Τα τέμπι στις σονάτες του Μπετόβεν

Σονάτα αρ. 1 (Φα-) C1C2C3M1M2
Allegroήμισυ =104108108108
Adagioόγδοο =8084100100
Menuettoήμισυ παρεστ. =69727272
Prestissimoήμισυ =104108112112
Σονάτα αρ. 2 (Λα+) C1C2C3M1M2
Allegro τέταρτο =132138144144
Largoόγδοο =80888888
Scherzoήμισυ παρεστ. =63666060
Graziosoτέταρτο =132144144144
Σονάτα αρ. 3 (Ντο+) C1C2C3M1M2
Allegroήμισυ =80807676
Adagioόγδοο =50565656
Scherzoήμισυ παρεστ. =80768888
Allegro assaiτέταρτο παρεστ. =116116116116
Σονάτα αρ. 4 (Μιb+) C1C2C3M1M2
Allegro moltoτέταρτο παρεστ. =116126116126
Largoόγδοο =8084100100
Allegroήμισυ παρεστ. =72808080
Poco Allegrettoόγδοο =120132138138
Σονάτα αρ. 5 (Ντο-) C1C2C3M1M2
Allegro moltoήμισυ παρεστ. =8072767676
Adagio moltoόγδοο =6369727272
Prestissimoήμισυ =11296100108108
Σονάτα αρ. 6 (Φα+) C1C2C3M1M2
Allegroτέταρτο =10810410896112
Allegrettoήμισυ παρεστ. =7672767272
Prestoήμισυ =9680808080
Σονάτα αρ. 7 (Ρε+) C1C2C3M1M2
Prestoήμισυ =152126132132132
Largoόγδοο =6672767272
Menuettoήμισυ παρεστ. =8476848484
Allegroτέταρτο =160152152152152
Σονάτα αρ. 8 (Ντο-) C1C2C3M1M2
Graveόγδοο =5846636060
Allegro di moltoήμισυ =152144144144144
Adagioόγδοο =5454606060
Allegroήμισυ =11296104104104
Σονάτα αρ. 9 (Μι+) C1C2C3M1M2
Allegroτέταρτο =144132144152152
Allegrettoήμισυ παρεστ. =7269727272
Allegroήμισυ =100968080
Σονάτα αρ. 10 (Σολ+) C1C2C3M1M2
Allegroτέταρτο =8880808080
Andanteτέταρτο =1321161128496
Scherzoτέταρτο παρεστ. =8880888888
Σονάτα αρ. 11 (Σιb+) C1C2C3M1M2
Allegroήμισυ =8476849284
Adagioόγδοο =112100116132116
Minuettoτέταρτο =126120126132126
Allegrettoτέταρτο = 76 69 76 76 76
Σονάτα αρ. 12 (Λαb+) C1C2C3M1M2
Andanteόγδοο =8076808080
var1όγδοο =8888
var2όγδοο =9292100104104
var3όγδοο =84769292
var4όγδοο =10092100100
var5όγδοο =8076809280
Scherzoήμισυ παρεστ. =10492888888
Marcia funebreτέταρτο =7272666060
Allegroτέταρτο =152132120120108
Σονάτα αρ. 13 (Μιb+) C1C2C3M1M2
Andanteτέταρτο =7266696976
Allegroτέταρτο παρεστ. =116104104104104
Allegro molto ήμισυ παρεστ. =138112120126126
Adagioόγδοο =6966727676
Allegroτέταρτο =160132132132120
Σονάτα αρ. 14 (Ντο#-) C1C2C3M1M2
Adagioτέταρτο =6054606060
Allegrettoήμισυ παρεστ. =8476807676
Prestoήμισυ =9280929292
Σονάτα αρ. 15 (Ρε+) C1C2C3M1M2
Allegroήμισυ παρεστ. =7672726969
Andanteόγδοο =928488104104
Scherzoήμισυ παρεστ. =10496100100100
Allegro ma non troppoτέταρτο παρεστ. =9688889292
Σονάτα αρ. 16 (Σολ+) C1C2C3M1M2
Allegroήμισυ =8072768080
Adagioόγδοο =126116126132132
Allegrettoήμισυ =108961007684
Σονάτα αρ. 17 (Ρε-) C1C2C3M1M2
Largoτέταρτο =44505050
Allegroήμισυ =112104108126126
Adagioόγδοο =9284929292
Allegrettoτέταρτο παρεστ. =8476888888
Σονάτα αρ. 18 (Μιb+) C1C2C3M1M2
Allegroτέταρτο =180144152160160
Scherzoτέταρτο =8880889292
Menuettoτέταρτο =968896112112
Prestoήμισυ παρεστ. =116100969696
Σονάτα αρ. 19 (Σολ-) C1C2C3M1M2
Andanteτέταρτο =92606069
Allegroτέταρτο παρεστ. =1086060100
Σονάτα αρ. 20 (Σολ+) C1C2C3M1M2
Allegro ma non troppoήμισυ =1041048080
Tempo di Menuettoτέταρτο =112112126126
Σονάτα αρ. 21 (Ντο+) C1C2C3M1M2
Allegroήμισυ =8888888888
Adagio moltoόγδοο =5456606060
Allegretto moderatoτέταρτο =10088100112112
Prestissimoολόκληρο =8888848480
Σονάτα αρ. 22 (Φα+) C1C2C3M1M2
Tempo di Menuettoτέταρτο =108120126120
Allegrettoτέταρτο =152144108108108
Σονάτα αρ. 23 (Φα-) C1C2C3M1M2
Allegro assaiτέταρτο παρεστ. =120108120138126
Andante con motoόγδοο =1201081129292
Allegro ma non troppoτέταρτο =138132144152152
Prestoήμισυ =96100100
Σονάτα αρ. 24 (Φα#+) C1C2C3M1M2
Adagioόγδοο =7672767676
Allegro ma non troppoτέταρτο =132116138138138
Allegroτέταρτο =144132132132132
Σονάτα αρ. 25 (Σολ+) C1C2C3M1M2
Prestoήμισυ παρεστ. =88848484
Andanteτέταρτο παρεστ. =56564646
Vivaceτέταρτο =152138160138
Σονάτα αρ. 26 (Μιb+) C1C2C3M1M2
Adagioόγδοο =7263727672
Allegroήμισυ =126112126108108
Andanteόγδοο =7272727672
Vivacissimamenteτέταρτο παρεστ. =116108108108108
Σονάτα αρ. 27 (Μι-) C1C2C3M1M2
Mit Lebhaftigkeitτέταρτο =160160198180198
Nicht zu geschwindτέταρτο =9288969696
Σονάτα αρ. 28 (Λα+) C1C2C3M1M2
Allegretto ma non troppoτέταρτο παρεστ. =8072726672
Vivaceτέταρτο =168152132132132
Adagio ma non troppoόγδοο =5460606060
Allegro τέταρτο =132132132132132
Σονάτα αρ. 29 (Σιb+) BeethovenC2
Allegroήμισυ =138
Scherzoήμισυ παρεστ. =80
Prestoήμισυ =152
Adagioόγδοο =92
Largoδέκατο έκτο =76
Allegroτέταρτο =144
Σονάτα αρ. 30 (Μι+) C1C2C3M1M2
Vivace ma non troppoτέταρτο =100100112112112
Adagioόγδοο =6666667272
Prestissimoτέταρτο παρεστ. =152160160160160
Andanteτέταρτο =7263666666
var1τέταρτο =
var2τέταρτο =848484
var3τέταρτο =152132138120138
var4τέταρτο παρεστ. =66565656
var5ήμισυ =69767676
Σονάτα αρ. 31 (Λαb+) C1C2C3M1M2
Moderatoτέταρτο =8076636363
Allegro moltoήμισυ =120120112108112
Adagio ma non troppoόγδοο =6666696969
Ariosoόγδοο παρεστ. =58606060
Allegro ma non troppoτέταρτο παρεστ. =100100927692
Σονάτα αρ. 32 (Ντο-) C1C2C3M1M2
Maestosoτέταρτο =5454565652
Allegroτέταρτο =132126126126
Adagioόγδοο παρεστ. =6363605260

Σημειώσεις:
• Για την επισήμανση των μερών κάθε σονάτας χρησιμοποιώ μόνο τις ενδείξεις ρυθμικής αγωγής ή είδους (π.χ. “Allegro” ή “Scherzo”), παραλείποντας τυχόν περαιτέρω εκφραστικές ενδείξεις.
• Η μονάδα που αναφέρεται για κάθε μέρος (τέταρτο, όγδοο κτλ) ήταν απλώς ο κατά περίπτωση βολικός τρόπος να τεθεί ένας μετρονομικός αριθμός μέσα στα όρια των τότε μετρονόμων: δεν σημαίνει απαραίτητα την πραγματική μονάδα του μέτρου ή το πώς είναι καλό να μετριέται το κομμάτι.
• Οι πίνακες έχουν ελεγχθεί για τυπογραφικά λάθη.
• Για την op. 29, Czerny και Moscheles φυσικά αναπαράγουν τους αριθμούς του Beethoven. Ο Czerny αναγνωρίζει βέβαια ότι η βασικότερη δυσκολία του έργου είναι το «ασυνήθιστα γρήγορο και φλογερό τέμπο» του πρώτου μέρους, και ο Moscheles αλλού συνιστά ως μετριοπαθέστερο το ήμισυ = 116.
• Για το απόσπασμα που πρότεινα ως πείραμα, Beethoven έφη όγδοο = 138. Αν σε κάποιους δεν φαίνεται αρκούντως αργό το τέμπο αυτό, τότε μάλλον έχουν συνηθίσει υπερβολικά αργά τέμπι που δίνουν βάση σε κάθε όγδοο, ενώ η πραγματική μονάδα του μέτρου είναι το παρεστιγμένο τέταρτο: αυτήν τη μονάδα αφορά η ένδειξη «Adagio» του Beethoven, και η υπόδειξη όγδοο = 138 σημαίνει παρεστιγμένο τέταρτο = 46, μια χαρά αργό δηλαδή (αλλά όχι παραλυτικά αργό).