Μικρούτσικος 2Β (1998)

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ
Οργάνωση και λειτουργία Σχολών Βασικής Μουσικής Εκπαίδευσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
Γενικές διατάξεις περί Δημοσίων και Ιδιωτικών Σχολών Βασικής Μουσικής Εκπαίδευσης

άρθρο 1
Σκοπός – εποπτεία

1. Η βασική μουσική εκπαίδευση παρέχεται από τις Δημόσιες και Ιδιωτικές Σχολές Βασικής Μουσικής Εκπαίδευσης.

2. Σκοπός των Σχολών Βασικής Μουσικής Εκπαίδευσης (ΣΒΑΜΕ) είναι:
α) Η παροχή των βασικών μουσικών γνώσεων στους τομείς των θεωρητικών σπουδών, της ενόργανης, της φωνητικής, της ελληνικής μουσικής και η προετοιμασία των σπουδαστών για την εισαγωγή στις Ανώτερες Σχολές Μουσικής Εκπαίδευσης (ΑΣΜΕ).
β) Η παροχή στους σπουδαστές των βασικών μουσικών γνώσεων που τους επιτρέπουν να ασχοληθούν ερασιτεχνικά με την μουσική.

3. Οι ΣΒΑΜΕ υπάγονται στην εποπτεία και τον έλεγχο του Υπουργείου Πολιτισμού.

άρθρο 2
Τομείς σπουδών

Οι ΣΒΑΜΕ περιλαμβάνουν τους παρακάτω τομείς και τμήματα σπουδών:

α) Τομέα θεωρητικών Σπουδών με τμήματα:
(1) Ανώτερων Θεωρητικών
(2) Προπαρασκευής στη Σύνθεση, στη Διεύθυνση ορχήστρας και στη Διεύθυνση Χορωδίας
(3) Νέων τεχνολογιών και μουσικής στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στις παραστατικές τέχνες

β) Τομέα Ελληνικής μουσικής με τμήματα:
(1) Βυζαντινής μουσικής
(2) Παραδοσιακής μουσικής

γ) Τομέα φωνητικής μουσικής με τμήματα:
(1) Μονωδίας
(2) Μελοδραματικής

δ) Τομέα πληκτροφόρων οργάνων με τμήματα:
(1) Πιάνου
(2) Πιάνου-συνοδείας
(3) Τσέμπαλου
(4) Εκκλησιαστικού οργάνου
(5) Ακκορντεόν

ε) Τομέα εγχόρδων οργάνων με τμήματα:
(1) Βιολιού
(2) Βιόλας
(3) Βιολοντσέλου
(4) Κοντραμπάσσου

στ) Τομέα πνευστών οργάνων με τμήματα:
(1) Φλάουτου
(2) Όμποε
(3) Κλαρινέτου
(4) Φαγκότου
(5) Σαξόφωνου
(6) Κόρνου
(7) Τρομπέτας
(8) Τρομπονιού
(9) Τούμπας

ζ) Τομέα κρουστών οργάνων

η) Τομέα νυκτών οργάνων με τμήματα:
(1) Άρπας
(2) Κιθάρας

θ) Τομέα παλαιάς μουσικής με τμήματα:
(1) Φωνητικής μουσικής, μεσαιωνικής, αναγεννησιακής ή μπαρόκ περιόδου
(2) Οργανικής μουσικής, μεσαιωνικής, αναγεννησιακής ή μπαρόκ περιόδου

ι) Τομέα τζαζ και αυτοσχεδιαζόμενης μουσικής

άρθρο 3
Γενικό πλαίσιο σπουδών

1. Το πρόγραμμα σπουδών της ΣΒΑΜΕ περιλαμβάνει τα ακόλουθα γενικά και ειδικά μαθήματα:

Α. Γενικά μαθήματα

Αα. Τα γενικά μαθήματα για τους μαθητές όλων των τομέων, πλην του τομέα Ελληνικής Μουσικής είναι:

(1) Ακουστική αγωγή και σολφέζ
(2) Θεωρία μουσικών συστημάτων
(3) Αρμονία
(4) Ιστορία της μουσικής
(5) Στοιχεία μορφολογίας και ανάλυσης
(6) Υποχρεωτικό πιάνο
(7) Συμμετοχή σε χορωδία και μουσικά σύνολα

Αβ. Τα γενικά μαθήματα για τους μαθητές του τομέα ελληνικής μουσικής είναι:

(1) Θεωρία μουσικών συστημάτων
(2) Ελληνική ρυθμολογία με υποχρεωτικό κρουστό όργανο
(3) Θεωρία βυζαντινής μουσικής (για το τμήμα βυζαντινής μουσικής)
(4) Στοιχεία θεωρίας βυζαντινής μουσικής (για το τμήμα παραδοσιακής μουσικής)
(5) Θεωρία και σολφέζ ευρωπαϊκής μουσικής
(6) Ιστορία ελληνικής και ευρωπαϊκής μουσικής

Β. Ειδικά μαθήματα σε κάθε τομέα είναι:

Βα. Τομέας θεωρητικών σπουδών
(1) Ανάγνωση παρτιτούρας σε πρώτη όψη στο πιάνο
(2) Αρμονία τονικού συστήματος
(3) Αντίστιξη
(4) Μουσική ανάλυση
(5) Χορικό
(6) Στοιχεία οργανογνωσίας, ενοργάνωσης-ενορχήστρωσης
(7) Μελωδική και αρμονική ακουστική αγωγή
(8) Εισαγωγή στη διεύθυνση ορχήστρας και διεύθυνση χορωδίας
(9) Στοιχεία σύνθεσης
(10) Στοιχειώδης γνώση φωνητικής αγωγής
(11) Εισαγωγή στη σύγχρονη τεχνολογία και εξοικείωση με τα ηλεκτρονικά μουσικά όργανα
(12) Εισαγωγή στις ενεργητικές μεθόδους (συστήματα Ορφ, Κόνταλυ, Μαρτενώ κλπ.)

Ββ. Τομέας ελληνικής μουσικής
(1) Ακουστική αγωγή (ευρωπαϊκή και βυζαντινή σημειογραφία)
(2) Γνώση Βυζαντινής υμνολογίας και ειδικότερα Καταβασίες, Δοξολογίες, Σύντομα και Αργά Προσόμοια, Πολυέλεοι, Προκείμενα Μεγάλης Τεσσαρακοστής (για το τμήμα βυζαντινής μουσικής)
(3) Τεχνική και ρεπερτόριο του οργάνου ή της φωνής (για το τμήμα παραδοσιακής μουσικής)

Βγ. Τομέας φωνητικής μουσικής
(1) Ρεπερτόριο τραγουδιού και όπερας προκλασικής, κλασικής, ρομαντικής και σύγχρονης εποχής
(2) Ανάγνωση και εκτέλεση σε πρώτη όψη
(3) Ορθοφωνία
(4) Σωματική έκφραση και τεχνική χαλάρωσης

Βδ. Τομείς πληκτροφόρων, εγχόρδων, πνευστών, κρουστών, νυκτών οργάνων
(1) Ανάγνωση σε πρώτη όψη
(2) Διδασκαλία τεχνικής οργάνου και ρεπερτορίου
(3) Συμμετοχή σε οργανικό σύνολο

Βε. Τομέας παλαιάς μουσικής
(1) Ανάγνωση σε πρώτη όψη
(2) Διδασκαλία τεχνικής και ρεπερτορίου, για τη φωνή και το όργανο
(3) Συμμετοχή σε οργανικό ή φωνητικό σύνολο

Βστ. Τομέας τζαζ και αυτοσχεδιαζόμενης μουσικής
(1) Θεωρία και ρεπερτόριο τζαζ
(2) Αυτοσχεδιασμός
(3) Ιστορία μουσικής (κλασική, τζαζ, ροκ)
(4) Συμμετοχή σε οργανικό σύνολο τζαζ

άρθρο 4
Κύκλοι σπουδών – κατευθύνσεις – προσόντα εγγραφής – απολυτήριες εξετάσεις – τίτλοι σπουδών

1. Στη ΣΒΑΜΕ η εκπαίδευση παρέχεται σε τρεις κύκλους σπουδών συνολικής διάρκειας κατ΄ ανώτατο όριο δέκα ετών, όπως αναλυτικά κατά ειδικότητα ορίζεται στον γενικό κανονισμό. Οι κύκλοι σπουδών είναι οι εξής:
α) Προκαταρκτικός κύκλος
β) Πρώτος κύκλος
γ) Δεύτερος κύκλος

2. Κάθε ΣΒΑΜΕ υποχρεούται στον δεύτερο κύκλο σπουδών να θέσει σε λειτουργία τους παρακάτω τομείς ή τμήματα:
α) Τμήμα ανώτερων θεωρητικών
β) Τμήμα βυζαντινής ή τμήμα παραδοσιακής μουσικής
γ) Τμήμα μονωδίας ή τμήμα μελοδραματικής
δ) Τμήμα πιάνου
ε) Δύο τουλάχιστον τμήματα του τομέα εγχόρδων
στ) Τρία τουλάχιστον τμήματα του τομέα πνευστών
ζ) Τομέα κρουστών
η) Τμήμα κιθάρας

3. Τα τμήματα των περ. 2 και 3 του εδ. α της παρ. 1 του άρθρου 2 λειτουργούν μόνο στον δεύτερο κύκλο σπουδών της ΣΒΑΜΕ.

4. Οι κατευθύνσεις που ακολουθούνται κατά τη διάρκεια σπουδών είναι δύο:
α) Ερασιτεχνική κατεύθυνση
β) Κατεύθυνση προετοιμασίας για επαγγελματική κατάρτιση.

5. Οι ΣΒΑΜΕ πρέπει να διατηρούν υποχρεωτικά μαθητική χορωδία και οργανικό σύνολο.

6. Οι μαθητές εγγράφονται στον προκαταρκτικό κύκλο. Μετά από κατατακτήριες εξετάσεις εγγράφονται μέχρι και το πρώτο έτος του δεύτερου κύκλου σπουδών. Οι κατατακτήριες εξετάσεις διενεργούνται σύμφωνα με τον γενικό κανονισμό από τριμελείς επιτροπές, που ορίζονται με απόφαση του Διευθυντή και απαρτίζονται από τον ίδιο, ένα δάσκαλο της σχολής και ένα δάσκαλο άλλης ΣΒΑΜΕ της ειδικότητας του εξεταζομένου.

7. Το όριο ηλικίας εγγραφής των μαθητών ορίζεται στον γενικό κανονισμό.

8. Όσοι μαθητές δεν παρακολουθούν σύμφωνα με τον γενικό κανονισμό υποχρεωτικά μαθήματα, εντάσσονται με απόφαση του Διευθυντή στην ερασιτεχνική κατεύθυνση και στερούνται του δικαιώματος συμμετοχής στις εισαγωγικές εξετάσεις των ΑΣΜΕ.

9. Μαθητές ερασιτεχνικής κατεύθυνσης μπορούν να εγγραφούν μέχρι και το πρώτο έτος του δεύτερου κύκλου σπουδών της επαγγελματικής κατεύθυνσης μετά από κατατακτήριες εξετάσεις, που διενεργούνται σύμφωνα με τον γενικό κανονισμό.

10. Μαθητής κατεύθυνσης προετοιμασίας για επαγγελματική κατάρτιση, μετά τριετή τουλάχιστον φοίτηση, μπορεί να μεταταγεί στην ερασιτεχνική κατεύθυνση με εισήγηση του δασκάλου και απόφαση του Διευθυντή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον γενικό κανονισμό.

11. Οι απολυτήριες εξετάσεις διενεργούνται στο τέλος του σχολικού έτους σύμφωνα με τον γενικό κανονισμό και περιλαμβάνουν την βασική και ειδική εξέταση. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι μαθητές που έχουν προαγώγιμο τελικό βαθμό σε όλα τα γενικά και ειδικά μαθήματα του τμήματος στο οποίο φοιτούν και προτείνονται από τον Διευθυντή της Σχολής και τον δάσκαλό τους.

12. Οι επιτροπές απολυτηρίων εξετάσεων είναι πενταμελείς, συγκροτούνται με απόφαση του Διευθυντή και απαρτίζονται από τον ίδιο, τον ειδικό δάσκαλο και τρεις δασκάλους άλλων ΣΒΑΜΕ της ειδικότητας του εξεταζομένου.

13. Στους μαθητές της κατεύθυνσης προετοιμασίας για επαγγελματική κατάρτιση που επιτυγχάνουν στις απολυτήριες εξετάσεις χορηγείται απολυτήριο, ο τύπος του οποίου ορίζεται στον γενικό κανονισμό.

άρθρο 5
Διευθυντής – διδακτικό προσωπικό – προσόντα – έργο

1. Ο Διευθυντής ΣΒΑΜΕ πρέπει να έχει τα παρακάτω προσόντα:
α) Δίπλωμα ή πτυχίο Ανώτατης Σχολής της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής, με ειδικότητα σ΄ έναν από τους τομείς ή τμήματα σπουδών του άρθρου 2, ή
β) Δίπλωμα Ανώτερης Σχολής Μουσικής Εκπαίδευσης ή ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής, ή
γ) Δίπλωμα σύνθεσης ή οργάνου ή μονωδίας ή μελοδραματικής ή βυζαντινής μουσικής, που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τα ισχύοντα κατά το χρόνο εκδόσεως αυτών.
δ) Πενταετή καλλιτεχνική σταδιοδρομία ή διδακτική προϋπηρεσία στα ως άνω ιδρύματα ή ΣΒΑΜΕ ή στα μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος λειτουργούντα αναγνωρισμένα μουσικά εκπαιδευτήρια.

2. Το διδακτικό προσωπικό των ΣΒΑΜΕ αποτελείται από:
α) Δασκάλους
β) Βοηθούς

3. Οι δάσκαλοι πρέπει να έχουν τα παρακάτω προσόντα:
α) Δίπλωμα ή πτυχίο Ανωτάτης Σχολής της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής, στην ειδικότητα που θα διδάξουν, ή
β) Δίπλωμα Ανώτερης Σχολής Μουσικής Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής στην ειδικότητα του θα διδάξουν,
γ) Δίπλωμα ή πτυχίο που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τα ισχύοντα κατά το χρόνο εκδόσεως αυτών.
δ) Τριετή καλλιτεχνική σταδιοδρομία ή διδακτική υπηρεσία στα ως άνω ιδρύματα ή ΣΒΑΜΕ ή στα μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος λειτουργούντα αναγνωρισμένα μουσικά εκπαιδευτήρια.

4. Οι βοηθοί πρέπει να έχουν τα παρακάτω προσόντα:
α) Δίπλωμα ή πτυχίο Ανωτάτης Σχολής της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής στην ειδικότητα που θα διδάξουν, ή
β) Δίπλωμα Ανώτερης Σχολής Μουσικής Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής στην ειδικότητα που θα διδάξουν, ή
γ) Δίπλωμα ή πτυχίο που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τα ισχύοντα κατά το χρόνο εκδόσεως αυτών.

5. Για τη διδασκαλία οργάνων ή λειτουργία τμημάτων σπουδών, όπου δεν υπάρχουν αναγνωρισμένα διπλώματα ή πτυχία, για την ιδιότητα του δασκάλου απαιτείται τριετής καλλιτεχνική σταδιοδρομία ή διδακτική εμπειρία.

6. Ο Διευθυντής είναι υπεύθυνος για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της σχολής, αρμόδιος για την άρτια διοικητική και καλλιτεχνική οργάνωση της εκπαίδευσης στο πλαίσιο του παρόντος και του γενικού κανονισμού, προΐσταται του διδακτικού προσωπικού και ασκεί πειθαρχική εξουσία στους μαθητές και στο διδακτικό προσωπικό. Ο Διευθυντής υποβάλλει πλήρες αντίγραφο μαθητολογίου του δεύτερου κύκλου σπουδών για θεώρηση στο Υπουργείο Πολιτισμού μετά τη λήξη των εγγραφών, όπως ορίζεται στον γενικό κανονισμό. Ο Διευθυντής επιτρέπεται να διευθύνει μέχρι δύο ΣΒΑΜΕ, εφόσον δεν είναι Διευθυντής ΑΣΜΕ. Επίσης μπορεί να διδάσκει το μάθημα της ειδικότητάς του.

7. Τον Διευθυντή όταν κωλύεται, αναπληρώνει δάσκαλος που ορίζεται από τον ίδιο στην αρχή κάθε σχολικού έτους και εγκρίνεται από τον Υπουργό Πολιτισμού.

8. Οι δάσκαλοι διδάσκουν γενικά και ειδικά μαθήματα.

9. Οι βοηθοί διδάσκουν γενικά μαθήματα και επικουρούν τους δασκάλους στο διδακτικό τους έργο στα ειδικά μαθήματα. Οι βοηθοί, μετά την παρέλευση της τριετούς υπηρεσίας στη σχολή, μπορούν να προάγονται στο βαθμό του δασκάλου, με απόφαση του Διευθυντή.

10. Ο Διευθυντής και το διδακτικό προσωπικό πρέπει να έχουν τις προϋποθέσεις του άρθρου 9 παρ. 1 εδ. α, παρ. 2 περ. α και να μην έχουν στερηθεί του δικαιώματος της διδασκαλίας.

άρθρο 6
Γενικός κανονισμός

1. Με τον γενικό κανονισμό λειτουργίας των ΣΒΑΜΕ, που εκδίδεται σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 4ε του άρθρου 5 του ν. 2557/97 (ΦΕΚ Α:271) ρυθμίζονται θέματα, όπως:
α) οι προϋποθέσεις καταλληλότητας κτιριακών εγκαταστάσεων
β) η έναρξη και λήξη σχολικού και διδακτικού έτους
γ) η διάρκεια κύκλων σπουδών, η διδακτέα ύλη κατά κύκλους σπουδών
δ) τα σχετικά με τις εξετάσεις, τη διαδικασία διεξαγωγής εξετάσεων και την εξεταστέα ύλη
ε) τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται για την χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της σχολής
στ) τα δικαιολογητικά για την πρόσληψη Διευθυντή και διδακτικού προσωπικού
ζ) τα σχετικά με τις εγγραφές, μεταγραφές μαθητών, φοίτηση, απουσίες
η) η αξιολόγηση επίδοσης μαθητών
θ) ο τύπος τίτλων σπουδών
ι) οι πάσης φύσεως εξετάσεις και χρόνος διενεργείας αυτών
ια) οι αργίες, διακοπές, τα δικαιώματα – υποχρεώσεις μαθητών, τα πειθαρχικά παραπτώματα
ιβ) τα τηρούμενα από τις σχολές βιβλία – αρχεία και κάθε συναφές με τη λειτουργία των σχολών θέμα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
Ιδιωτικές Σχολές Βασικής Μουσικής Εκπαίδευσης

άρθρο 7
Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας

1. Για την ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικών ΣΒΑΜΕ απαιτείται άδεια, που χορηγείται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Η αίτηση για την χορήγηση της αδείας ίδρυσης και λειτουργίας της σχολής, υποβάλλεται αρμοδίως από 1 Ιανουαρίου έως 30 Απριλίου κάθε έτους, η δε απόφαση εκδίδεται το αργότερο μέχρι 30 Ιουνίου του ιδίου έτους. Στην αίτηση πρέπει να αναφέρονται η επωνυμία και η έδρα της σχολής, ο Διευθυντής, οι τομείς και τα τμήματα σπουδών. Στην αίτηση επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στον γενικό κανονισμό και παράβολο ποσού που ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 15. Εάν ιδρυτής είναι νομικό πρόσωπο, την αίτηση με τα παραπάνω δικαιολογητικά και αντίγραφο της συστατικής πράξης του νομικού προσώπου υποβάλλει ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού.

3. Επιτρέπεται η χορήγηση στον ίδιο ιδρυτή αδείας ίδρυσης και λειτουργίας και άλλων αυτοτελών ΣΒΑΜΕ, εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις.

4. Εάν η αίτηση για τη χορήγηση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας της σχολής δεν συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά ή δεν περιέχει τα απαραίτητα στοιχεία, απορρίπτεται για λόγους τυπικούς.

5. Δεν επιτρέπεται η διαφήμιση, αγγελία, και εγγραφή σπουδαστών πριν από τη δημοσίευση της απόφασης της παρ. 1 του παρόντος.

άρθρο 8
Επωνυμία

1. Κάθε ιδιωτική Σχολή Βασικής Μουσικής Εκπαίδευσης οφείλει να έχει δική της επωνυμία στην ελληνική γλώσσα.

2. Στην επωνυμία, εκτός από την προσωνυμία, αναγράφεται υποχρεωτικά ο όρος:
«ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»
Στην περίπτωση που ιδρυτής είναι Δήμος ή Δημοτική Επιχείρηση, στην επωνυμία αναγράφεται υποχρεωτικά ο όρος:
«ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»

3. Η ίδια προσωνυμία δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται από άλλη Σχολή.

4. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση στην προσωνυμία των λέξεων “Ακαδημία”, “Ανωτάτη”, “Εθνική”, “Ελληνική”, “Πρότυπη”, “Ινστιτούτο”, “Κολλέγιο”, ή τοπωνυμίων, ή άλλων συναφών παραπλανητικών λέξεων. Εξαιρούνται από την διάταξη αυτή οι ιδιοκτήτες που διατηρούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος εκπαιδευτικά ιδρύματα, οι οποίοι μπορούν να ζητήσουν την ίδρυση ΣΒΑΜΕ με την ίδια προσωνυμία.

5. Οι σχολές που θα ιδρυθούν, οφείλουν να αναγράφουν στην πινακίδα που θα αναρτηθεί, στη σφραγίδα και στα έγγραφα που θα εκδίδουν, την πλήρη επωνυμία, όπως αναγράφεται στην άδεια ίδρυσης και λειτουργίας.

άρθρο 9
Ιδρυτές – κωλύματα – ασυμβίβαστα

1. Ιδρυτές και ιδιοκτήτες ιδιωτικών ΣΒΑΜΕ μπορεί να είναι:
α) Έλληνες πολίτες εφόσον:
(1) έχουν συμπληρώσει Το 25ο έτος της ηλικίας
(2) έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν νόμιμη απαλλαγή ή νομίμως είναι εκτός στρατεύματος
(3) δεν έχουν καταδικαστεί για οποιοδήποτε αδίκημα απ’ αυτά που αποτελούν κώλυμα για διορισμό σε δημόσια θέση
(4) δεν έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και
(5) δεν έχουν κηρυχθεί σε απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη ή πτώχευση.
β) Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου εφόσον:
(1) επιδιώκονται με το καταστατικό τους κυρίως μορφωτικοί ή πολιτιστικοί σκοποί
(2) ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτών έχει τα προσόντα των εδ. α και δ του παρόντος άρθρου.
γ) Δήμοι ἡ ΝΠΔΔ ή Δημοτικές Επιχειρήσεις
δ) Πολίτες υπήκοοι των Κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή ΝΠΙΔ που έχουν την έδρα τους σε Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του εδ. α του παρόντος.

2. Απαγορεύεται η χορήγηση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών ΣΒΑΜΕ α) σε πρόσωπα που απολύθηκαν από δημόσια υπηρεσία ή ΝΠΔΔ για ανεπαρκή εκπλήρωση καθηκόντων ή για έλλειψη ήθους β) σε δημοσίους υπαλλήλους ή υπαλλήλους ΝΠΔΔ και γ) σε φυσικά πρόσωπα ή ΝΠΙΔ των οποίων ανακλήθηκε ή άδεια σύμφωνα με το άρθρο 12.

άρθρο 10
Καθήκοντα – υποχρεώσεις και δικαιώματα ιδιοκτητών

1. Οι ιδιοκτήτες των σχολών ευθύνονται για κάθε πράξη ή παράλειψη από την οποία δυσχεραίνεται η άρτια, ομαλή και κατά νόμο λειτουργία της σχολής.

2. Σε περίπτωση μεταβίβασης της αδείας της σχολής σε άλλο πρόσωπο, το αρχείο αυτής περιέρχεται στον νέο ιδιοκτήτη.

3. Σε περίπτωση ανάκλησης της αδείας ίδρυσης και λειτουργίας, το αρχείο της σχολής για τον δεύτερο κύκλο σπουδών παραδίδεται με ευθύνη του ιδιοκτήτη και του Διευθυντή στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού.

4. Ο ιδιοκτήτης επιλέγει και προτείνει στο Υπουργείο Πολιτισμού τον Διευθυντή της σχολής.

5. Ο ιδιοκτήτης μπορεί να ορίζεται και Διευθυντής της σχολής του ή να διδάσκει μάθημα της ειδικότητάς του, εφόσον έχει τα νόμιμα προσόντα.

6. Εάν ιδιοκτήτες σχολών είναι νομικά πρόσωπα ή εταιρείες, οι εκπρόσωποι αυτών έχουν τα καθήκοντα, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που προβλέπονται για τους ιδιοκτήτες.

άρθρο 11
Στέγαση – καταλληλότητα κτιρίου

1. Κάθε ΣΒΑΜΕ στεγάζεται σε ενιαίο κτίριο, κατάλληλο για στέγαση μουσικού εκπαιδευτηρίου. Ο αριθμός των αιθουσών είναι ανάλογος προς τον αριθμό των μαθητών και τις ανάγκες των διδασκομένων μαθημάτων. Κάθε ΣΒΑΜΕ πρέπει να διαθέτει σύμφωνα με τον γενικό κανονισμό:
α) Βιβλιοθήκη, δισκοθήκη και βιντεοθήκη με τα ανάλογα συστήματα ακρόασης.
β) Τα απαραίτητα όργανα για την ομαλή λειτουργία της σχολής και την εξάσκηση των μαθητών.
γ) Αίθουσα δοκιμών και ακροάσεων για χορωδία και οργανικά σύνολα.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μετά από αιτιολογημένη πρόταση του ιδιοκτήτη είναι δυνατή η επέκταση της σχολής και σε άλλο κτίριο της ίδιας περιοχής για την στέγαση συγκεκριμένων τμημάτων σπουδών.

2. Συστέγαση περισσοτέρων ΣΒΑΜΕ δεν επιτρέπεται. Επιτρέπεται μόνον η συστέγαση με ΑΣΜΕ του ιδίου ιδρυτή ή ιδιοκτήτη με την προϋπόθεση ότι δεν εμποδίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία των σχολών.

3. Οι λεπτομέρειες των προϋποθέσεων καταλληλότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων, τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν καθώς και ο εν γένει εξοπλισμός ορίζονται αναλυτικά στον γενικό κανονισμό.

4. Ο έλεγχος των όρων καταλληλότητας της παρ. 3 διενεργείται από επιτροπές οι οποίες ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και αποτελούνται από έναν Υγειονομικό, δύο Τεχνικούς και έναν Μουσικό, υπαλλήλους του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. Σε περιοχές εκτός του Νομού Αττικής οι επιτροπές ορίζονται με απόφαση του οικείου Νομάρχη. Η Επιτροπή ενεργεί αυτοψία και υποβάλει έκθεση στο Υπουργείο Πολιτισμού. Σε περίπτωση που η επιτροπή κρίνει ότι πρέπει να γίνουν συμπληρώσεις, τροποποιήσεις ή μεταρρυθμίσεις, ορίζει εύλογη προθεσμία για την πραγματοποίησή τους. Εάν η προθεσμία περάσει άπρακτη, η αίτηση αδείας ίδρυσης της σχολής απορρίπτεται.

5. Μεταστέγαση της σχολής σε άλλο κτίριο επιτρέπεται μετά από αίτηση του ιδρυτή ή ιδιοκτήτη, στην οποία επισυνάπτονται τα νόμιμα δικαιολογητικά και παράβολο που καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 15. Η σχετική άδεια χορηγείται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού μετά τον έλεγχο της παρ. 4 του παρόντος.

6. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας επιτρέπεται, με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, η συνέχιση της λειτουργίας της σχολής στο ίδιο ή άλλο κτίριο, που δεν διαθέτει τις νόμιμες προϋποθέσεις μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους.

7. Οι Επιτροπές που προβλέπονται στην παρ. 4 ασκούν και περιοδικό έλεγχο των σχολών μετά από εντολή του Υπουργού Πολιτισμού και αν διαπιστώσουν κτιριακές ελλείψεις, υποδεικνύουν βελτιώσεις, που αν δεν πραγματοποιηθούν σε εύλογο χρόνο, ανακαλείται η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της σχολής.

άρθρο 12
Μεταβίβαση αδείας

1. Μεταβίβαση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών ΣΒΑΜΕ επιτρέπεται, μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων, στην οποία επισυνάπτονται τα νόμιμα δικαιολογητικά και παράβολο, που ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 14, εφόσον το πρόσωπο στο οποίο μεταβιβάζεται η άδεια έχει τα προσόντα που απαιτούνται για τους ιδρυτές. Η μεταβίβαση εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Σε περίπτωση θανάτου του ιδιοκτήτου συνεχίζεται η λειτουργία της σχολής από τους κληρονόμους του, οι οποίοι υποχρεούνται να προτείνουν μέσα σε 6 μήνες και οπωσδήποτε προ της λήξεως του διανυομένου σχολικού έτους, τον εκπρόσωπό τους, που πρέπει να έχει τα προβλεπόμενα για τον ιδρυτή προσόντα. Εάν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία, η σχολή παύει να λειτουργεί μετά τη λήξη του σχολικού έτους και ανακαλείται η σχετική άδεια.

3. Ο εκπρόσωπος της παρ. 2 ορίζεται, ύστερα από πρόταση των κληρονόμων, με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και σε περίπτωση που δεν είναι κληρονόμος, ασκεί τα καθήκοντά του μέχρι να αποκτήσει τα προβλεπόμενα προσόντα ένας από τους κληρονόμους του ιδρυτή.

4. Η διάταξη των παρ. 2 και 3 ισχύουν και για την περίπτωση κήρυξης του ιδιοκτήτη σε δικαστική απαγόρευση ή αντίληψη ή πτώχευση.

άρθρο 13
Ανάκληση αδείας – αναστολή λειτουργίας

1. Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ΣΒΑΜΕ ανακαλείται κατά τον τρόπο που χορηγείται για τους παρακάτω λόγους:
α) Εάν η σχολή δεν λειτουργήσει όλα τα τμήματα σπουδών της παρ. 2 του άρθρου 4 στον δεύτερο κύκλο σπουδών.
β) Εάν η σχολή διακόψει την λειτουργία της κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους.
γ) Εάν το φυσικό πρόσωπο ή ο εκπρόσωπος του νομικού προσώπου ή της εταιρείας καταδικάστηκε για αδίκημα που επιφέρει έκπτωση της ιδιότητος του δημοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ. Προκειμένου για νομικό πρόσωπο ή εταιρεία εφόσον δεν αντικαθίσταται ο ως άνω εκπρόσωπος.
δ) Εάν δεν τηρήθηκαν οι προϋποθέσεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 11 του παρόντος.
ε) Εάν επιβλήθηκε η πειθαρχική ποινή της οριστικής άρσης της αδείας ίδρυσης και της αδείας λειτουργίας της σχολής.

2. Άδεια επανίδρυσης και επαναλειτουργίας της σχολής στις παραπάνω περιπτώσεις πλην των γ΄ και ε΄ δεν μπορεί να χορηγηθεί προ της παρελεύσεως δύο σχολικών ετών από της ανακλήσεως της αδείας.

3. Για λόγους ανώτερης βίας, με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, μπορεί να αναστέλλεται η λειτουργία της σχολής για χρονικό διάστημα μέχρι τριών σχολικών ετών.

4. Σπουδαστές της σχολής της οποίας ανακλήθηκε η άδεια ή ανεστάλη η λειτουργία, εγγράφονται, σύμφωνα με το γενικό κανονισμό, σε άλλη σχολή και στο αυτό έτος σπουδών.

άρθρο 14
Διαδικασία πρόσληψης Δ/ντή – Διδακτικού προσωπικού

1. Ο Διευθυντής της σχολής προσλαμβάνεται από τον ιδιοκτήτη με σύμβαση εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου για δύο τουλάχιστον σχολικά έτη και εγκρίνεται από τον Υπουργό Πολιτισμού. Σε καμμία περίπτωση δεν μπορεί να λειτουργήσει σχολή, χωρίς προηγούμενη έκδοση της εγκριτικής απόφασης.

2. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πρόσληψη του Διευθυντή υποβάλλονται στο Υπουργείο Πολιτισμού μαζί με την αίτηση για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης της σχολής, σύμφωνα με τον γενικό κανονισμό.

3. Η σύνθεση και ο αριθμός των μελών του διδακτικού προσωπικού είναι ανάλογος με το συνολικό αριθμό των μαθητών και με το αναλυτικό και ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας, σύμφωνα με το γενικό κανονισμό.

4. Η πρόσληψη των διδασκόντων Ελλήνων ή αλλοδαπών, γίνεται από τον ιδιοκτήτη της σχολής, μετά από εισήγηση του Διευθυντή, για ένα τουλάχιστον σχολικό έτος και εγκρίνεται από τον Υπουργό Πολιτισμού. Πρόσληψη διδακτικού προσωπικού χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή δεν επιτρέπεται.

5. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πρόσληψη του διδακτικού προσωπικού υποβάλλονται στο Υπουργείο Πολιτισμού το αργότερο δύο μήνες πριν από την έναρξη του σχολικού έτους, σύμφωνα με τον γενικό κανονισμό.

6. Ο ιδιοκτήτης μπορεί οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους να καταγγείλει αιτιολογημένα τη σύμβαση εργασίας του Διευθυντή για σπουδαίο λόγο, με έγκριση του Υπουργού Πολιτισμού. Για την καταγγελία σύμβασης μέλους του διδακτικού προσωπικού απαιτείται και η σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή.

7. Εάν κενωθεί η θέση του Διευθυντή ή μέλους του διδακτικού προσωπικού κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους για οποιοδήποτε λόγο, ο ιδιοκτήτης της σχολής υποχρεούται μέσα σ’ ένα μήνα να προτείνει στο Υπουργείο Πολιτισμού την πρόσληψη αντικαταστάτη. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί για ένα ακόμη μήνα κατόπιν αιτιολογημένης πρότασης του ιδιοκτήτη. Στην περίπτωση του Διευθυντή εάν η προθεσμία παρέλθει άπρακτη, αναστέλλεται η χορηγηθείσα άδεια μέχρι την πρόσληψη του νέου Διευθυντή.

8. Ο Διευθυντής ή μέλη του διδακτικού προσωπικού εκπίπτουν αυτοδίκαια της υπηρεσίας, εάν καταδικάστηκαν με αμετάκλητη απόφαση, σε ποινή που συνεπάγεται έκπτωση για του δημοσίους υπαλλήλους.

άρθρο 15
Οικονομικές υποχρεώσεις

1. Οι οικονομικές υποχρεώσεις των μαθητών γνωστοποιούνται ένα μήνα πριν από την έναρξη του σχολικού έτους στο οποίο αφορούν, και περιλαμβάνουν:
α) ετήσια δίδακτρα που εγκρίνονται από τον Υπουργό Ανάπτυξης και καταβάλλονται μηνιαίως. Αύξηση διδάκτρων κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους δεν επιτρέπεται.
β) παράβολο για συμμετοχή στις απολυτήριες εξετάσεις.

2. Οι ιδιοκτήτες υποχρεούνται στην καταβολή παραβόλων για την ίδρυση, λειτουργία, μεταβίβαση άδειας, μεταστέγαση, προσθήκη τομέων σπουδών ή τμημάτων αυτών, τα οποία καθορίζονται ανά διετία με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού.

3. Από τα ανωτέρω, τα ένσημα επικολλώνται στους τίτλους σπουδών, τα δε παράβολα κατατίθενται σε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία κατά τη διαδικασία είσπραξης δημοσίων εσόδων.

άρθρο 16
Είδη παραβάσεων

1. Κάθε παράβαση, με υπαίτια πράξη ή παράλειψη, των διατάξεων του παρόντος, του γενικού κανονισμού και των σε εκτέλεση αυτού κανονιστικών πράξεων, των ιδιοκτητών, Διευθυντών, δασκάλων και βοηθών στον τομέα αρμοδιότητος αυτών, αποτελεί πειθαρχικό αδίκημα, που τιμωρείται με τις ποινές που ορίζονται στην παρ. 4α του άρθρου 5 του ν. 2557/97 (ΦΕΚ Α:271).

2. Μεταξύ των παραβάσεων περιλαμβάνονται κυρίως:
α) Λειτουργία ΣΒΑΜΕ χωρίς άδεια.
β) Μη συμμόρφωση της σχολής προς τις έγγραφες οδηγίες του Υπουργείου Πολιτισμού, σχετικά με την εκπλήρωση των νομίμων υποχρεώσεών τους.
γ) Μη εμπρόθεσμη συμπλήρωση κενών θέσεων Διευθυντού, καθηγητών και επιμελητών.
ε) Εκπρόθεσμη υποβολή των δικαιολογητικών πρόσληψης Διευθυντού και διδακτικού προσωπικού.
στ) Παράνομη έκδοση ή μη χορήγηση τίτλου σπουδών.
ζ) Παρεμπόδιση άσκησης ελέγχου από την εποπτεύουσα αρχή.
η) Πλημμελής άσκηση καθηκόντων του Διευθυντή ή του διδακτικού προσωπικού κατά τις ώρες λειτουργίας της σχολής.
θ) Παρέκκλιση από το πρόγραμμα διδασκαλίας.
ι) Παράβαση των διατάξεων περί επωνυμίας, προσωνυμίας, διαφήμισης, γνωστοποίησης και εγγραφής σπουδαστών.
ια) Μη υποβολή υπηρεσιακών στοιχείων και δικαιολογητικών που ζητούνται από το Υπουργείο Πολιτισμού.
ιβ) Παράβαση των διατάξεων για την στέγαση και εξοπλισμό της σχολής.
ιξ) Απασχόληση Διευθυντού και διδακτικού προσωπικού χωρίς νόμιμη πρόσληψη.
ιδ) Είσπραξη χρημάτων εκτός από τα οριζόμενα από το παρόν.
ιε) Μη τήρηση αρχείου – βιβλίων.
ιστ) Παράβαση των διατάξεων των παρ. 5 και 6 του άρθρου 5.

3. Οι διοικητικές κυρώσεις επιβάλλονται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού με τη διαδικασία που ορίζεται στο γενικό κανονισμό.

4. Τα πρόστιμα που επιβάλλονται και τα οποία μπορεί να αναπροσαρμόζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού, εισπράττονται ως έσοδα του Δημοσίου.

5. Ανεξάρτητα από τις διοικητικές κυρώσεις, η λειτουργία της σχολής χωρίς άδεια συνεπάγεται την άμεση διακοπή της λειτουργίας της, που πραγματοποιείται από την αρμόδια κατά τόπο αστυνομική αρχή μετά από έγγραφο του Υπουργείου Πολιτισμού.

άρθρο 17
Εσωτερικός Κανονισμός

1. Κάθε σχολή καταρτίζει με ευθύνη του ιδιοκτήτη και του Διευθυντή τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της στα πλαίσια του παρόντος και του γενικού κανονισμού.

2. Ο εσωτερικός κανονισμός ρυθμίζει θέματα εσωτερικής λειτουργίας της σχολής όπως το διοικητικό προσωπικό, τις σχέσεις της Διεύθυνσης της σχολής με το προσωπικό, την διαχείριση, τις εγγραφές, τις σπουδαστικές και οικονομικές υποχρεώσεις των σπουδαστών.

3. Οι διατάξεις του εσωτερικού κανονισμού που αφορούν στους σπουδαστές γνωστοποιούνται σ΄ αυτούς κατά την πρώτη τους εγγραφή στη σχολή.

άρθρο 18
Επιθεώρηση

1. Όλες οι ΣΒΑΜΕ υπόκεινται σε επιθεώρηση από τα αρμόδια όργανα του Υπουργείου Πολιτισμού και τους επόπτες σχολών.

2. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού ορίζονται επιτροπές εποπτών σχολών. Οι επόπτες έχουν τα προσόντα Διευθυντή ΣΒΑΜΕ και έργο τους είναι ο έλεγχος της εύρυθμης λειτουργίας των σχολών, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και του γενικού κανονισμού. Η θητεία των επιτροπών είναι διετής και μπορεί να ανανεώνεται για τρεις το πολύ συνεχόμενες φορές. Με την απόφαση ορισμού των μελών των επιτροπών καθορίζεται και η αποζημίωση αυτών.

3. Οι Διευθυντές των ΣΒΑΜΕ υποχρεούνται να διευκολύνουν το έργο των εποπτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

άρθρο 19
Μεταβατικές διατάξεις

1. Σπουδαστές των τμημάτων ωδικής, αρμονίας, ενοργάνωσης, της προκαταρκτικής, κατώτερης και μέσης τάξης σπουδών μονωδίας, οργάνων, πρώτου και δεύτερου έτους σπουδών βυζαντινής μουσικής των μουσικών ιδρυμάτων που λειτουργούν σύμφωνα με τα ισχύοντα κατά τη δημοσίευση του παρόντος, κατατάσσονται στις ΣΒΑΜΕ με ευθύνη του Διευθυντή και του δασκάλου.

2. Τα Ωδεία ή οι Μουσικές Σχολές που ήδη λειτουργούν, οφείλουν εντός τριών ετών από τη δημοσίευση του γενικού κανονισμού να υποβάλουν αίτηση για τη χορήγηση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας ΣΒΑΜΕ, που θα εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.