστική οργάνωση
(6) Σύνθεση με ηλεκτροακουστικά μέσα
(7) Παραγωγή μουσικών προγραμμάτων
(8) Στούντιο, πρακτική

2. Στις περιπτώσεις που γενικό μάθημα διδάσκεται ως ειδικό, ο σπουδαστής απαλλάσσεται του γενικού.

άρθρο 4
Γενική Επιτροπή εξετάσεων
Επιτροπές εισαγωγικών και διπλωματικών εξετάσεων

1. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, μετά από πρόταση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής, συγκροτείται κάθε χρόνο, σύμφωνα με το γενικό κανονισμό, η Γενική Επιτροπή Εξετάσεων, έργο της οποίας είναι η διεξαγωγή των εισαγωγικών και των διπλωματικών εξετάσεων. Ο αριθμός των μελών της Γενικής Επιτροπής είναι ανάλογος με τον συνολικό αριθμό των υποψηφίων. Ο καταμερισμός των μελών της Γενικής Επιτροπής στις επιτροπές των εισαγωγικών και των διπλωματικών εξετάσεων της παρ. 2 γίνεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού ύστερα από εισήγηση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής.

2. Οι επιτροπές των εισαγωγικών και των διπλωματικών εξετάσεων είναι πενταμελείς και απαρτίζονται από πέντε καθηγητές ΑΣΜΕ της ειδικότητας του εξεταζομένου μαθήματος, ή μουσικούς που έχουν τα προσόντα διορισμού στη θέση καθηγητή ΑΣΜΕ, ή προσωπικότητες καθηγητές ή μη, αναγνωρισμένου κύρους, σχετικές με το αντικείμενο. Με την ίδια απόφαση ορισμού των μελών των επιτροπών ορίζονται και τα αναπληρωματικά τους μέλη, καθώς και ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Πολιτισμού, ο οποίος συμμετέχει στην διαδικασία των εισαγωγικών ή των διπλωματικών εξετάσεων, χωρίς δικαίωμα ψήφου.
Το μέλος της επιτροπής διπλωματικών εξετάσεων που είναι καθηγητής υποψηφίου, αντικαθίσταται για τη συγκεκριμένη εξέταση από το αναπληρωματικό μέλος.

3. Η διαδικασία διεξαγωγής των εισαγωγικών και διπλωματικών εξετάσεων ορίζεται με το γενικό κανονισμό.

άρθρο 5
Εισαγωγικές εξετάσεις

1. Οι εισαγωγικές εξετάσεις διενεργούνται στην αρχή κάθε σχολικού έτους, σύμφωνα με τον γενικό κανονισμό, και περιλαμβάνουν σε γενικό πλαίσιο:

Α1. Την βασική εξέταση που αφορά τους υποψηφίους όλων των τομέων πλην του τομέα ελληνικής μουσικής και περιλαμβάνει:

α). Γραπτή εναρμόνιση δοσμένου αριθμημένου βάσιμου και δοσμένης μελωδίας
β). Μελωδική και αρμονική υπαγόρευση
γ). Μουσική ανάγνωση άγνωστης τονικής μελωδίας σε πρώτη όψη (σολφέζ)
δ). Εκτέλεση στο πιάνο πλην των τομέων Ελληνικής μουσικής, νυκτών και των τμημάτων πιάνου, πιάνου – συνοδείας
ε). Γενικές γνώσεις θεωρίας και ιστορίας της μουσικής

Α2. Την βασική εξέταση που αφορά τους υποψηφίους του τομέα ελληνικής μουσικής και περιλαμβάνει:
α) Μουσική υπαγόρευση τονικής μελωδίας σε δυτική σημειογραφία και ενός απλού μετρικού ελληνικού παραδοσιακού τραγουδιού σε βυζαντινή σημειογραφία
β) Μουσική ανάγνωση άγνωστης τονικής μελωδίας σε πρώτη όψη (δυτική ημειογραφία)
γ) Μουσική ανάγνωση σε πρώτη όψη ενός απλού βυζαντινού ύμνου ή παραδοσιακού τραγουδιού (βυζαντινή σημειογραφία)
δ) Γενικές γνώσεις θεωρίας και ιστορίας της ευρωπαϊκής μουσικής

Β. Την ειδική εξέταση που περιλαμβάνει:

α. Τομέας θεωρητικών σπουδών
Τμήμα Σύνθεσης
(1) Παρουσίαση έργων του υποψηφίου
(2) Σύνθεση ενός έργου για φωνή και πιάνο πάνω σε δοσμένο κείμενο
(3) Τετράφωνη αντίστιξη στο ύφος του 16ου αιώνα
(4) Εναρμόνιση χορικού
(5) Δίφωνη μελωδική και αρμονική υπαγόρευση
(6) Ανάλυση
Τμήμα Ανώτερων Θεωρητικών
(1) Τετράφωνη αντίστιξη στο ύφος του 16ου αιώνα
(2) Δίφωνη μελωδική και αρμονική υπαγόρευση
(3) Χορικό
(4) Ανάλυση
Τμήμα διεύθυνσης ορχήστρας
(1) Διεύθυνση ορχηστρικών έργων
(2) Δίφωνη αντίστιξη στο ύφος του 16ου αιώνα
(3) Εναρμόνιση χορικού
(4) Ανάλυση
(5) Δίφωνη μελωδική και αρμονική υπαγόρευση
(6) Έλεγχος μουσικής ακοής σε συνδυασμό με τη γνώση του ορχηστρικού ρεπερτορίου
(7) Ανάγνωση σε πρώτη όψη παρτιτούρας στο πιάνο
Τμήμα διεύθυνσης χορωδίας
(1) Διεύθυνση χορωδιακών έργων
(2) Δίφωνη αντίστιξη στο ύφος του 16ου αιώνα
(3) Εναρμόνιση χορικού
(4) Ανάλυση
(5) Δίφωνη μελωδική και αρμονική υπαγόρευση
(6) Έλεγχος μουσικής ακοής σε συνδυασμό με τη γνώση του χορωδιακού ρεπερτορίου
(7) Ανάγνωση σε πρώτη όψη παρτιτούρας στο πιάνο
(8) Φωνητική εκτέλεση μελωδικών γραμμών από το χορωδιακό ρεπερτόριο

β. Τομέας Ελληνικής μουσικής
Τμήμα Βυζαντινής μουσικής
(1) Πρακτική εξέταση
Καταβασίες, Δοξολογίες, Σύντομα και Αργά Προσόμοια, Πολυέλεοι, Προκείμενα Μεγάλης Τεσσαρακοστής
(2) Θεωρητική Εξέταση
Βασική θεωρία της Βυζαντινής μουσικής, θεωρία και σολφέζ της ευρωπαϊκής μουσικής
Τμήμα παραδοσιακής μουσικής
(1) Πρακτική εξέταση
Εκτέλεση τριών μη μετρικών και τριών μετρικών κομματιών, φωνητικών ή οργανικών
(2) Θεωρητική εξέταση
Βασική θεωρία της βυζαντινής μουσικής, θεωρία και σολφέζ της ευρωπαϊκής μουσικής

γ. Τομέας φωνητικής μουσικής
(1) Ανάγνωση σε πρώτη όψη
(2) Εκτέλεση ενός έργου προκλασικής, κλασικής, ρομαντικής και σύγχρονης εποχής, περιλαμβάνοντας απαραίτητα μία άρια από όπερα, μία από ορατόριο και ένα ελληνικό τραγούδι.

δ. Τομέας πληκτροφόρων
Τμήμα πιάνου και πιάνου συνοδείας
(1) ανάγνωση σε πρώτη όψη
(2) Πρελούδιο και φούγκα του Bach
(3) Σονάτα του Beethoven
(4) ένα ρομαντικό και ένα σύγχρονο έργο
(5) μία σπουδή από Czerny 50, Moscheles ή Chopin
(6) ένα ελληνικό έργο
Επιπρόσθετα στο τμήμα πιάνου συνοδείας:
(1) μεταφορά στο πιάνο ενός αποσπάσματος από λυρικό ή συμφωνικό έργο, το οποίο γνωστοποιείται στον υποψήφιο 15 ημέρες προ των εξετάσεων
(2) αυτοσχεδιασμός της συνοδείας στο πιάνο μιας μελωδίας
Τμήμα τσέμπαλου
(1) ανάγνωση σε πρώτη όψη
(2) Πρελούδιο και φούγκα του Bach
(3) ένα έργο του Couperin ή της εποχής του
(4) μία σονάτα του Scarlatti
(5) ένα ελληνικό έργο
Τμήμα εκκλησιαστικού οργάνου
(1) ανάγνωση σε πρώτη όψη
(2) τρία έργα του ρεπερτορίου εκ των οποίων το ένα του Bach
(3) ένα ελληνικό έργο
Τμήμα ακκορντεόν
(1) ένα πολυφωνικό κομμάτι
(2) ένα έργο του Bach
(3) δύο έργα εκ των οποίων το ένα να είναι πρωτότυπο
(4) δύο σπουδές μία για το δεξί και μία για το αριστερό χέρι
(5) ένα ελληνικό έργο

ε. Τομέας εγχόρδων
(1) ανάγνωση σε πρώτη όψη στο όργανο της ειδικότητας
(2) ένα γρήγορο και ένα αργό μέρος κοντσέρτου του ρεπερτορίου
(3) ένα σημαντικό έργο χωρίς συνοδεία
(4) μία σπουδή Kreutzer ή Fiorillo ή Rode
(5) ένα σύγχρονο έργο
(6) ένα ελληνικό έργο

στ. Τομέας πνευστών
Τμήματα φλάουτου, όμποε, κλαρινέτου, φαγκότου

(1) ανάγνωση σε πρώτη όψη
(2) ένα γρήγορο και ένα αργό μέρος κοντσέρτου του ρεπερτορίου
(3) αποσπάσματα από ορχηστρικά έργα
(4) μία σπουδή
(5) ένα ελληνικό έργο
Τμήματα σαξόφωνου, κόρνου, τρομπέτας, τρομπονιού, τούμπας
(1) ανάγνωση σε πρώτη όψη
(2) δύο έργα του ρεπερτορίου διαφορετικής εποχής
(3) αποσπάσματα από ορχηστρικά έργα
(4) μία σπουδή
(5) ένα ελληνικό έργο

ζ. Τομέας κρουστών
(1) ανάγνωση σε πρώτη όψη (ταμπούρο-τύμπανα-ξυλόφωνο)
(2) από ένα έργο μέσης δυσκολίας για ταμπούρο, τύμπανα, ξυλόφωνο
(3) αποσπάσματα από ορχηστρικά έργα
(4) εκτέλεση ρούλου στο ταμπούρο και στα τύμπανα
(5) ένα ελληνικό έργο

η. Τομέας νυκτών
Τμήμα άρπας

(1) ανάγνωση σε πρώτη όψη
(2) δύο έργα διαφορετικής εποχής μέσης δυσκολίας
(3) αποσπάσματα από ορχηστρικά έργα
(4) ένα ελληνικό έργο
Τμήμα κλασικής κιθάρας
(1) ανάγνωση σε πρώτη όψη
(2) πρελούδιο και φούγκα από τις σουίτες και παρτίτες του Bach
(3) ένα ρομαντικό και ένα σύγχρονο έργο
(4) μία σπουδή του Villa Lobos (εκτός της Νο 5)
(5) ένα ελληνικό έργο

θ. Τομέας παλαιάς μουσικής
Τμήμα φωνητικής
(1) ανάγνωση σε πρώτη όψη από το μπαρόκ ρεπερτόριο
(2) ένα έργο Γάλλου συνθέτη 17ου-18ου αιώνα
(3) αποσπάσματα από όπερα ή καντάτα Ιταλού συνθέτη 17ου-18ου αιώνα
Τμήματα φλάουτου μπαρόκ, βιολοντσέλλου μπαρόκ και basse de viole
(1) ανάγνωση σε πρώτη όψη από το μπαρόκ ρεπερτόριο
(2) εκτέλεση δύο έργων εποχής μπαρόκ
(3) εκτέλεση μιάς σονάτας Ιταλού συνθέτη 18ου αιώνα

ι. Τομέας τζαζ και αυτοσχεδιαζόμενης μουσικής
(1) ανάγνωση σε πρώτη όψη
(2) εκτέλεση στο όργανο και πρακτική γνώση των αρχών του αυτοσχεδιασμού στη τζαζ
(3) έλεγχος ακουστικής ικανότητας
(4) προφορική εξέταση στη βασική αρμονία της τζαζ

ια. Τομέας νέων τεχνολογιών και μουσικής στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στις παραστατικές τέχνες
Τμήμα νέων τεχνολογιών και ηχογράφησης
(1) στοιχεία μαθηματικών
(2) στοιχεία φυσικής (ακουστική, ηλεκτρισμός)
(3) γενικές γνώσεις για ηλεκτρονικούς υπολογιστές και στοιχειώδης εξοικείωση με ηλεκτρονικά μουσικά όργανα και με το χειρισμό προγραμμάτων υπολογιστών (τουλάχιστον ενός βασικού)
Τμήμα μουσικής στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στις παραστατικές τέχνες
(1) στοιχεία φυσικής (ακουστική, ηλεκτρισμός)
(2) γενικές γνώσεις γύρω από τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και τη μουσική τεχνολογία
(3) γραπτή ανάπτυξη με ενημερωτικό και κριτικό χαρακτήρα ενός μουσικού θέματος, είτε από την ιστορία της μουσικής είτε από τρέχουσα μουσική ζωή (μουσικές προσωπικότητες, εκδηλώσεις, θεσμούς, μουσικά ρεύματα κλπ.). Η γραπτή ανάπτυξη μπορεί να συμπεριλαμβάνει ιστορικά, μουσικολογικά, ανεκδοτολογικά, κοινωνικά στοιχεία που απευθύνονται σ΄ έναν υποθετικό μη ειδικευμένο αναγνώστη.

2. Δικαίωμα συμμετοχής στις εισαγωγικές εξετάσεις έχουν οι σπουδαστές που έχουν απολυτήριο Σχολής Βασικής Μουσικής Εκπαίδευσης και οι απόφοιτοι Μουσικού Λυκείου.

3. Η βασική εξέταση αποτελεί προϋπόθεση συμμετοχής στην ειδική εξέταση. Εάν ο σπουδαστής απορριφθεί στην βασική εξέταση δεν λαμβάνει μέρος στην ειδική εξέταση.

άρθρο 6
Διπλωματικές εξετάσεις

1. Οι διπλωματικές εξετάσεις και οι επαναληπτικές αυτών διενεργούνται, σύμφωνα με τον γενικό κανονισμό, από τις επιτροπές του άρθρου 4. Οι διπλωματικές εξετάσεις διενεργούνται στο τέλος κάθε διδακτικού έτους και οι επαναληπτικές αυτών τον μήνα Ιανουάριο του επομένου σχολικού έτους.

2. Δικαίωμα συμμετοχής στις διπλωματικές εξετάσεις, σύμφωνα με τον γενικό κανονισμό, έχουν οι σπουδαστές που έχουν προαγώγιμο τελικό βαθμό σε όλα τα γενικά και ειδικά μαθήματα του τμήματος στο οποίο φοιτούν.

3. Οι διπλωματικές εξετάσεις περιλαμβάνουν σε γενικό πλαίσιο:

Α. Τομέας Θεωρητικών Σπουδών
Τμήμα σύνθεσης
(α) Οι υποψήφιοι πρέπει να παρουσιάσουν στην επιτροπή έναν ικανοποιητικό αριθμό έργων, εκ των οποίων τουλάχιστον ένα συμφωνικό, ένα χορωδιακό και ένα έργο μουσικής δωματίου. Δύο από τα έργα αυτά θα παρουσιαστούν σε ζωντανή εκτέλεση ή ηχογραφημένα.
(β) Κατά την παρουσίαση των έργων τους ενώπιον της επιτροπής οι υποψήφιοι αναπτύσσουν τις προσωπικές τους απόψεις για την αισθητική, στυλιστική και τεχνική της γραφής τους.
Τμήμα ανωτέρων θεωρητικών
(α) Σύνθεση τετράφωνης φούγκας πάνω σε δοσμένο θέμα
(β) Ενορχήστρωση δοσμένου κομματιού από το ρεπερτόριο του πιάνου
(γ) Μουσική ανάλυση δοσμένου έργου
Τμήμα Δ/νσης Ορχήστρας
(α) Δ/νση τριών κομματιών διαφορετικής εποχής (ένα κλασικό, ένα ρομαντικό και ένα σύγχρονο) τα οποία ανακοινώνονται από την αρμοδία επιτροπή ένα μήνα προ των εξετάσεων
(β) Δ/νση ενός αποσπάσματος έργου σε πρώτη όψη.
Για τις ανάγκες εκτέλεσης των ανωτέρω έργων, ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού μία εκ των εποπτευομένων από το ΥΠΠΟ ορχηστρών.
Τμήμα Δ/νσης Χορωδίας
Η Γνωμοδοτική Επιτροπή δύο μήνες προ των εξετάσεων επιλέγει την χορωδία μιας ΑΣΜΕ για τις ανάγκες των διπλωματικών εξετάσεων οι οποίες περιλαμβάνουν:
(α) Δ/νση τριών μικρών κομματιών του χορωδιακού ρεπερτορίου διαφορετικής εποχής, επιλογής της Γνωμοδοτικής Επιτροπής.
Το πρόγραμμα ανακοινώνεται για προετοιμασία ένα μήνα πριν από την εξέταση.
(β) Διδασκαλία ενός απλού έργου του ρεπερτορίου που ορίζεται από την Γνωμοδοτική Επιτροπή και παραδίδεται στην Εξεταστική Επιτροπή και στον υποψήφιο κατά την ημέρα των εξετάσεων.

Β. Τομέας Ελληνικής Μουσικής
Τμήμα Βυζαντινής Μουσικής
(α) Μικρή συναυλία διάρκειας 40΄ που να περιλαμβάνει κομμάτια από εωθινά και δοξαστικά Ιακώβου Πρωτοψάλτου – μέγιστα ανοιξαντάρια Ι. Κουκουζέλη – Μεγάλη Εβδομάδα Ραιδεστηνού – Μαθήματα σύγχρονων Βυζαντινών μελουργών – Καλοφωνικοί Ειρμοί, καθώς και δύο δημοτικά τραγούδια.
(β) Δ/νση βυζαντινής χορωδίας σε έναν προετοιμασμένο ύμνο που ορίζεται από την επιτροπή την ώρα της εξέτασης.
Τμήμα Παραδοσιακής Μουσικής
(α) όργανα ή φωνή
Συναυλία διάρκειας τουλάχιστον 30΄ που να περιλαμβάνει:
1) ένα μη μετρικό κομμάτι με ανώτερες τεχνικές δυσκολίες, χωρίς συνοδεία
2) ένα μετρικό κομμάτι με ανώτερες τεχνικές δυσκολίες, χωρίς συνοδεία
3) τέσσερα διαφορετικά κομμάτια αντιπροσωπευτικά διαφορετικών τοπικών μουσικών ιδιωμάτων, με συνοδεία κομπανίας ή ζυγιάς
(β) κρουστά
Συναυλία διάρκειας τουλάχιστον 30΄ που να περιλαμβάνει:
1) την χωρίς συνοδεία εκτέλεση ρυθμών, με ανώτερες τεχνικές δυσκολίες, της Ηπείρου (ντέφι), Θράκης (τουμπελέκι), Ανατολικής Μακεδονίας (νταϊρές), Δυτικής Μακεδονίας (νταούλι),
2) τέσσερα διαφορετικά κομμάτια αντιπροσωπευτικά των προαναφερθεισών περιοχών με συνοδεία κομπανίας ή ζυγιάς.

Γ. Τομέας φωνητικής μουσικής
Τμήμα μονωδίας
Συναυλία τουλάχιστον 60΄ που να περιλαμβάνει:
(α) μία άρια αντίκα
(β) μία άρια από ορατόριο του Bach
(γ) δύο κλασικά Lieder
(δ) δύο ρομαντικά Lieder
(ε) δύο σύγχρονα Lieder
(στ) δύο Lieder έλληνα συνθέτη
(ζ) ένα Lied που ορίζεται από τη γνωμοδοτική επιτροπή δύο μήνες πριν από την εξέταση
Η από μνήμης εκτέλεση είναι υποχρεωτική
Τμήμα μελοδραματικής
Συναυλία τουλάχιστον 60΄ που να περιλαμβάνει:
(α) μία άρια αντίκα
(β) μία άρια από γερμανική όπερα
(γ) μία άρια από γαλλική όπερα
(δ) μία άρια από ιταλική όπερα
(ε) μία άρια από ρωσσική όπερα
(στ) ένα απόσπασμα από σύγχρονη όπερα
(ζ) μία άρια από ελληνική όπερα
(η) μία άρια που ορίζεται από τη Γνωμοδοτική Επιτροπή δύο μήνες πριν από την εξέταση
Η από μνήμης εκτέλεση είναι υποχρεωτική

Δ. Τομέας πληκτροφόρων
Τμήμα πιάνου
Συναυλία τουλάχιστον 90΄ που να περιλαμβάνει:
(α) ένα έργο του Bach
(β) μία σονάτα του Beethoven
(γ) ένα ρομαντικό έργο
(δ) ένα σύγχρονο έργο
(ε) ένα κοντσέρτο για πιάνο και ορχήστρα
(στ) ένα έργο έλληνα συνθέτη
(ζ) ένα κομμάτι που ορίζεται από τη Γνωμοδοτική Επιτροπή δύο μήνες πριν από την εξέταση
Η από μνήμης εκτέλεση είναι υποχρεωτική
Τμήμα πιάνου – συνοδείας
Συναυλία τουλάχιστον 60΄ που να περιλαμβάνει:
(α) συνοδεία οργάνων και φωνής με έργα του ρεπερτορίου
διαφορετικών εποχών
(β) ένα κομμάτι που ορίζεται από τη Γνωμοδοτική Επιτροπή δύο μήνες πριν από την εξέταση
Η από μνήμης εκτέλεση είναι υποχρεωτική
Τμήμα τσέμπαλου
Συναυλία τουλάχιστον 65΄ που να περιλαμβάνει:
(α) πέντε έργα προκλασικής περιόδου διαφορετικών συνθετών
(β) δύο έργα του Bach
(γ) ένα κοντσέρτο του Bach για τσέμπαλο και ορχήστρα
(δ) ένα σύγχρονο έργο
(ε) ένα έργο έλληνα συνθέτη
(στ) ένα έργο που ορίζεται από τη Γνωμοδοτική Επιτροπή δύο μήνες πριν από την εξέταση
Η από μνήμης εκτέλεση είναι υποχρεωτική
Τμήμα εκκλησιαστικού οργάνου
Συναυλία τουλάχιστον 75΄ που να περιλαμβάνει:
(α) δύο έργα του Bach
(β) μία σονάτα
(γ) ένα έργο δεξιοτεχνικό
(δ) ένα σύγχρονο έργο
(ε) ένα έργο έλληνα συνθέτη
(στ) ένα έργο που ορίζεται από τη Γνωμοδοτική Επιτροπή δύο μήνες πριν από την εξέταση
Η από μνήμης εκτέλεση είναι υποχρεωτική
Τμήμα ακκορντεόν
Συναυλία τουλάχιστον 60΄ που να περιλαμβάνει:
(α) ένα έργο του Bach
(β) ένα προκλασικό έργο
(γ) μία σονάτα ή σουίτα
(δ) δύο έργα του ρεπερτορίου εκ των οποίων το ένα διασκευασμένο
(ε) ένα κοντσέρτο
(στ) ένα ελληνικό έργο
(ζ) ένα έργο που ορίζεται από τη Γνωμοδοτική Επιτροπή δύο μήνες πριν από την εξέταση
Η από μνήμης εκτέλεση είναι υποχρεωτική

Ε. Τομέας εγχόρδων
Τμήμα βιολιού
Συναυλία τουλάχιστον 75΄ που να περιλαμβάνει:
(α) μία από τις σονάτες ή παρτίτες για σόλο βιολί του Bach
(β) ένα δεξιοτεχνικό έργο
(γ) ένα κλασικό έργο
(δ) ένα ρομαντικό έργο
(ε) ένα σύγχρονο έργο
(στ) ένα ελληνικό έργο
(ζ) ένα κοντσέρτο για ορχήστρα και βιολί
(η) ένα έργο που ορίζεται από τη Γνωμοδοτική Επιτροπή δύο μήνες πριν από την εξέταση
Η από μνήμης εκτέλεση είναι υποχρεωτική
Τμήμα βιόλας
Συναυλία τουλάχιστον 75΄ που να περιλαμβάνει:
(α) ένα σόλο έργο του Bach (σε μεταφορά)
(β) δύο δεξιοτεχνικά έργα
(γ) ένα κλασικό κοντσέρτο
(δ) ένα ρομαντικό έργο
(ε) ένα σύγχρονο κοντσέρτο
(στ) ένα ελληνικό έργο
(ζ) ένα έργο που ορίζεται από τη Γνωμοδοτική Επιτροπή δύο μήνες πριν από την εξέταση
Η από μνήμης εκτέλεση είναι υποχρεωτική
Τμήμα βιολοντσέλλου
Συναυλία τουλάχιστον 75΄ που να περιλαμβάνει:
(α) μία σουίτα για σόλο βιολοντσέλλο του Bach
(β) δύο δεξιοτεχνικά έργα
(γ) ένα κλασικό κοντσέρτο
(δ) ένα ρομαντικό έργο
(ε) ένα σύγχρονο κοντσέρτο
(στ) ένα ελληνικό έργο
(ζ) ένα έργο που ορίζεται από τη Γνωμοδοτική Επιτροπή δύο μήνες πριν από την εξέταση
Η από μνήμης εκτέλεση είναι υποχρεωτική
Τμήμα κοντραμπάσσου
Συναυλία τουλάχιστον 60΄ που να περιλαμβάνει:
(α) ένα σόλο έργο του Bach
(β) ένα ρομαντικό έργο
(γ) ένα σύγχρονο έργο
(δ) ένα έργο έλληνα συνθέτη
(ε) ένα δεξιοτεχνικό έργο
(στ) ένα έργο που ορίζεται από τη Γνωμοδοτική Επιτροπή δύο μήνες πριν από την εξέταση
Η από μνήμης εκτέλεση είναι υποχρεωτική

ΣΤ. Τομέας πνευστών
Συναυλία τουλάχιστον 60΄ που να περιλαμβάνει:
(α) ένα έργο του Bach πρωτότυπο ή σε μεταγραφή
(β) ένα κλασικό έργο, ένα ρομαντικό έργο, ένα ελληνικό έργο εκ των οποίων το ένα τουλάχιστον κοντσέρτο
(γ) ένα κομμάτι διαγωνισμού όγδοου ή ένατου βαθμού δυσκολίας
(δ) ένα έργο που ορίζεται από τη Γνωμοδοτική Επιτροπή δύο μήνες πριν από την εξέταση
Η από μνήμης εκτέλεση είναι υποχρεωτική

Ζ. Τομέας κρουστών
Συναυλία τουλάχιστον 90΄ που να περιλαμβάνει:
(α) δύο έργα του ρεπερτορίου η εκτέλεση των οποίων απαιτεί την χρήση των κυριοτέρων κρουστών οργάνων
(β) δύο κοντσέρτα εκ των οποίων το ένα για τύμπανα
(γ) ένα ελληνικό έργο
(δ) ένα έργο που ορίζεται από τη Γνωμοδοτική Επιτροπή δύο μήνες πριν από την εξέταση
Η από μνήμης εκτέλεση είναι υποχρεωτική

Η. Τομέας νυκτών
Τμήμα άρπας
Συναυλία τουλάχιστον 60΄ που να περιλαμβάνει:
(α) ένα κλασικό έργο
(β) ένα ρομαντικό έργο
(γ) ένα σύγχρονο έργο
(δ) ένα ελληνικό έργο
(ε) ένα έργο που ορίζεται από τη Γνωμοδοτική Επιτροπή δύο μήνες πριν από την εξέταση
Η από μνήμης εκτέλεση είναι υποχρεωτική
Τμήμα κλασικής κιθάρας
Συναυλία τουλάχιστον 75΄ που να περιλαμβάνει:
(α) ένα έργο αναγέννησης ή πρώιμου μπαρόκ
(β) μία σουίτα ή παρτίτα του Bach
(γ) ένα έργο κλασικής περιόδου
(δ) ένα σύγχρονο έργο
(ε) ένα ελληνικό έργο
(στ) ένα έργο Ισπανού ή Λατινοαμερικάνου συνθέτη
(ζ) ένα κοντσέρτο εκτός του κοντσέρτου του Vivaldi και του Boccherini
(η) ένα έργο που ορίζεται από τη Γνωμοδοτική Επιτροπή δύο μήνες πριν από την εξέταση
Η από μνήμης εκτέλεση είναι υποχρεωτική

Θ. Τομέας παλαιάς μουσικής (αναγεννησιακής)
Τμήμα φωνητικής
Συναυλία τουλάχιστον 60΄ που να περιλαμβάνει έργα του ρεπερτορίου μπαρόκ
Τμήματα φλάουτου μπαρόκ, βιολοντσέλλου μπαρόκ, basse de viole
Συναυλία τουλάχιστον 60΄ που να περιλαμβάνει έργα του ρεπερτορίου μπαρόκ

Ι. Τομέας Τζαζ και αυτοσχεδιαζόμενης Μουσικής
Συναυλία τζαζ διάρκειας τουλάχιστον 40΄ που να περιλαμβάνει:
α) ένα σόλο από το βασικό ρεπερτόριο της τζαζ
β) δύο τουλάχιστον κομμάτια από το βασικό ρεπερτόριο και δύο κομμάτια της επιλογής του υποψηφίου με συνοδεία δύο τουλάχιστον οργάνων (εκ των οποίων το ένα αρμονικό) που επιλέγονται με ευθύνη του υποψηφίου.

Ια. Τομέας νέων τεχνολογιών και μουσικής στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στις παραστατικές τέχνες
Τμήμα νέων τεχνολογιών και ηχογράφησης
α) Παρουσίαση τριών προετοιμασμένων ηχογραφήσεων. Τα έργα θα πρέπει να ανήκουν σε διαφορετικά μουσικά είδη (κλασικό, τζαζ, παραδοσιακό κλπ.)
β) Ζωντανή ηχογράφηση ενός κομματιού για μικρό σύνολο τριών έως οκτώ οργάνων, στα οποία συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά φωνή και πιάνο.
Γενικές και ειδικές ερωτήσεις στις παραπάνω ηχογραφήσεις.
γ) Παρουσίαση μίας μουσικής κατασκευής – σύνθεσης του υποψηφίου με ηλεκτρονικά μέσα και χρήση υπολογιστών.
Γενικές και ειδικές ερωτήσεις στη συγκεκριμένη εργασία.
Τμήμα μουσικής στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στις παραστατικές τέχνες
α) Σύνθεση με ηλεκτρονικά μέσα ενός κομματιού κατάλληλου για την συνοδεία ενός δοσμένου κειμένου ή μιάς δοσμένης θεατρικής σκηνής ή μιάς περιγραφόμενης κινηματογραφικής σκηνής.
β) Ραδιοφωνική ανάλυση – παρουσίαση ενός δοσμένου έργου (δίδεται η ηχογράφηση του έργου σε CD ή κασσέτα, ο τίτλος του έργου και το όνομα του συνθέτη).

άρθρο 7
Τίτλοι σπουδών – ισοτιμία

1. Στους σπουδαστές που επιτυγχάνουν στις διπλωματικές εξετάσεις χορηγείται δίπλωμα, ο τύπος του οποίου καθορίζεται στον γενικό κανονισμό. Το δίπλωμα υπόκειται σε νόμιμο τέλος χαρτοσήμου και θεωρείται από το Υπουργείο Πολιτισμού.

2. Το παρεχόμενο δίπλωμα είναι ισότιμο προς τους τίτλους σπουδών Ανωτέρων Σχολών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

άρθρο 8
Προσόντα Διευθυντού

1. Ο Διευθυντής ΑΣΜΕ πρέπει να έχει τα παρακάτω προσόντα:
α) Δίπλωμα ή πτυχίο Ανωτάτης Σχολής της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής με ειδικότητα σ΄ έναν από τους τομείς ή τμήματα σπουδών του άρθρου 2, ή
β) Δίπλωμα Ανώτερης Σχολής Μουσικής Εκπαίδευσης της ημεδαπής, ή ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής, με ειδικότητα σ΄έναν από τους τομείς ή τμήματα σπουδών του άρθρου 2
γ) Δεκαετή καλλιτεχνική σταδιοδρομία και επταετή διδακτική προϋπηρεσία στα ως άνω ιδρύματα ή ΑΣΜΕ ή στα μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος λειτουργούντα αναγνωρισμένα μουσικά εκπαιδευτήρια. Η διδακτική προϋπηρεσία είναι δυνατόν να συντρέχει με την καλλιτεχνική σταδιοδρομία.
δ) Απολυτήριο Λυκείου ή ισότιμο τίτλο.

2. Οι κάτοχοι πτυχίου φυγής ή διπλώματος σύνθεσης ή μονωδίας ή μελοδραματικής ή Βυζαντινής Μουσικής ή οργάνου των οποίων οι τίτλοι έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τα ισχύοντα κατά τον χρόνο κτήσεως αυτών, μπορούν να οριστούν ως Διευθυντές, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις των εδ. γ΄ και δ΄ της παρ. 1.

3. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής, μπορεί να εγκριθεί η πρόσληψη ως Διευθυντού, μουσικού, του οποίου η επαγγελματική σταδιοδρομία στη συγκεκριμένη ειδικότητα, το κύρος και η προσφορά, υπερκαλύπτουν κατ΄ ουσίαν τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα.

4. Ο Διευθυντής μπορεί να διδάσκει το μάθημα της ειδικότητάς του.

άρθρο 9
Διδακτικό προσωπικό – προσόντα – έργο

1. Το διδακτικό προσωπικό των ΑΣΜΕ αποτελείται από:
α) καθηγητές
β) επιμελητές

2. Οι καθηγητές πρέπει να έχουν τα παρακάτω προσόντα:
α) δίπλωμα ή πτυχίο Ανωτάτης Σχολής της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής, στην ειδικότητα που θα διδάξουν, ή
β) δίπλωμα Ανώτερης Σχολής Μουσικής Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής, στην ειδικότητα που θα διδάξουν.
γ) επταετή καλλιτεχνική σταδιοδρομία και πενταετή διδακτική υπηρεσία στα ως άνω ιδρύματα ή στα λειτουργούντα αναγνωρισμένα μουσικά εκπαιδευτήρια. Η διδακτική υπηρεσία είναι δυνατόν να συντρέχει με την καλλιτεχνική σταδιοδρομία.
δ) απολυτήριο λυκείου ή ισότιμο τίτλο.

3. Οι κάτοχοι πτυχίου φυγής ή διπλώματος σύνθεσης ή μονωδίας ή μελοδραματικής ή βυζαντινής μουσικής ή οργάνου, των οποίων οι τίτλοι έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τα ισχύοντα κατά τον χρόνο κτήσεως αυτών, μπορούν να διδάσκουν ως καθηγητές ή επιμελητές εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις των εδ. γ΄ και δ΄ της παρ. 2

4. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής, μπορεί να εγκριθεί η πρόσληψη ως καθηγητού, μουσικού του οποίου η επαγγελματική σταδιοδρομία στη συγκεκριμένη ειδικότητα, το κύρος και η προσφορά υπερβαίνουν κατ΄ ουσία τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα.

5. Οι επιμελητές πρέπει να έχουν τα τυπικά προσόντα των εδ. α΄ β΄ και δ΄ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και τριετή καλλιτεχνική σταδιοδρομία ή διδακτική υπηρεσία, όπως ορίζεται στο εδ. γ΄ της ιδίας ως άνω παραγράφου.

6. Για την διδασκαλία οργάνων ή λειτουργία τμημάτων σπουδών, όπου δεν υπάρχουν αναγνωρισμένα διπλώματα ή πτυχία, απαιτείται για μεν την περίπτωση καθηγητή επταετής, για δε την περίπτωση επιμελητή τριετής, καλλιτεχνική σταδιοδρομία ή διδακτική εμπειρία.

7. Οι καθηγητές διδάσκουν γενικά και ειδικά μαθήματα.

8. Οι επιμελητές διδάσκουν γενικά μαθήματα και επικουρούν τους καθηγητές στο διδακτικό τους έργο στα ειδικά μαθήματα.

9. Επιμελητής, μετά τη συμπλήρωση της επταετούς υπηρεσίας στην ΑΣΜΕ, μπορεί να προαχθεί στο βαθμό του καθηγητή, με απόφαση του Δ/ντή της σχολής.
10. Τα μέλη του διδακτικού προσωπικού πρέπει να έχουν τις προϋποθέσεις του άρθρου 14 παρ.1 εδαφ. α, δ και παρ. 2 περ. α και να μην έχουν στερηθεί του δικαιώματος διδασκαλίας.

άρθρο 10
Φοίτηση – προσόντα εγγραφής

1. Η φοίτηση στις ΑΣΜΕ διαρκεί τρία έτη, ενώ το μέγιστο χρονικό όριο για περάτωση των σπουδών και την απόκτηση διπλώματος δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο των πέντε ετών. Σε περίπτωση που σπουδαστής σύμφωνα με το γενικό κανονισμό, διακόψει λόγω ανωτέρας βίας τις σπουδές του για ορισμένο χρονικό διάστημα, ο χρόνος αυτός δεν προσμετράται στο συνολικό χρόνο που απαιτείται για την αποπεράτωση των σπουδών. Σε περίπτωση που η διακοπή υπερβεί το χρονικό διάστημα των δύο ετών ο σπουδαστής εγγράφεται στη σχολή μετά από κατατακτήριες εξετάσεις, σύμφωνα με τον γενικό κανονισμό.

2. Στο πρώτο έτος σπουδών εγγράφονται κατόπιν εισαγωγικών εξετάσεων οι έχοντες συμπληρώσει τουλάχιστον το 14ο έτος της ηλικίας.

3. Στις ΑΣΜΕ μπορούν να εγγράφονται κατόπιν εξετάσεων και αλλοδαποί, εφόσον έχουν τα προσόντα εγγραφής της παρ. 2 του παρόντος άρθρου και γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα σε βαθμό που να επιτρέπει την απρόσκοπτη εκπαίδευσή τους.

4. Σπουδαστές προερχόμενοι από Ανώτερες ή Ανώτατες Σχολές του εξωτερικού ή κάτοχοι τίτλου σπουδών μουσικού εκπαιδευτηρίου της Κύπρου εγγράφονται στη σχολή κατόπιν κατατακτηρίων εξετάσεων, οι οποίες διεξάγονται από τις επιτροπές των εισαγωγικών εξετάσεων σύμφωνα με το γενικό κανονισμό. Η εγγραφή μπορεί να γίνει μέχρι και το δεύτερο έτος σπουδών.

5. Διπλωματούχοι ΑΣΜΕ εγγράφονται σε άλλον τομέα ή τμήμα μετά από εισαγωγικές εξετάσεις στα μαθήματα της ειδικής εξέτασης.

6. Μεταγραφή σε άλλη ΑΣΜΕ επιτρέπεται, σύμφωνα με τον γενικό κανονισμό, μέχρι ένα τουλάχιστον έτος προ της συμμετοχής του υποψηφίου σπουδαστή στις διπλωματικές εξετάσεις.

7. Παράλληλη φοίτηση σε δύο τμήματα σπουδών επιτρέπεται μετά από απόφαση του Διευθυντή της ΑΣΜΕ.

8. Παράλληλη φοίτηση σε δύο ΑΣΜΕ δεν επιτρέπεται.

άρθρο 11
Γνωμοδοτική Επιτροπή

1. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού συγκροτείται εππαμελής Γνωμοδοτική Επιτροπή με θητεία τριών ετών στην οποία μετέχουν:
α) Τέσσερις καθηγητές προερχόμενοι από διαφορετικές ΑΣΜΕ και διαφορετικές ειδικότητες
β) τρεις μουσικοί αναγνωρισμένου κύρους με διαφορετικές ειδικότητες.
Χρέη εισηγητή χωρίς δικαίωμα ψήφου εκτελεί ο αρμόδιος Διευθυντής του Υπουργείου Πολιτισμού με αναπληρωτή τον αρμόδιο Τμηματάρχη.
Γραμματέας ορίζεται υπάλληλος της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Πολιτισμού με τον αναπληρωτή του. Με την ίδια απόφαση ορίζονται ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος και τα αναπληρωματικά μέλη της επιτροπής, που πρέπει να έχουν την ίδια ή παραπλήσια ιδιότητα με τα τακτικά μέλη.

2. Στην Επιτροπή κατά περίπτωση δεν συμμετέχει καθηγητής ΑΣΜΕ, εφόσον συζητείται θέμα της σχολής στην οποία υπηρετεί. Την θέση του καταλαμβάνει αναπληρωματικό μέλος.

3. Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τέσσερα από τα μέλη της, απαραίτητα όμως ο πρόεδρος ή ο αντιπρόεδρος. Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου.

4. Όταν η Γνωμοδοτική Επιτροπή γνωμοδοτεί για θέματα που αφορούν στην επιβολή διοικητικών κυρώσεων μετέχει επί πλέον και προεδρεύει αυτής ο Προϊστάμενος του Γραφείου του Νομικού Σύμβουλου Διοικήσεως του Υπουργείου Πολιτισμού.

5. Η Επιτροπή μπορεί να καλεί στις συνεδριάσεις της όποιο πρόσωπο κρίνει απαραίτητο.

6. Έργο της Επιτροπής είναι:
α) η αιτιολογημένη εισήγηση για την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της σχολής
β) η γνωμοδότηση για τη στέγαση της σχολής στο ίδιο ή άλλο κτίριο σε περίπτωση ανωτέρας βίας
γ) η γνωμοδότηση για την ανάκληση και αναστολή λειτουργίας της σχολής
δ) ο έλεγχος των υποβαλλομένων δικαιολογητικών για την έγκριση προσλήψεως του Διευθυντού και των μελών του διδακτικού προσωπικού
ε) η συγκρότηση των επιτροπών για την διεξαγωγή των εισαγωγικών και διπλωματικών εξετάσεων
στ) η γνωμοδότηση για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων
ζ) η γνωμοδότηση για την τροποποίηση του γενικού κανονισμού
η) η κατανομή των σπουδαστών σε άλλες σχολές, σε περίπτωση ανάκλησης της αδείας ή αναστολής της λειτουργίας της σχολής
θ) η εισήγηση για τον ορισμό των εποπτών των σχολών
ι) η γνωμοδότηση για κάθε θέμα που αφορά στην εφαρμογή του παρόντος και του γενικού κανονισμού και παραπέμπεται από τον Υπουργό Πολιτισμού.

άρθρο 12
Γενικός κανονισμός

1. Με τον γενικό κανονισμό λειτουργίας των ΑΣΜΕ, που εκδίδεται σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 4δ του άρθρου 5 του ν. 2557/97 (ΦΕΚ Α:271), ρυθμίζονται θέματα, όπως:
α) οι όροι καταλληλότητας κτιριακών εγκαταστάσεων
β) η έναρξη και λήξη σχολικού και διδακτικού έτους
γ) η διδακτέα ύλη
δ) η διαδικασία διεξαγωγής εξετάσεων και εξεταστέα ύλη
ε) τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται με την αίτηση για την χορήγηση άδειας ίδρυσης και αδείας λειτουργίας της σχολής
στ) τα δικαιολογητικά για πρόσληψη Διευθυντή και διδακτικού προσωπικού
ζ) τα σχετικά με τις εγγραφές, μεταγραφές σπουδαστών, φοίτηση, απουσίες
η) η αξιολόγηση επίδοσης σπουδαστών
θ) ο τύπος τίτλων σπουδών
ι) οι πάσης φύσεως εξετάσεις και χρόνος διενεργείας αυτών
ια) οι αργίες, διακοπές, τα δικαιώματα – υποχρεώσεις σπουδαστών, τα πειθαρχικά παραπτώματα σπουδαστών και διδακτικού προσωπικού, τα πειθαρχικά όργανα και ποινές
(ιβ) τα τηρούμενα από τις Σχολές βιβλία – αρχεία καθώς και κάθε άλλο συναφές θέμα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
Ιδιωτικές Ανώτερες Σχολές Μουσικής Εκπαίδευσης

άρθρο 13
Άδεια ίδρυσης – άδεια λειτουργίας

1. Για την ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικών ΑΣΜΕ απαιτείται άδεια, που χορηγείται μετά από αίτηση του ιδρυτή, με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Η αίτηση για την χορήγηση της αδείας ίδρυσης και λειτουργίας της σχολής, υποβάλλεται στο Υπουργείο Πολιτισμού από 1 Ιανουαρίου έως 30 Απριλίου κάθε έτους, η δε απόφαση εκδίδεται το αργότερο μέχρι 30 Ιουνίου του ιδίου έτους. Στην αίτηση πρέπει να αναφέρονται η επωνυμία της σχολής, ο Διευθυντής, οι τομείς, τα τμήματα σπουδών και η έδρα της σχολής. Στην αίτηση επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στον γενικό κανονισμό και παράβολο ποσού, που ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 2.
Εάν ιδρυτής είναι νομικό πρόσωπο, την αίτηση με τα παραπάνω δικαιολογητικά και αντίγραφο της συστατικής πράξης του νομικού προσώπου υποβάλλει ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού.

3. Επιτρέπεται η χορήγηση στον ίδιο ιδρυτή αδείας ίδρυσης και λειτουργίας άλλων αυτοτελών Ιδιωτικών ΑΣΜΕ με την ίδια προσωνυμία σε διαφορετικές πόλεις, εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις.

4. Εάν η αίτηση για τη χορήγηση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας της σχολής δεν συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά ή δεν περιέχει τα απαραίτητα στοιχεία, απορρίπτεται για λόγους τυπικούς.

5. Απαγορεύεται η διαφήμιση, αγγελία και εγγραφή σπουδαστών πριν από τη δημοσίευση της απόφασης της παρ. 1 του παρόντος.

άρθρο 14
Ιδρυτές – κωλύματα – ασυμβίβαστα

1. Ιδρυτές και ιδιοκτήτες ιδιωτικών ΑΣΜΕ μπορεί να είναι:
α) Έλληνες πολίτες εφόσον:
(1) έχουν συμπληρώσει το 25o έτος της ηλικίας
(2) έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν νόμιμη απαλλαγή ή νομίμως είναι εκτός στρατεύματος
(3) δεν έχουν καταδικαστεί για οποιοδήποτε αδίκημα απ΄ αυτά που αποτελούν κώλυμα για διορισμό σε δημόσια θέση
(4) δεν έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και
(5) δεν έχουν κηρυχθεί σε απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη ή πτώχευση.
β) Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου εφόσον:
(1) επιδιώκονται με το καταστατικό τους κυρίως μορφωτικοί ή πολιτιστικοί σκοποί
(2) ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτών έχει τα προσόντα των εδ. α και δ του παρόντος άρθρου.
γ) Δήμοι ή ΝΠΔΔ ή Δημοτικές Επιχειρήσεις.
δ) Πολίτες υπήκοοι των Κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ΝΠΙΔ που έχουν την έδρα τους σε Κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τις ίδιες προϋποθέσεις που απαιτούνται για τους έλληνες πολίτες ή για τα ΝΠΙΔ.

2. Δεν επιτρέπεται η χορήγηση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών ΑΣΜΕ α) σε πρόσωπα που απολύθηκαν από δημόσια υπηρεσία ή ΝΠΔΔ για ανεπαρκή εκπλήρωση καθηκόντων ή για έλλειψη ήθους β) σε δημοσίους υπαλλήλους ή υπαλλήλους ΝΠΔΔ και γ) σε φυσικά πρόσωπα ή ΝΠΙΔ των οποίων ανακλήθηκε ή άδεια σύμφωνα με το άρθρο 18.

άρθρο 15
Καθήκοντα – υποχρεώσεις και δικαιώματα ιδιοκτητών

1. Οι ιδιοκτήτες των σχολών ευθύνονται για κάθε πράξη ή παράλειψη, από την οποία δυσχεραίνεται η άρτια, ομαλή και κατά νόμο λειτουργία της σχολής.

2. Σε περίπτωση μεταβίβασης της αδείας της σχολής σε άλλο πρόσωπο, το αρχείο αυτής περιέρχεται στον νέο ιδιοκτήτη.

3. Σε περίπτωση ανάκλησης της αδείας ίδρυσης και λειτουργίας της σχολής, το αρχείο παραδίδεται με ευθύνη του ιδιοκτήτη και του Διευθυντή στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού.

4. Ο ιδιοκτήτης επιλέγει και προτείνει στο Υπουργείο Πολιτισμού τον Διευθυντή της σχολής.

5. Ο ιδιοκτήτης μπορεί να είναι και Διευθυντής της σχολής του ή να διδάσκει μάθημα της ειδικότητάς του, εφόσον έχει τα νόμιμα προσόντα.

6. Εάν ιδιοκτήτες σχολών είναι νομικά πρόσωπα ή εταιρείες, οι εκπρόσωποι αυτών έχουν τα καθήκοντα, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που προβλέπονται για τους ιδιοκτήτες.

άρθρο 16
Στέγαση – καταλληλότητα κτιρίου

1. Κάθε ΑΣΜΕ στεγάζεται σύμφωνα με τον γενικό κανονισμό σε ενιαίο κτίριο κατάλληλο για στέγαση μουσικού εκπαιδευτηρίου. Ο αριθμός των αιθουσών πρέπει να είναι ανάλογος προς τον αριθμό των σπουδαστών και τις ανάγκες των διδασκομένων μαθημάτων. Κάθε ΑΣΜΕ πρέπει να διαθέτει:
α) βιβλιοθήκη, δισκοθήκη και βιντεοθήκη με τα ανάλογα συστήματα ακρόασης.
β) τα απαραίτητα όργανα για τη λειτουργία των τομέων ή τμημάτων της παρ. 2 του άρθρου 2 του παρόντος νόμου.
γ) αίθουσα μαθημάτων της ορχήστρας και χορωδίας.
δ) αίθουσα συναυλιών ή δυνατότητα χρήσης αιθούσης συναυλιών.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μετά από αιτιολογημένη πρόταση του ιδιοκτήτη και εισήγηση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής είναι δυνατή η επέκταση της σχολής και σε άλλο κτίριο της ίδιας περιοχής για την στέγαση συγκεκριμένων τμημάτων σπουδών.

2. Συστέγαση περισσοτέρων ΑΣΜΕ δεν επιτρέπεται. Επιτρέπεται μόνον η συστέγαση ΑΣΜΕ με Σχολή Βασικής Μουσικής Εκπαίδευσης του ιδίου ιδρυτή με την προϋπόθεση ότι δεν εμποδίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία των σχολών.

3. Οι λεπτομέρειες της καταλληλότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων, τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν, καθώς και ο εν γένει εξοπλισμός των σχολών, ορίζονται αναλυτικά στον γενικό κανονισμό.

4. Ο έλεγχος της καταλληλότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων των σχολών διενεργείται από επιτροπές οι οποίες ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και αποτελούνται από έναν Υγειονομικό, δύο Τεχνικούς και έναν Μουσικό, υπαλλήλους του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. Σε περιοχές εκτός του Νομού Αττικής οι επιτροπές ορίζονται με απόφαση του αρμοδίου Νομάρχη. Η επιτροπή ενεργεί αυτοψία και υποβάλλει έκθεση στο Υπουργείο Πολιτισμού. Σε περίπτωση που η επιτροπή κρίνει ότι πρέπει να γίνουν συμπληρώσεις, τροποποιήσεις ή μεταρρυθμίσεις, ορίζει εύλογη προθεσμία για την πραγματοποίησή τους. Εάν η προθεσμία παρέλθει άπρακτη, η αίτηση για τη χορήγηση αδείας ίδρυσης της σχολής απορρίπτεται.

5. Μεταστέγαση της σχολής σε άλλο κτίριο επιτρέπεται μετά από αίτηση του ιδρυτή, στην οποία επισυνάπτονται τα νόμιμα δικαιολογητικά και παράβολο που καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 22. Η σχετική άδεια χορηγείται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού μετά τον έλεγχο της παρ. 4 του παρόντος.

6. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας και μετά από γνώμη της Γνωμοδοτικής Επιτροπής επιτρέπεται, με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, η συνέχιση της λειτουργίας της σχολής στο ίδιο ή άλλο κτίριο, που δεν διαθέτει όλες τις προϋποθέσεις, μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους.

7. Οι Επιτροπές που προβλέπονται στην παρ. 4 ασκούν και περιοδικό έλεγχο των σχολών μετά από εντολή του Υπουργού Πολιτισμού και αν διαπιστώσουν κτιριακές ελλείψεις υποδεικνύουν βελτιώσεις. Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθούν σε εύλογο χρόνο ανακαλείται η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της σχολής.

άρθρο 17
Μεταβίβαση αδείας

1. Μεταβίβαση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών ΑΣΜΕ επιτρέπεται μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων, στην οποία επισυνάπτονται τα νόμιμα δικαιολογητικά και παράβολο, που ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 22, εφόσον το πρόσωπο στο οποίο μεταβιβάζεται η άδεια έχει τα προσόντα που απαιτούνται για τους ιδρυτές. Η μεταβίβαση εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Σε περίπτωση θανάτου του ιδιοκτήτου συνεχίζεται η λειτουργία της σχολής από τους κληρονόμους του, οι οποίοι υποχρεούνται να προτείνουν μέσα σε 6 μήνες και οπωσδήποτε προ της λήξεως του διανυομένου σχολικού έτους, τον εκπρόσωπό τους, που πρέπει να έχει τα προβλεπόμενα για τον ιδρυτή προσόντα. Εάν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία, η σχολή παύει να λειτουργεί μετά τη λήξη του σχολικού έτους και ανακαλείται η σχετική άδεια.

3. Ο εκπρόσωπος της παρ. 2 ορίζεται, ύστερα από πρόταση των κληρονόμων, με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και σε περίπτωση που δεν είναι κληρονόμος, ασκεί τα καθήκοντά του, μέχρι να αποκτήσει τα προβλεπόμενα προσόντα ένας από τους κληρονόμους του ιδρυτή.

4. Η διάταξη των παρ. 2 και 3 ισχύουν και για την περίπτωση κήρυξης του ιδιοκτήτη σε δικαστική απαγόρευση ή αντίληψη ή πτώχευση.

άρθρο 18
Ανάκληση αδείας – αναστολή λειτουργίας

1. Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ΑΣΜΕ ανακαλείται μετά από εισήγηση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής κατά τον τρόπο που χορηγείται για τους παρακάτω λόγους:
α) Εάν η σχολή δεν λειτουργήσει όλους τους υποχρεωτικούς τομείς σπουδών ή τμήματα αυτών της παρ. 2 του άρθρου 2 επί ένα σχολικό έτος οποτεδήποτε, πλην της περίπτωσης που, χωρίς υπαιτιότητα του ιδρυτή ή του Διευθυντή αυτής, δεν υπάρχει υποψήφιος σπουδαστής σε οποιοδήποτε τμήμα ή τομέα σπουδών, όπως ειδικότερα ορίζεται στο γενικό κανονισμό.
β) Εάν η σχολή διακόψει τη λειτουργία της κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους.
γ) Εάν το φυσικό πρόσωπο ή ο εκπρόσωπος του νομικού προσώπου καταδικαστεί για αδίκημα που επιφέρει έκπτωση της ιδιότητος του δημοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ. Προκειμένου για νομικό πρόσωπο ή εταιρεία εφόσον δεν αντικαθίσταται ο ως άνω εκπρόσωπος.
δ) Εάν δεν τηρήθηκαν οι προϋποθέσεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 17 του παρόντος.
ε) Εάν επιβλήθηκε η πειθαρχική ποινή της οριστικής ανάκλησης της αδείας ίδρυσης και λειτουργίας της σχολής.

2. Άδεια επανίδρυσης και επαναλειτουργίας της σχολής στις παραπάνω περιπτώσεις πλην των γ΄ και ε΄ δεν δύναται να χορηγηθεί προ της παρελεύσεως δύο σχολικών ετών από της ανακλήσεως της αδείας.

3. Για λόγους ανωτέρας βίας, με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού που εκδίδεται μετά από εισήγηση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής, μπορεί να αναστέλλεται η λειτουργία της σχολής για χρονικό διάστημα μέχρι τριών σχολικών ετών.

4. Σπουδαστές της σχολής της οποίας ανακλήθηκε η άδεια ή ανεστάλη η λειτουργία, εγγράφονται, σύμφωνα με το γενικό κανονισμό, σε άλλη σχολή και στο αυτό έτος σπουδών, με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, που εκδίδεται μετά από εισήγηση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής.

άρθρο 19
Επωνυμία – προσωνυμία

1. Κάθε ιδιωτική ΑΣΜΕ οφείλει να έχει δική της επωνυμία στην ελληνική γλώσσα.

2. Στην επωνυμία, εκτός από την προσωνυμία, αναγράφεται υποχρεωτικά ο όρος:
«ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»
Στην περίπτωση που ιδρυτής είναι Δήμος ή Δημοτική Επιχείρηση, στην επωνυμία αναγράφεται υποχρεωτικά ο όρος:
«ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»

3. Η ίδια προσωνυμία δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται από άλλη Σχολή.

4. Δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση στην προσωνυμία των λέξεων “Ακαδημία”, “Ανωτάτη”, “Εθνική”, “Ελληνική”, “Πρότυπη”, “Ινστιτούτο”, “Κολλέγιο” ή τοπωνυμίων, ή άλλων συναφών παραπλανητικών λέξεων. Εξαιρούνται από την διάταξη αυτή οι ιδιοκτήτες που διατηρούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος εκπαιδευτικά ιδρύματα, οι οποίοι μπορούν να ζητήσουν την ίδρυση ΑΣΜΕ με την ίδια προσωνυμία.

5. Οι σχολές που θα ιδρυθούν, οφείλουν να αναγράφουν στην πινακίδα που θα αναρτηθεί, στη σφραγίδα και στα έγγραφα που θα εκδίδουν, την πλήρη επωνυμία, όπως αναγράφεται στην άδεια ίδρυσης και λειτουργίας.

άρθρο 20
Διαδικασία πρόσληψης Δ/ντή – Διδακτικού προσωπικού

1. Ο Διευθυντής της σχολής προσλαμβάνεται από τον ιδιοκτήτη με σύμβαση εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου για δύο τουλάχιστον σχολικά έτη ή σύμβαση εργασίας πού εγκρίνεται από τον Υπουργό Πολιτισμού. Σε καμμία περίπτωση δεν μπορεί να λειτουργήσει σχολή, χωρίς προηγούμενη έκδοση της εγκριτικής απόφασης.

2. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έγκριση της πρόσληψης του Διευθυντή υποβάλλονται στο Υπουργείο Πολιτισμού μαζί με την αίτηση για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της σχολής, σύμφωνα με τον γενικό κανονισμό.

3. Η σύνθεση και ο αριθμός των μελών του διδακτικού προσωπικού είναι ανάλογος με το συνολικό αριθμό των σπουδαστών και με το αναλυτικό και ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας, σύμφωνα με το γενικό κανονισμό.

4. Η πρόσληψη των διδασκόντων Ελλήνων ή αλλοδαπών, γίνεται από τον ιδιοκτήτη της σχολής, μετά από εισήγηση του Διευθυντή, για ένα τουλάχιστον σχολικό έτος και εγκρίνεται από τον Υπουργό Πολιτισμού. Πρόσληψη διδακτικού προσωπικού χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή δεν επιτρέπεται.

5. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πρόσληψη του διδακτικού προσωπικού υποβάλλονται στο Υπουργείο Πολιτισμού το αργότερο δύο μήνες πριν από την έναρξη του διδακτικού έτους, σύμφωνα με τον γενικό κανονισμό.

6. Ο ιδιοκτήτης μπορεί οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους να καταγγείλει αιτιολογημένα τη σύμβαση εργασίας του Διευθυντή για σπουδαίο λόγο, με έγκριση του Υπουργού Πολιτισμού, μετά από εισήγηση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής. Για την καταγγελία σύμβασης μέλους του διδακτικού προσωπικού απαιτείται μόνο η σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή.

7. Εάν κενωθεί η θέση του Διευθυντή ή μέλους του διδακτικού προσωπικού κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους για οποιοδήποτε λόγο, ο ιδιοκτήτης της σχολής υποχρεούται μέσα σ΄ ένα μήνα να προτείνει στο Υπουργείο Πολιτισμού την πρόσληψη αντικαταστάτη. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί για ένα ακόμη μήνα κατόπιν αιτιολογημένης πρότασης του ιδιοκτήτη. Εάν η προθεσμία παρέλθει άπρακτη και δεν προσληφθεί ο νέος Διευθυντής αναστέλλεται η χορηγηθείσα άδεια μέχρι την πρόσληψη αυτού.

8. Ο Διευθυντής ή μέλη του διδακτικού προσωπικού εκπίπτουν αυτοδίκαια της θέσης τους, εάν καταδικάστηκαν με αμετάκλητη απόφαση, σε ποινή που συνεπάγεται έκπτωση για τους δημοσίους υπαλλήλους.

άρθρο 21
Καθήκοντα – Υποχρεώσεις – Αναπλήρωση Διευθυντή

1. Τον Διευθυντή, όταν κωλύεται, αναπληρώνει καθηγητής, που ορίζεται από τον ίδιο στην αρχή κάθε σχολικού έτους και εγκρίνεται από τον Υπουργό Πολιτισμού.

2. Ο Διευθυντής είναι υπεύθυνος για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της σχολής, είναι αρμόδιος για την άρτια διοικητική και καλλιτεχνική οργάνωση της εκπαίδευσης, προΐσταται του συμβουλίου των καθηγητών, ασκεί πειθαρχική εξουσία στους σπουδαστές και στο διδακτικό προσωπικό και εισηγείται στην Γνωμοδοτική Επιτροπή την επιβολή των πέραν της αρμοδιότητός του διοικητικών κυρώσεων του διδακτικού προσωπικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και του γενικού κανονισμού.

3. Ο Διευθυντής υποβάλλει για θεώρηση στο Υπουργείο Πολιτισμού πλήρες αντίγραφο μαθητολογίου μετά τη λήξη των εγγραφών και στο τέλος κάθε εξεταστικής περιόδου κατάσταση των προαχθέντων, απορριφθέντων και ανεξεταστέων σπουδαστών, σύμφωνα με τον γενικό κανονισμό.

4. Ο Διευθυντής δεν επιτρέπεται να διευθύνει άλλη ΑΣΜΕ. Επιτρέπεται όμως να διευθύνει μία Σχολή Βασικής Μουσικής Εκπαίδευσης του ιδίου ιδιοκτήτη εφόσον εδρεύει στον ίδιο Δήμο.

5. Ο Διευθυντής και οι καθηγητές αποτελούν το συμβούλιο των καθηγητών, του οποίου προεδρεύει ο Διευθυντής. Οι αρμοδιότητες του συμβουλίου των καθηγητών ορίζονται στο γενικό κανονισμό.

άρθρο 22
Οικονομικές υποχρεώσεις

1. Οι οικονομικές υποχρεώσεις των σπουδαστών γνωστοποιούνται ένα μήνα πριν από την έναρξη του σχολικού έτους στο οποίο αφορούν, και περιλαμβάνουν:
α) ετήσια δίδακτρα που εγκρίνονται από τον Υπουργό Ανάπτυξης και καταβάλλονται μηνιαίως. Αύξηση διδάκτρων κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους δεν επιτρέπεται.
β) παράβολο για συμμετοχή στις εισαγωγικές εξετάσεις.
γ) παράβολο για συμμετοχή στις διπλωματικές εξετάσεις.

2. Οι ιδιοκτήτες υποχρεούνται στην καταβολή παραβόλων για την ίδρυση, λειτουργία, μεταβίβαση άδειας, μεταστέγαση, προσθήκη τομέων σπουδών ή τμημάτων αυτών, τα οποία καθορίζονται ανά διετία με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού.

3. Από τα ανωτέρω, τα ένσημα επικολλώνται στους τίτλους σπουδών, τα δε παράβολα κατατίθενται σε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία κατά τη διαδικασία είσπραξης δημοσίων εσόδων.

άρθρο 23
Είδη παραβάσεων

1. Κάθε παράβαση, με υπαίτια πράξη ή παράλειψη, των διατάξεων του παρόντος, του γενικού κανονισμού και των σε εκτέλεση αυτού κανονιστικών πράξεων που θα εκδοθούν, των ιδιοκτητών, Διευθυντών, καθηγητών και επιμελητών στον τομέα αρμοδιότητος αυτών, αποτελεί πειθαρχικό αδίκημα, που τιμωρείται με τις ποινές που ορίζονται στην παρ. 4α του άρθρου 5 του ν. 2557/97 (ΦΕΚ Α: 271).

2. Μεταξύ των παραβάσεων περιλαμβάνονται κυρίως:
α) Λειτουργία ΑΣΜΕ χωρίς άδεια.
β) Μη συμμόρφωση της σχολής προς τις έγγραφες οδηγίες του Υπουργείου Πολιτισμού, σχετικά με την εκπλήρωση των νομίμων υποχρεώσεών τους.
γ) Μη εμπρόθεσμη συμπλήρωση κενών θέσεων Διευθυντού, καθηγητών και επιμελητών.
δ) Μη παράδοση του αρχείου σε περίπτωση ανάκλησης ή μεταβίβασης της άδειας.
ε) Εκπρόθεσμη υποβολή των δικαιολογητικών πρόσληψης Διευθυντού και διδακτικού προσωπικού.
στ) Παράνομη έκδοση ή μη χορήγηση τίτλου σπουδών.
ζ) Παρεμπόδιση άσκησης ελέγχου από την εποπτεύουσα αρχή.
η) Πλημμελής άσκηση καθηκόντων του Διευθυντή ή του διδακτικού προσωπικού κατά τις ώρες λειτουργίας της σχολής.
θ) Παρέκκλιση από το πρόγραμμα διδασκαλίας.
ι) Παράβαση των διατάξεων περί επωνυμίας, προσωνυμίας, διαφήμισης, γνωστοποίησης και εγγραφής σπουδαστών.
ια) Μη υποβολή υπηρεσιακών στοιχείων και δικαιολογητικών που ζητούνται από το Υπουργείο Πολιτισμού.
ιβ) Παράβαση των διατάξεων για την στέγαση και εξοπλισμό της σχολής.
ιγ) Απασχόληση Διευθυντού και διδακτικού προσωπικού χωρίς νόμιμη πρόσληψη.
ιδ) Είσπραξη χρημάτων εκτός από τα οριζόμενα στο παρόν.
ιε) Μη τήρηση αρχείου – βιβλίων.
ιστ) Παράβαση των διατάξεων του άρθρου 21 παρ. 3 και 4.
ιζ) Υπέρβαση καθηκόντων ιδιοκτήτου.

3. Οι διοικητικές κυρώσεις επιβάλλονται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού μετά από σύμφωνη γνώμη της Γνωμοδοτικής Επιτροπής, με τη διαδικασία που ορίζεται στο γενικό κανονισμό.

4. Τα πρόστιμα που επιβάλλονται, και τα οποία μπορεί να αναπροσαρμόζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού, εισπράττονται ως έσοδα του Δημοσίου κατά τις διατάξεις του νόμου είσπραξης δημοσίων εσόδων.

5. Ανεξάρτητα από τις διοικητικές κυρώσεις, η λειτουργία της σχολής χωρίς άδεια, συνεπάγεται την άμεση διακοπή, που πραγματοποιείται από την αρμόδια κατά τόπο αστυνομική αρχή μετά από έγγραφο του Υπουργείου Πολιτισμού.

άρθρο 24
Εσωτερικός Κανονισμός

1. Κάθε σχολή καταρτίζει με ευθύνη του ιδιοκτήτη και του Διευθυντή τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της στα πλαίσια του παρόντος και του γενικού κανονισμού.

2. Ο εσωτερικός κανονισμός ρυθμίζει θέματα εσωτερικής λειτουργίας της σχολής όπως το διοικητικό προσωπικό, τις σχέσεις της Διεύθυνσης της σχολής με το προσωπικό, την διαχείριση, τις εγγραφές, τις σπουδαστικές και οικονομικές υποχρεώσεις των σπουδαστών.

3. Οι διατάξεις του εσωτερικού κανονισμού που αφορούν στους σπουδαστές γνωστοποιούνται σ΄ αυτούς κατά την πρώτη τους εγγραφή στη σχολή.

άρθρο 25
Επιθεώρηση

1. Όλες οι ΑΣΜΕ υπόκεινται σε επιθεώρηση από τα αρμόδια όργανα του Υπουργείου Πολιτισμού και τους επόπτες σχολών.

2. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού που εκδίδεται μετά από εισήγηση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής ορίζονται επιτροπές εποπτών σχολών. Οι επόπτες έχουν τα προσόντα Διευθυντή ΑΣΜΕ και έργο τους είναι ο έλεγχος της εύρυθμης λειτουργίας των σχολών, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και του γενικού κανονισμού. Η θητεία των επιτροπών είναι διετής και μπορεί να ανανεώνεται για τρεις το πολύ συνεχόμενες φορές.

3. Οι Διευθυντές των ΑΣΜΕ υποχρεούνται να διευκολύνουν το έργο των εποπτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

άρθρο 26
Μεταβατικές διατάξεις

1. Μετά τη λήξη τριών σχολικών ετών από την δημοσίευση του γενικού κανονισμού, παύουν να ισχύουν όλες οι άδειες ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων.

2. Τα μουσικά ιδρύματα που λειτουργούν σύμφωνα με τα ισχύοντα κατά τη δημοσίευση του παρόντος Π.Δ, μπορούν να δέχονται για εγγραφή σπουδαστές μέχρι την έναρξη ισχύος του γενικού κανονισμού.

3. Μέχρι τη λήξη του τρίτου σχολικού έτους της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, οι πτυχιακές και διπλωματικές εξετάσεις των λειτουργούντων ωδείων ή μουσικών σχολών διεξάγονται σύμφωνα με τα ισχύοντα κατά τη δημοσίευση του παρόντος, από επιτροπές που συγκροτούνται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού.

4. Κάτοχοι πτυχίου αντίστιξης, φυγής ή διπλώματος σύνθεσης, ή πτυχίου ή διπλώματος μονωδίας, οργάνου, βυζαντινής μουσικής, μουσικών ιδρυμάτων που λειτουργούν σύμφωνα με τα ισχύοντα κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, μπορούν να καταταγούν στις ΑΣΜΕ, στα αντίστοιχα τμήματα σπουδών, μετά από κατατακτήριες εξετάσεις στα γενικά και ειδικά μαθήματα που διενεργούνται από τις επιτροπές του άρθρου 4. Η κατάταξη μπορεί να γίνει μέχρι το τρίτο έτος σπουδών.

5. Οι σπουδαστές των τάξεων αντίστιξης, φυγής, σύνθεσης και οι σπουδαστές της ανώτερης τάξης μονωδίας, οργάνου, του τρίτου έτους και άνω βυζαντινής μουσικής των μουσικών ιδρυμάτων που λειτουργούν σύμφωνα με τα ισχύοντα κατά τη δημοσίευση του παρόντος, μπορούν να καταταγούν στις ΑΣΜΕ, στα αντίστοιχα τμήματα σπουδών κατά την διαδικασία της παρ. 4. Η κατάταξη μπορεί να γίνει μέχρι το δεύτερο έτος σπουδών.

6. Οι υποψήφιοι των παρ. 4 και 5 του παρόντος άρθρου έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε κατατακτήριες εξετάσεις για χρονικό διάστημα τεσσάρων σχολικών ετών από τη δημοσίευση του γενικού κανονισμού.

7. Κάτοχοι πτυχίου ωδικής, αρμονίας και ενοργάνωσης, μουσικών ιδρυμάτων που λειτουργούν σύμφωνα με τα ισχύοντα κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, εισάγονται, σύμφωνα με το γενικό κανονισμό, στις ΑΣΜΕ, μετά από εισαγωγικές εξετάσεις που διενεργούνται κατά το άρθρο 5.

8. Σε πρώτη εφαρμογή του παρόντος και για μία τριετία από τη δημοσίευσή του, η Γνωμοδοτική Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και αποτελείται από επτά μουσικούς ή καθηγητές αναγνωρισμένου κύρους.